Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2013-12-12

Sammanträde 2013-12-12

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Före dagens sammanträde hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor kl Läs mer...16.00-16.30

Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista.pdf (14 kb)

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2013 (Adm)

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

8 Promemorian En enklare detaljplaneprocess (SOU 2013:34), KS001-1524/2013. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

9 Landstingets regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

10 Framställan om ändring i trafikförordningen (1998:1276), vägmärkesförordningen (2007:90), förordningen om vägdefinitioner (2001:651) samt vägförordningen (2012:707). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

11 Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

12 Promemorian Förändrad instansordning för va-målen. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

13 Tillgänglighetsarbeten 2014. Genomförandebeslut (Tp)

14 Trafiksäkerhetsprogrammet åtgärdsplan 2014. Genomförandebeslut (Tp)

15 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Inriktningsbeslut. Genomförandebeslut för reinvesteringsåtgärder 2014 (Anl)

16 Perstorpsvägen och Flatenvägen, cykelbana. Reviderat genomförandebeslut (Tp)

17 Trafiksäkerhetsåtgärder Spångavägen. Slutredovisning (Anl)

18 Cykelbanor Tegelbacken. Slutredovisning (Anl)

20 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

21 Angående nyanlagda cykelvägar utefter Nynäsvägen, mellan Enskedevägen/Sofielundsvägen och Sockenvägen. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP) (Tp)

22 Lång handläggningstid för besvarande av inkommet förslag. Svar på skrivelse från Tobias Johansson (V) (Anl)

23 Entreprenad för löpande drift och underhåll samt om- och nybyggnation av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar. Upphandling (Tp)

24 Utökning av antal tillstånd för mobila matförsäljningsställen (T)

25 Avtal med organisationen City i Samverkan samt strategi för julbelysning i Stockholms city 2014-2016 (Anl)

26 Ansökan om dispens avseende inköp av lätt lastbil (Anl)

27 Utvärdering av införande av viktbaserad taxa för en- och tvåfamiljsfastigheter. Slutrapport (A)

28 Driftentreprenad av återvinningscentral Vanadisberget med återbruk i innerstaden och tillhörande mobil insamling. Upphandling

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret Dnr T2013-010-00074

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktions-hinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2013 Dnr T2013-112-00490

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar Dnr T2013-130-01978

§8 Promemorian En enklare detaljplaneprocess (SOU 2013:34), KS001-1524/2013.

§9 Landstingets regionala utvecklingsplan för Stockholms-regionen, RUFS 2010 ­ underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet.

§10 Framställan om ändring i trafikförordningen (1998:1276), vägmärkesförordningen (2007:90), förordningen om vägdefinitioner (2001:651) samt vägförordningen (2012:707).

§11 Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna.

§12 Promemorian Förändrad instansordning för va-målen.

§13 Tillgänglighetsarbeten 2014.

§14 Trafiksäkerhetsprogrammet åtgärdsplan 2014.

§15 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader.

§16 Perstorpsvägen och Flatenvägen, cykelbana.

§17 Trafiksäkerhetsåtgärder Spångavägen.

§18 Cykelbanor Tegelbacken.

§19 Verksamhetsplan 2014 för trafik-och renhållnings-nämnden Dnr T2013-110-06247

§20 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm.

§21 Angående nyanlagda cykelvägar utefter Nynäsvägen, mellan Enskedevägen/Sofielundsvägen och Socken-vägen.

§22 Lång handläggningstid för besvarande av inkommet förslag.

§23 Entreprenad för löpande drift och underhåll samt om- och nybyggnation av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar.

§24 Utökning av antal tillstånd för mobila matförsäljnings-ställen Dnr T2013-340-02109

§25 Avtal med organisationen City i Samverkan samt strategi för julbelysning i Stockholms city 2014-2016 Dnr T2013-610-06193

§26 Ansökan om dispens avseende inköp av lätt lastbil Dnr T2011-321-04699

§27 Utvärdering av införande av viktbaserad taxa för en- och tvåfamiljsfastigheter.

§28 Driftentreprenad av återvinningscentral Vanadisberget med återbruk i innerstaden och tillhörande mobil insamling.