Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-02-07

Sammanträde 2013-02-07

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
kostkonsult Ellinor Mobe Läs mer...rg om kost och hälsa på förskolorna
(se ärende 18 på dagordningen)

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator.ostermalm@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om ett projekt till "Vackra Stockholm". Dnr 2012-637-1.2.4.

3 Svar på medborgarförslag om gruppbostaden på Sandhamnsgatan. Dnr 2012-706-1.2.4.

4 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Gustav Adolfsparken.Dnr 2012-689-1.2.4.

Beslutsärenden

5 Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd. Dnr 2013-50-1.2.1.

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Bilaga 5_2013-50-1.2.1. Kvalitetsredovisning 2012 Stadions förskolor.pdf (281 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 1 Ekonomibilaga.pdf (153 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 2 Ekonomibilaga vb12sdn10.pdf (15 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 3 Leasingblanketter VB 2012.pdf (10 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 4 Öppen fritidsverksamhet.pdf (35 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 7 Basnyckeltal Östermalm.pdf (63 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. Verksamhetsberättelse 2012 Gustaf Adolfs parklek.pdf (107 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. Verksamhetsberättelse 2012 Stadions förskolor.pdf (323 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. Verksamhetsredovisning 2012 Gärdets Ungdomskafé.pdf (747 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Kvalitetsredovisning 2012 Centrala Östermalms Förskolor.pdf (304 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Kvalitetsredovisning 2012 Engelbrekts förskolor.pdf (397 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Kvalitetsredovisning 2012 Gärdets förskolor.pdf (362 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Kvalitetsredovisning 2012 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (434 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Kvalitetsredovisning 2012 Hjorthagen Karlaplan.pdf (430 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ VB 2012 Bilaga 5 Uppföljning av Internkontrollplan 2012.pdf (370 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ VB 2012 Bilaga 6 Östermalms förskolor kvalitetsredovisning 2012.pdf (563 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Enheten för biståndsbedömning.pdf (390 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Centrala Östermalms förskolor.pdf (441 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Dagverksamheterna Östermalm Bo Bergman.pdf (198 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Dianagårdens vård- och omsorgsboende.pdf (314 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Engelbrekts förskolor.pdf (490 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Familjeenheten.pdf (403 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Fält och Prevention.pdf (222 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Försörjningsstödsenheten.pdf (422 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Gärdets förskoleenhet.pdf (395 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (427 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 HjorthagenKarlaplan.pdf (395 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Parkmiljöavdelningen-Östermalm.pdf (332 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Stöd och serviceenheten&Socialpsykiatriska enheten.pdf (424 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Vuxenenheten.pdf (230 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms Hemtjänst.pdf (236 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_Verksamhetsberättelse 2012 Parklek Östermalm.pdf (240 kb)

10 Uppföljning av Gärdets gruppbostäder och dagliga verksamhet - Amygdalus.

11 Uppföljning av Stora Skuggans 4H-gård. Dnr 2012-680-1.2.1.

12 Uppföljning av verksamheten VHassistans 2012. Dnr 2012-730-1.21.

13 Redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län av verksamhet med personligt ombud 2012. Dnr 2012-686-1.2.1.

14 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Dnr 2013-44-2.1.

15 Ansökan om medel för utökad bemanning för äldre med demenssjukdom.

17 Rutiner för rapporter och anmälningar enligt 14 kap SoL och 24 § LSS.

18 Kost, hälsa, rörelse och hållbar utveckling - Måltidsprofil/kostpolicy i Östermalms kommunala förskolor. Dnr 2012-634-1.1.

19 Genomförandebeslut gällande ny förskola i kvarteret Töfsingdalen, etapp Västra i Norra Djurgårdsstaden. Dnr 2013-70-2.6.

20 Upphandling av förskolemöbler till Gotska Sandön. Dnr 2013-27-2.2.1.

21 Byte av ledamot i sociala delegationen 2013. Dnr 2013-24-1.1.

22 Förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Remissärenden

24 Svar på remiss från kommunstyrelsen om "Remiss av Remisspromemoria - Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m."

25 Svar på remiss från kommunstyrelsen om centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2013. Dnr 2012-707-1.5.1.

26 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion Stefan Nilsson m fl (MP) om fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Dnr 2012-603-1.5.1.

27 Svar på remiss från kommunstyrelsen om utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS-korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

28 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Roger Mogert (S) om stadens tak över huvudet-garanti. Dnr 2012-739-1.5.1.

29 Svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse av Stefan Nilsson (MP) om kommission angående vräkningar av barnfamiljer. Dnr 2012-699-1.5.1.

30 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Ängsbotten i stadsdelen Hjorthagen. Dnr 2012-661-1.5.3.

31 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över detaljplan för Norra Djurgården 1:49 , Teknikringen 10 inom KTHs campusområde. Dnr 2012-721-1.5.3.

32 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Maximteatern, Karlaplan 4. Dnr 2013-36-1.5.2.

33 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Divotti, Birger Jarlsgatan 44. Dnr 2013-16-1.5.2.

35 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Svar på skrivelser

36 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP). Dnr 2012-486-1.1.

37 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) m fl. Dnr 2012-725-1.1.

38 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2012-726-1.1.

39 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V). Dnr 2012-727-1.1.

40 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2012-676-1.1.

42 Anmälan av överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms stadsdelsförvaltning samt specialistfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning under 2013. Dnr 2012- 738-6.

43 Anmälan av lokala rutiner i arbetet mot våld i nära relationer för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar. Dnr 2012-748-1.1.

44 Anmälan av protokoll 2013-01-31från rådet för funktionshinderfrågor.

45 Anmälan av protokoll 2013-01-28 från pensionärsrådet på Östermalm.

46 Anmälan av promemoria 2013-02-07 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

47 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

49 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB).

50 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB).

51 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB).

52 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB).

53 Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

54 Anmälan av protokoll 2013-01-10 och 2013-01-31 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Therese Carlborg (M) och vice ordförande Stefan
  Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 13 februari 2013.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 18 december 2012 justerades den 20 december 2012 och protokollet fört vid samman-trädet den 2 januari 2013 justerades den 2 januari 2013.

§2 Svar på medborgarförslag om ett projekt till ”Vackra Stockholm”

Dnr 2012-637-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-28 med förslag till svar på medborgarförslag om ett projekt till ”Vackra Stockholm” om uppsnyggning utanför T-station Gärdet, uppgång Furusundsgatan.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden tillstyrker projektet och ansöker om det hos kommunstyrelsen inom ramen för ”Vackra Stockholm”.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M) och ledamoten Catrin Tetzell (FP) enligt följande; Alliansmajoriteten i kommunstyrelsen har avsatt 15 miljoner kronor till projektet ”Vackra Stockholm” för att ge alla medborgare chansen att vara med och utveckla Stockholm till en ännu vackrare stad.

Majoriteten i Stadsdelsnämnden är mycket glada över att vi har engagerade medborgare som uppmärksammar platser i stadsdelen som kan utvecklas och fräschas upp.

Vi delar åsikten att uppgången mot Furusundsgatan från Gärdets tunnelbanestation kan förbättras avsevärt. Vi arbetar hårt för att alla platser på Östermalm ska vara rena och trygga och givetvis ska detta även gälla nämnda tunnelbaneuppgång.

Vi ser fram emot att ansöka om pengar för det förslagna projektet och tar tacksamt emot fler tankar och idéer till förbättringar inom stadsdelen framöver.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det är positivt att det satsas på att försköna stadsmiljön med ett projekt som ”Vackra Stockholm”, i vilket 15 miljoner kr avsatts. Förhoppningsvis kan det komma vår stadsdel tillgodo och att T-station Gärdet m.fl. snyggas upp.

Om man jämför projektet ”Vackra Stockholm” med den miljömiljard som tidigare S, V och MP avsatte från 2004 är 15 miljoner emellertid relativt blygsamt.

§3 Svar på medborgarförslag om gruppboendet på Sandhamnsgatan 8

Dnr 2012-706-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-15 med förslag till svar på medborgarförslag om att låta gruppboendet på Sandhamnsgatan 8 få vara kvar.

Under överläggning av ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att ej avveckla gruppboende på Sandhamnsgatan 8.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla medborgarförslaget samt

att i övrigt anföra följande:

Förslaget om samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna bör utredas.

Om budgettilldelningen inte räcker måste stadsdelen begära mer resurser från kommunledningen. Ett offentligt givet löfte om kvarboende får inte brytas.

Mer resurser till stadsdelen kan innebära mer medel i "pengapåsen", men även att bostadspolitiken blir mer ansvarsfull. Allmännyttan har till uppgift att tillgodose bostadsförsörjningen. Det kommunala bostadsbolaget Micasa har särskilt ansvar för boende för äldre och funktionshindrade och ska agera ansvarsfullt. Det är förvånande att Micasa inte anpassar sina hyror till stadsdelarnas behov när det gäller de egna verksamheterna. Istället framgår det av tjänsteutlåtandet att Micasa kör över stadsdelen och istället väljer att bygga om fastigheten till mer lukrativt seniorboende. En inriktning som är "rent och skärt" marknadsekonomisk, med tanke på den stora bostadsbristen i Stockholm.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; det har tidigare konstaterats att gruppbostaden på Sandhamnsgatan 8 är ett stort ekonomiskt problem och att den fastställda dygnsersättningen för boende inte täcker kostnaderna. Alliansen på

Östermalm har därför på grund av den alltför låga ersättningen valt att lägga ner verksamheten och flytta de boende till andra boendeformer. Vi anser att ett ansvarsfullt sätt hade varit att höja ersättningsnivån och för denna sköra grupp.

Nu är ju gruppboendet avvecklat men det borde enligt vår mening fått vara kvar som boendeform.

§4 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Gustav Adolfsparken

Dnr 2012-689-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-23 med förslag till svar på medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i Gustav Adolfsparken.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M) och ledamoten Catrin Tetzell (FP) enligt följande; idag finns det 8 hundrastgårdar och hundrastplatser runt om på Östermalm. En hundrastgård är ett mindre inhägnat och uppskyltat rastområde för hundar på gräs- eller grusyta där hundar kan släppas lösa. På Ladugårdsgärdet finns en hundrastplats som är ett friare rastområde som inte är inhägnat. Där får hunden springa lös under förutsättning att hundföraren har den under uppsikt och att den kan inkallning. Som hundägare är man alltid ansvarig för den skada som hunden kan vålla.

Det är bra att det finns hundrastgårdar och områden där det är möjligt att låta hundar springa utan koppel inom stadsdelsområdet. För att fler ska känna till möjligheterna som finns på andra platser och skyldigheterna som gäller i den park man går in i vore det bra med en informationsskylt vid entréerna till parken om var det finns hundrastgårdar, och att det råder kopplingstvång och att hundägare ska plocka upp efter hunden.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Vänsterpartiet håller helt med förslagsställaren om att hundbajs besvärar skolbarnen i Gustav Adolfsparken och att de lösgående hundarna är ett tålamodsprövande problem. En hundrastgård i Gustav Adolfsparken skulle sannolikt ha kunnat bidra till en minskning av problemet, men parken är förhållandevis liten till ytan och en hundrastgård i mitten av den skulle vara skrymmande.

Vi hoppas istället att en annan lösning, nämligen ett förbud för rastning av hundar i Gustav Adolfsparken, är nära förestående. Vänsterpartiet har den 23 augusti 2012 lagt en skrivelse angående Representantskap i arbetsgrupp för hundpolicy (se protokoll). Vi skrev bland annat följande:

I svaret från förvaltningen informeras nämnden om att en särskild arbetsgrupp tillsätts hösten 2012 för att utreda en hundpolicy för staden och att Östermalms sdf kommer att representeras av en person i denna grupp. (...) Det vore vidare önskvärt att likadana skyltar som finns vid exempelvis Katarina kyrkogård, vilka säger att enligt polisförordningen har hundar inte, ens kopplade, tillträde till park runt kyrka, sattes upp vid Gustaf Adolfparken, där barn vistas hela dagarna sedan platsen används av parkleken, flera förskolor och Östermalmsskolan.

§5 Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2013-50-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-25 med förslag till verksamhetsberättelse 2012 för Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2012 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat inom förskolan och inom äldreomsorgen avsätts i resultatfond under eget kapital i balansräkningen.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att avveckla Östermalms hemtjänst som resultatenhet då denna två år i följd gått med underskott.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Reservation.
Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna verksamhetsberättelsen för Östermalm 2012 och överlämna den till kommunfullmäktige samt

att härutöver framhålla följande:

Allmänt

Vi anser att utöver de ansvarsområden som stadsdelsnämnderna har idag ska även föras ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning samt ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Likaså anser vi att ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna.

Det är en viktig uppgift för stadsdelsnämnden att arbeta med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med med-borgarna men eftersom stadsdelsnämnderna i den borgerliga majoriteten avlövas vad gäller ansvarsområden blir den lokala demokratin tyvärr en chimär. Detta är inte bra eftersom stadsdelsnämnden är det enda forum dit medborgare kan komma och ställa frågor.

Förvaltningen har lyckats väl med att hålla budget och uppfylla antalet mål och indikatorer. De många indikatorerna, som dessutom ändras, gör emellertid uppföljningen svår att överblicka.

Barn och unga
När det gäller förskolan är det angeläget att hålla fast vid vårt löfte att minska barngruppernas storlek och samtidigt öka antalet personal per grupp. Arbetet med att minska barngruppernas storlek har sedan länge varit ett krav från socialdemokraterna och påbörjades redan 2002. Det kan emellertid nämnas att brukarundersökningar visar att föräldrar på Östermalm är bland de mest nöjda i staden över förskoleverksamheten. Att också arbeta för att få fler förskollärare till Östermalm är viktig uppgift.

Äldreomsorg

De missförhållanden som uppdagats på Östermalm såsom DigniCares konkurs och Linnegårdens tidigare stora brister visar att nuvarande ordning med centralt upphandlad verksamhet inte fungerar. Som det nu är beslutas upphandlingen av stadsledningskontoret i Stadshuset, medan vi lokalt har myndighetsansvaret för uppsyn över verksamheten. I de fall äldreomsorg ska upphandlas är det dags attsom tidigare låta stadsdelsnämnden ansvara både för upphandlingoch uppföljning. För att få bättre balans och större valfrihet bör stadsdelsnämnden i fortsättningen ges möjlighet att ta över driften avflera äldre-boenden.

Alliansen har som överordnad princip att alla kommunala verksamheter som inte är ren myndighetsutövning ska drivas av privata entreprenörer oavsett om verksamheten är omtyckt eller ej. All äldreomsorg på Östermalm har fram till 2012 drivits i privat regi.

Från 2012 övergick Dianagårdens vård- och omsorgsboende i kommunal regi efter DigniCare:s konkurs. Detta skapade en viss turbulens bland personalen. Turbulensen har nu lagt sig och det förefaller nu kunna bli en bra verksamhet. Tyvärr är det beslutat att ny upphandling ska ske 2014.

Alltsedan missförhållandena på Linnégårdens vård och omsorgsboende uppdagades har vi föreslagit att avtalet med Carema ska hävas och övergå i egen regi. Alliansen har inte velat inse att Carema ej har klarat av att genomföra de förbättringar inom ett flertal områden som krävts. Carema fick emellertid ej förlängd avtalstid och upphandling av verksamheten kommer att ske under 2013.

Allt fler äldre på Östermalm har privat utförare av sin hemtjänst. 2012 uppgick andelen äldre som har hemtjänst i privat regi till 68 %. Övriga 32 % valde hemtjänst i kommunal regi.

Det som kan synas anmärkningsvärt är att de kunder som avstår från att aktivt välja blir tilldelade den enhet som kallas Icke-Val, vilket alternerar mellan en rad olika privata utförare.

Man skulle kunna anta att detta är anledningen till att allt färre väljer kommunal hemtjänst. Det vore därför intressant att få inblick i hur många kunder som gör ett s.k. Icke-Val.

Socialtjänsten

Även om socialtjänstens underskott har minskat från 11 mnkr till drygt 8 mnkr är det otillräckliga budgetmedel som tillförs verksamheten. Detta innebär givetvis en viss nedmontering av välfärden. Verksamheter inom området har granskats och medfört striktare bedömningar och prioriteringar inom socialpsykiatrin, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och försörjningsstöd.

Verksamheter som inte är obligatorisk för kommunen riskerar att nedmonteras. Detta gäller till exempel gruppboendet på Sandhamnsgatan 8 som har avvecklats och Lotsens verksamhet, som först flyttades till Norrmalm, flyttades tillbaka till Östermalm under året. Den återfinns nu i Arbetscentrums lokaler med begränsade öppettider.

Dessa förändringar visar att den borgerliga regeringens försämringar för dem som redan har det dåligt ställt och svårt att klara sitt livsuppehälle slår igenom allt mer. Kostnaderna för försörjningsstöd och den tidigare chockhöjningen av arbetslöshetskassans avgifter resulterade i att väldigt många människor lämnade A-kassan. Att Jobbtorgen inte kan ta emot personer som inte har tillräcklig arbetsförmåga är anmärkningsvärt. Därtill att stadsdelen inte har tillräck-liga insatser tyder på att insatserna borde utökas inte minskas. Däremot har AR –teamet lyckats väl med sina insatser. En internationell studie visar att Sverige faller i trygghetsligan. Från att ha haft den näst högsta a-kassan i världen ligger vi nu under snittet i en internationell jämförelse.

Det är svårt att få upp andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningen. Det är därför viktigt att marknadsföra verksamheten så att även pojkar känner sig attraherade att besöka mottagningen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och det är därför viktigt att det drivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska sjukfrånvaron.

Stadsplanering och miljö

Som framgår av tertialrapport 2 har stadsdelsnämnden Östermalm inom sitt geografiska område dels flera parkmiljöer i världsklass som till exempel Humlegården och Tessinparken, dels Nationalstadsparken. Inom den senast nämnda ansvarar nämnden för förvaltningen av Kaknäsområdet, Nobelparken,

Tessinparken och en del ytor i Gärdeshöjden och Ekhagen. Parkdriften pågår enligt avtal. Prognos för kostnaderna är att budgeten kan hållas vilket ger ett netto på 12,2 mnkr. Intrycket det senaste året är att standarden på vår gemensamma miljö något förbättrats men också att slitaget ökat. Vårt problem är att de stora parkmiljöerna som till exempel Humlegården är utsatta för ett starkt besökstryck och att behovet därför av kontinuerlig städning ökar.

Inom nämndens område växer nu en ny stadsdel fram, Norra Djurgårdsstaden. Nämnd och förvaltning medverkar i utformningen av det nya området. Det är viktigt med ett stort utbud av grönytor för rekreation och utevistelse samt för lek och idrott.

Invånarna skall vara nöjda med städning och trygghet, varför städningen hålls på en hög nivå och våldsyttringar motverkas. Det lokala brottsförebyggande rådet är viktigt med polis, förvaltning, skola, brandkår och kyrka i samverkan. Även nämndrepresentanter borde finnas med i rådet. Även kulturen ingår i stadsmiljön men är väldigt marginell.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; förvaltningen visar ett totalt överskott om 13,6 mnkr efter resultatdispositioner. Det är tråkigt att vid en närmare läsning av verksamhetsberättelserna så har till exempel förskolorna inte råd att underhålla sina lokaler eller köpa ekologisk mat i den utsträckning man skulle önska. Antalet för-skolelärare minskas; flera enheter har låtit bli att tillsätta vakanser i rädsla för att inte kunna följa budget, ofta tillkallas inte vikarier vid sjukdom, för att få budgeten att gå ihop. Det är inte hållbart vare sig för förvaltningens med-arbetare eller våra medborgare.

Äldreomsorg
Kostnaderna för vård- och omsorgsboenden blev inte så höga som budgeterat. Kanske hänger det ihop med att biståndsbedömningen har blivit allt hårdare. De som i dag får ett beslut om att flytta in på ett vård- och omsorgsboende är i regel i så dåligt skick att tiden på boendet inte blir långvarig.

Alla vård- och omsorgsboenden måste väldigt noggrant följas upp, särskilt med hänsyn till personaltäthet, rätten till utevistelse, värdigt bemötande, matkvalitet och måltidssituation. Valfriheten inom äldreomsorgen är viktig, men för att kunna ha högsta valfrihet och kvalitet behöver det finnas kommunala och idéburna alternativ att välja.

Där förvaltningen har extra goda möjlighet, exempelvis vid Dianagården som sedan februari 2012 drivs i egen regi, måste förvaltningen styra tydligare mot en miljövänligare äldreomsorg. Exempelvis ska äldreomsorgens kost ha samma fokus på sunda, ekologiska och klimatsmarta livsmedel som förskolans. Som exempel kan nämnas att andelen ekologiska livsmedel på Dianagården endast är 5,2 procent.

Även hemtjänstens brukare, liksom boende på vård- och omsorgsboenden, behöver få möjligheter att ta del av kulturella upplevelser.

Ungdomsmottagningen

Vi tycker att det är bekymmersamt att andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningen fortfarande är mycket lågt och inte kommer i närheten av förvaltningens målsättning om 30 procent. Att ungdomsmottagningen dessutom under hösten varit underbemannad med en bemanning på 2,8 kuratorer av 4 tjänster är djupt oroväckande. Olyckligt är även att ingen brukarundersökning gjorts under 2012.

Förskolor
Det är en påfallande stor skillnad mellan förvaltningens olika förskoleenheter. Hjorthagen/Karlaplans förskoleenhet kommer att arbeta aktivt med att nyrekrytera förskolelärare medan Centrala Östermalms förskoleenhet drar ner på andelen förskolelärare för att få en budget som går i hop, och man skriver att: ”Vi hoppas kunna minska andelen förskollärare ytterligare en bit...” samt har inte råd att köpa in utbildning pga dålig ekonomi, man har låtit tjänsten som pedagogisk ledare var obesatt för att klara ekonomin. Man påpekar även att utgiften för enhetens datorer uppgår till minst 30 000 kr i månaden.

Andra förskoleenheter konstaterar att lokalerna är så slitna att föräldrar väljer andra alternativ. Det är inte acceptabelt. Det måste finnas resurser för ett löpande underhåll.

Andelen ekologisk mat på förskolorna är fortfarande förhållandevis låg och årsmålet borde sättas i nivå med andra städer i riktig världsklass, t.ex. Köpenhamn där man är uppe på 75 procent ekologisk mat i de kommunala verksamheterna och på väg mot att nå sitt mål om att 90 procent ska vara ekologiskt i 2015. Vi hoppas att den nya kostpolicyn kan bidra till en högre andel ekologisk mat på förskolorna. Förskolorna behöver hjälp att upphandla bra ekologiska alternativ och behöver även kompenseras ekonomiskt om de har en hög andel ekologiskt, eftersom ekologiska livsmedel ofta är dyrare än besprutade. Som det uttrycks i en av verksamhetsberättelserna: ”Ekonomin sätter gränser för hur mycket ekologiskt vi kan ha.” På de förskolor där det i dag serveras cateringmat bör möjligheten att etablera tillagningskök ses över, både ur klimat- och miljöhänsyn, men även ur ett kvalitets- och näringsperspektiv.

Vi vill fortsatt poängtera vikten av att de förbrukningsartiklar som används till barnen; leksaker, plasthandskar vid matlagning, blöjbyte, krämer, tvålar, m.m. är miljö- och kemikaliesäkrade. Exempelvis innehåller många leksaker, parfymerade produkter och en stor del av marknadens engångshandskar i plast, ftalater - en mjukgörare i plasten som är hormonstörande och som enligt Stockholms miljöprogram är en högprioriterad kemikalie som inte ska finnas i stadens verksamheter.

Då trycket och efterfrågan på Öppna förskolan är så stort skulle vi gärna se att den verksamheten utökades ytterligare för att erbjuda plats för alla som vill komma.

Parklekar
Parklekarna är viktiga för stadsdelens barn och unga. Det kan man se inte minst på de imponerande besökstalen. Vi är glada över det miljöarbete som görs, men skulle önska att miljöarbetet intensifierades, utvecklades och blev mer utåtriktat, särskilt i Tessinparken. Målsättningen måste vara att bli bäst i staden. Synd att andelen ekologiskt i caféverksamheten endast är 33 procent, då många föräldrar är villiga att betala extra för ett ekologiskt alternativ i parken (särskilt viktigt med tanke på miljöpåverkan är att välja är att erbjuda ekologiska köttalternativ).

Även här förutsätter vi att de produkter som köps in och används i verksamheten; allt från leksaker, grillkol till flytande tvål, är miljö- och kemikaliesäkrade och inte innehåller vare sig hormonstörande ftalater eller parabener.

Fält- och preventionsenheten
Arbetet inom fält- och prevention är imponerande, innovativt och viktigt. Vi vill se att enheten förstärks och att den tjänst som försvann då en fältassistent gick i pension åter tillsätts.

Socialtjänsten
Försörjningsstödsenheten är under stor press då man bara fram till november 2012 hade tagit emot 3000 samtal som gällde behov av försörjningsstöd. Med det ökade behovet av försörjningsstöd borde även personalstyrkan på enheten utökas för att inte riskera att medarbetare ”bränner ut sig” eller slutar pga för högt arbetsbelastning.

Vi är oroliga för konsekvenserna av de stora nedskärningarna inom individ- och familjeomsorgen sedan 2007, som innebär att alltför få anmälningar om barn som far illa utreds. Resurserna till omsorgen om de allra mest socialt utsatta; barn som far illa och personer med psykiska problem och missbruksproblem, har blivit för små och det märks tydligt för dessa grupper.

Den viktiga gruppbostaden på Sandhamnsgatan avvecklades av ekonomiska skäl, vilket Miljöpartiet var starkt emot.

Sommarjobb
Stadsdelen borde ha en sommarjobbsgaranti – att alla ungdomar som söker sommarjobb ska kunna erbjudas en plats. Att av 290 ansökningar bara kunna erbjuda 68 ungdomar ett sommarjobb är mycket beklagligt.

Parkmiljö
Vi vill gärna se att Parkmiljöavdelningen arbetar mer medvetet kring miljö- och hållbarhetsfrågor när det gäller inköp av blommor, växter, träd och buskar till våra parker. Vi hoppas att i nästa verksamhetsberättelse få läsa att man bara använder sig av växter som odlats utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, gärna närproducerat och med biologisk mångfald i åtanke vid val av sort.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande;
Miljö och klimat

Positivt noteras att miljömedvetandet har stärkts i verksamheterna genom klimatanpassning och att inköp av ekologiska livsmedel överstiger staden i genomsnitt.

Vräkningar

Under 2012 inleddes på Norrmalm ett projekt för att förhindra vräkningar i vilket berörd handläggare från Östermalm deltagit. Trots det har sex vräkningar ägt rum i vår stadsdel under året. Det är förstås lättande att läsa att inga barnfamiljer berörts, men det framgår inte av verksamhetsberättelsen om det beror på socialtjänstens insatser. Det är i alla händelser viktigt att socialtjänsten arbetar vidare på att förhindra fortsatta vräkningar.

Sjukfrånvaro

Att sjukfrånvaron ökat både i staden och i SDF bör tjäna till eftertanke, främst för kommunledningen.

Hemtjänst

Att Hemtjänst Östermalm som resultatenhet gått med underskott för andra året i följd är märkligt med tanke på att det är den hemtjänst inom valfrihetssystemet som valts av flest brukare på Östermalm. Den kommunala hemtjänsten får ta hand om de äldre med störst vård- och omsorgsbehov och är därför mest tidskrävande. Det borde leda till att mer resurser skjuts till. Det är mycket viktigt att hög kvalitet och kompetens finns kvar inom egenregin och att ett kommunalt alternativ alltid finns att tillgå för de som önskar detta. Det har ju visat sig att det så kallade "icke-valet" för de äldre har innebörden att de tror att de valt kommunal hemtjänst, vilket ju tyvärr är en illusion. Nej, istället lottas (!) deras biståndsbedömda hemtjänsttid numera ut per månad till olika privata hemtjänstfirmor, och istället för trygghet och kontinuitet får de äldre alltså raka motsatsen, osäkerhet och nya kontaktpersoner varje månad. "Icke-valet" bör innebära kommunal hemtjänst eftersom det är det som de äldre förväntar sig.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilaga 5_2013-50-1.2.1. Kvalitetsredovisning 2012 Stadions förskolor.pdf (281 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 1 Ekonomibilaga.pdf (153 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 2 Ekonomibilaga vb12sdn10.pdf (15 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 3 Leasingblanketter VB 2012.pdf (10 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 4 Öppen fritidsverksamhet.pdf (35 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. VB 2012 Bilaga 7 Basnyckeltal Östermalm.pdf (63 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. Verksamhetsberättelse 2012 Gustaf Adolfs parklek.pdf (107 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. Verksamhetsberättelse 2012 Stadions förskolor.pdf (323 kb) Bilaga 5_2013-50-1.2.1. Verksamhetsredovisning 2012 Gärdets Ungdomskafé.pdf (747 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Kvalitetsredovisning 2012 Centrala Östermalms Förskolor.pdf (304 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Kvalitetsredovisning 2012 Engelbrekts förskolor.pdf (397 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Kvalitetsredovisning 2012 Gärdets förskolor.pdf (362 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Kvalitetsredovisning 2012 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (434 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Kvalitetsredovisning 2012 Hjorthagen Karlaplan.pdf (430 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ VB 2012 Bilaga 5 Uppföljning av Internkontrollplan 2012.pdf (370 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ VB 2012 Bilaga 6 Östermalms förskolor kvalitetsredovisning 2012.pdf (563 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Enheten för biståndsbedömning.pdf (390 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Centrala Östermalms förskolor.pdf (441 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Dagverksamheterna Östermalm Bo Bergman.pdf (198 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Dianagårdens vård- och omsorgsboende.pdf (314 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Engelbrekts förskolor.pdf (490 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Familjeenheten.pdf (403 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Fält och Prevention.pdf (222 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Försörjningsstödsenheten.pdf (422 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Gärdets förskoleenhet.pdf (395 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (427 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 HjorthagenKarlaplan.pdf (395 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Parkmiljöavdelningen-Östermalm.pdf (332 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Stöd och serviceenheten&Socialpsykiatriska enheten.pdf (424 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Vuxenenheten.pdf (230 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_ Verksamhetsberättelse 2012 Östermalms Hemtjänst.pdf (236 kb) Bilaga 5_2013-50-1_2_1_Verksamhetsberättelse 2012 Parklek Östermalm.pdf (240 kb)

§6 Uppföljning av hemtjänst i kommunal och privat regi 2012

Dnr 2012-79-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-18 med förslag att godkänna uppföljning av hemtjänst i kommunal regi samt anmälan av uppföljningar i privat regi 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner genomförd uppföljning av hemtjänst i kommunal regi 2012 enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Genomförda uppföljningar av hemtjänst i privat regi 2012 enligt till detta tjänsteutlåtande bifogade bilagor, anmäls och översänds till äldreförvaltningen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; andelen äldre som har hemtjänst i privat regi på Östermalm är för närvarande 68 %. Övriga 32 % har aktivt valt hemtjänst i kommunal regi. Det kan noteras att två utförare har endast en respektive tre brukare. Enligt sammanställningen har ett företag ingen brukare.

Man kan konstatera att den kommunala hemtjänsten (en), i högre grad än de privata utförarna, har en större andel tillsvidareanställda och högre utbildningsnivå. Detta sammantaget borde bidra till en bättre arbetsmiljö för de anställda och kvalitet vilket gagnar de äldre som har hemtjänst.

Det som kan synas anmärkningsvärt är att de kunder som avstår från att aktivt välja blir tilldelade den enhet som kallas Icke-Val, vilket alternerar mellan en rad olika privata utförare. Man skulle kunna anta att detta är anledningen till att allt färre har kommunal hemtjänst. Det vore därför intressant att få veta hur många kunder som gör ett s.k. Icke-Val.

§7 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Rio vård- och omsorgsboende 2012

Dnr 2012-86-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-24 med förslag att godkänna genomförd kvalitets- och avtalsuppföljning av Rio vård- och omsorgsboende 2012.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilsson (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner kvalitets- och avtalsuppföljningen av Rio vård- och omsorgsboende.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna

Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att till nämnden återkomma med redovisning över de förbättringsåtgärder som vidtagits.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; vid avtalsuppföljningen 2012 påtalades vissa brister och 11 förbättringsåtgärder vid Rio vård- och omsorgsboende som behöver åtgärdas. Det är viktigt att till nämnden återrapportera de vidtagna åtgärderna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Miljöpartiet instämmer i förvaltningens förslag och slut-satser, men vill trycka lite extra på två viktiga punkter där uppföljningen visar att det skett en försämring under året. Det gäller vikten av utevistelse som Miljöpartiet har tagit upp i flera olika sammanhang tidigare. Det är mycket viktigt att de äldre får möjlighet att komma ut regelbundet och här behövs en förbättring generellt och förjust Rio så är det ett av de områden där siffrorna pekar åt fel håll och där betydligt större insatser behöver göras. Även vikten av en god och näringsrik mat är värd att lyfta fram lite extra och även här har det skett en klar försämring, som vi anser behöver följas upp ordentligt.

§8 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2012

Dnr 2012-83-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-24 med förslag att godkänna genomförd kvalitets- och avtalsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2012.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilsson (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner kvalitets- och avtalsuppföljningen av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna

Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att till nämnden återkomma med redovisning över de förbättrings- åtgärder som vidtagits.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; vid avtalsuppföljningen 2012 påtalades vissa brister och 13 förbättringsåtgärder vid Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende som behöver åtgärdas. Det är viktigt att till nämnden återrapportera de vidtagna åtgärderna.

§9 Uppföljning av Dianagårdens vård- och omsorgsboende 2012

Dnr 2012-85-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-24 med förslag

att godkänna uppföljningen av Dianagårdens vård- och omsorgsboende

2012.

Ledamoten Berit Nyberg (S) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner uppföljningen av Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; efter den turbulens som Dianagårdens vård- och omsorgsboende upplevde i samband med DigniCare:s konkurs och den oro som personalen genomgick, är det nu glädjande att verksamheten efter övergången till kommunal regi funnit sin form och är på väg att utvecklas positivt.

Det som är oroande och som väldigt tydligt oroar de boende är att Diana-gården, under 2014 enligt aktivitetsplanen, ska upphandlas.

§10 Uppföljning av Bo Bergmans dagverksamhet 2012

Dnr 2013-69-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-24 med förslag att godkänna uppföljningen av Bo Bergmans dagverksamhet 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner uppföljningen av Bo Bergmans dagverksamhet.

§11 Uppföljning av entreprenaden Amygdalus/Gärdets gruppbostäder och dagliga verksamhet 2012

Dnr 2012-729-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-28 med förslag att godkänna uppföljningen av Gärdets gruppbostäder nr 1-4 samt en daglig verksamhet 2012, som drivs på entreprenad av företaget Amygdalus.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten inom entreprenaden Amygdalus och lägger den till handlingarna.

§12 Uppföljning av Stora Skuggans 4H-gård

Dnr 2012-680-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-10 med förslag att godkänna uppföljningen av Stora Skuggans 4H-gård.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilsson (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten inom 4H-gården Stora Skuggan och lägger den till handlingarna.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att uttala följande:

På 4H-gården bedrivs en mycket viktig verksamhet, som bör främjas och stöttas i den utsträckning som det är möjligt från nämndens sida. Gården är mycket välbesökt och ser ett ökat tryck, särskilt i takt med att Norra Djurgårdsstaden byggs ut, vilket kommer att sätta ökad press på såväl fungerande planering som ekonomi. I uppföljningen beskriver föreståndaren att man upplever det som svårt att planera för utveckling av verksamheten då denna till stor del drivs med tillfälliga bidrag. Förvaltningen bör utreda vad man kan göra för att ytterligare stötta denna verksamhet som idag tillför så mycket till samhället på Östermalm. Det bör t. ex. undersökas om man kan ge föreningen förhandsbesked vad gäller bidrag så att verksamheten kan planeras för tre-fyra år i taget i motsats till nulägets mer kortsiktiga planering.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; i en storstad som Stockholm och för innerstaden är Stora Skuggans 4H-gård en viktig verksamhet för barn och ungdomar. Uppföljningen visar också att verksamheten, med tusentals besökare och många aktiveter, är mycket omfattande. Den är så viktig att Östermalms stadsdelsnämnd borde ha kunnat bidra med det tidigare sökta verksamhetsbidraget.

§13 Uppföljning av verksamheten VHassistans 2012

Dnr 2012-730-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-07 med förslag att godkänna uppföljningen av verksamheten VHassistans 2012.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilsson (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten VHassistans och lägger den till handlingarna.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att till nämnden återkomma med redovisning över de åtgärder som vidtagits för att förbättra redovisningen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; utförande av personlig assistans är delegerat av stadsdelsnämnden bla till firma VHassistans från 2010. I stort har arbetet med för närvarande fyra stycken brukare gått bra men förvaltningen är missnöjd med särskilt den administrativa delen av firmans service. Det har tex gällt fördröjda och ofullständiga rapporter med sena betalningar som följd. Särskilt allvarligt är att brukarnas namn ett antal gånger förekommit på fakturor vilket inte får inträffa. Det har också varit svårt att i tid etablera kontakt med firman.

Ovanstående anmärkningar är inte av den grad att avtalet måste hävas men då kontraktet så småningom skall förlängas eller upphandlas på nytt måste dessa erfarenheter vägas in. Det är viktigt att förvaltningen även noga följer den fortsatta utvecklingen om problemen ej löses eller blir värre.

§14 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2012

Dnr 2012-686-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-16 med förslag att godkänna redovisningen av verksamhet med personligt ombud 2012 till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 704-14188-2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av verksamhet med personligt ombud 2012 och översänder den till länsstyrelsen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare

Dnr 2013-44-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-14 med förslag att ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm, om utvecklingsmedel om 1420000 kronor från Socialstyrelsen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Ansökan om medel för utökad bemanning för äldre med demenssjukdom

Dnr 2012-662-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-18 med förslag att ansöka om medel för utökad bemanning för äldre med demenssjukdom.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens ansökan om medel för utökad bemanning 2013 om 1,0 årsarbetare motsvarande 350000 kronor på Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

§17 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Dnr 2013-40-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-16 med förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har utformats av förvaltningen för Östermalms stadsdelsnämnd. Arbetet har grundat sig på Socialstyrelsens föreskrift år 2011:9 om ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”. En viktig fråga är att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att en plan värderar de risker som kan upp-komma i arbetet. Därvid är ansvaret för var och en befattningshavare och på varje nivå inom verksamheten väsentlig. Förslaget lyfter fram detta ansvar på ett förtjänstfullt sätt och syftar till att rutiner för egenkontroll tas fram. Lex Maria och Lex Sarah nämns särskilt samt likaså dokumentations-skyldigheten med krav på en kvalitetsberättelse årligen.

§18 Rutiner för rapporter och anmälningar enligt 14 kap socialtjänstlagen (SoL) och 24 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2013-39-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-16 med förslag till preliminära rutiner för rapporter och anmälningar enligt 14 kap SoL
och 24 § LSS (Lex Sarah).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens preliminära rutiner för rapporter och anmälningar enligt 14 kap SoL och 24 § LSS.

 2. Nämnden utser Eva Svedman och Kerstin Kullberg till kontakt-personer enligt de nya bestämmelserna i 14 kap SoL och 24 § LSS.

§19 Genomförandebeslut gällande ny förskola i kvarteret Töfsingdalen

Dnr 2013-70-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-30 med förslag till ny förskola i kvarteret Töfsingdalen, Norra Djurgårdsstaden.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förslaget om att bygga en förskola för fyra barngrupper i kvarteret Töfsingdalen, etapp Västra i Norra Djurgårdsstaden.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet med den nya förskolan.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av Stockholmshem och att teckna hyresavtal med Stockholmshem, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Upphandling av förskolemöbler till förskolan Gotska Sandön

Dnr 2013-27-2.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-10 med förslag att upphandla förskolemöbler till förskolan Gotska Sandön

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar om upphandling av förskolemöbler till förskolan Gotska Sandön.

2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören i Östermalms stadsdelsförvaltning att administrera upphandlingen samt besluta i löpande frågor i ärendet innefattande att

- infordra anbud

- anta anbud med antagna anbudsgivare

- hantera en eventuell överprövning

3. Nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att under
anbudstiden fatta beslut i mindre frågor av icke-principiell
karaktär.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Byte av ledamot i sociala delegationen

Dnr 2013-24-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-09 med förslag till byte av ledamot i sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser ersättaren Ivar Järnefors (FP) till ledamot i sociala delegationen och ersätter därmed ledamoten Catrin Tetzell (FP).

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 2013-26-1.2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-11 med förslag till förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p. LVU inom nämndens eget ansvarsområde.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden förordnar följande tjänstemän inom Socialtjänstens familjeenhet till att kunna begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p. LVU inom nämndens eget ansvarsområde:

Leif Jarlebring

Barbro Stenvall

Linda Tobiesen

Eva Björcke

Stina Thurfjell Broksten

Mattias Oredsson

Ingrid Sändh

Ulla Roth

Barbro Andersson.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§23 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2013-37-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-11 med förslag till revidering av delegationsordningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

§24 Svar på remiss från kommunstyrelsen av remisspromemoria – fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.

Dnr 2012-702-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av remisspromemoria – fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Svar på remiss från kommunstyrelsen om centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2013

Dnr 2012-707-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-23 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2013.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) yrkade i första hand avslag på förvaltningens förslag till beslut och att driften av Kattrumpstullens och Linnégårdens vård- och omsorgsboenden därmed tas över i egenregi och i andra hand att om nämnden beslutar att Kattrumpstullens och Linnégårdens vård- och omsorgsboenden ska upphandlas ska stadsdelen ges möjlighet att lägga egenregianbud och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Därefter ställde ordförande proposition på förvaltningens förslag mot ledamöterna Birgit Marklund Beijers m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) yrkande om avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Slutligen ställde ordförande proposition på ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) andrahandsyrkande mot avslag och fann att andrahands-yrkandet avslagits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag till remissvar samt

att därutöver anföra följande:

Valfrihet för de äldre i val av vård- och omsorgsboende är positivt. Det gynnar också ofta kvaliteten att det finns en konkurrens mellan olika typer av utförare.

På Östermalm finns en stor övervikt av vinstdrivande bolag som utförare av vård- och omsorgsboenden. Det behövs en bättre balans på Östermalm mellan drift i egen regi, vinstdrivande bolag och idédrivna, icke vinstdrivande, organisationer. Det är olyckligt att Stiftelsen Rödakorshemmet beslutat att inte längre driva vård- och omsorgsboenden, vilket riskerar att Östermalm kommer att få ett boende mindre (Kattrumpstullen) som drivs av en idé-driven organisation.

Det är viktigt att upphandlingen utformas på ett sådant sätt att också idédrivna organisationer och mindre företag kan delta på lika villkor. Förvaltningen berör vikten av att stor tyngd läggs vid systematisk referenstagning, vilket hänger ihop med detta eftersom stora bolag ofta är bättre än mindre företag och organisationer på att skriva eleganta anbud .

Det bör läggas egen regi-anbud på alla boenden som upphandlas. Det leder till ökad konkurrens, vilket bör vara ett av syftena med upphandling. Det ökar också sannolikheten att det blir en balans mellan olika typer av

utförare.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i första hand avslå förvaltningens förslag till beslut och att driften av Kattrumpstullens och Linnégårdens vård- och omsorgsboenden
därmed tas över i egen regi,

att i andra hand att om nämnden beslutar att Kattrumpstullens och Linné- gårdens vård- och omsorgsboende ska upphandlas ska stadsdelen ges möjlighet att lägga egenregianbud samt

att därutöver anföra följande:

I forskningsantologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) september 2011 medverkade en rad ledande välfärdsforskare som på SNS uppdrag har gjort en inventering av tillgänglig forskning och statistik om effekterna av konkurrens i produktionen av välfärdstjänster. Bland annat granskades välfärdsområdet ”omsorgen om äldre”.

Den viktigaste slutsatsen av studien är att det råder en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrens i den svenska välfärdssektorn. Utifrån befintlig forskning går det inte att hitta belägg för att reformeringen av offentlig sektor medfört de stora kvalitets- och effektivitetsvinster som man hoppades på. Valfrihet för medborgarna kan naturligtvis betraktas som ett egenvärde. Men det kan ifrågasättas hur väl den fungerar på marknader där kunden ofta har svårt att bilda sig en ordentlig uppfattning om de tjänster olika utförare erbjuder.

Det har också visat sig att upphandlingarna gynnat stora vinstdrivande företag, där konkurrensen främst handlat om pris och inte om kvalitet. Det finns siffror som visar på lägre personaltäthet i privata företag med färre heltidsanställda och fler på timme. Fler timanställda uppfattas ofta som sämre kvalitet och det påverkar kontinuiteten, som är så viktig för många äldre.

Enligt SCB 2012-09-21 ligger avkastningen på totalt kapital för privata företag inom vård, skola och omsorg på 15 procent. Detta kan jämföras med 8 procent för alla privata företag inom näringslivet. Det är iögonfallande att vinsterna inom den här sektorn är avsevärt högre än i övriga näringslivet.

En avgörande skillnad i villkoren mellan den offentliga och den privata vården är att meddelarskyddet inte gäller för den som arbetar i privat vård. Den anställde som avslöjar oegentligheter för massmedierna kan efterforskas och, i värsta fall, riskera sin anställning. Det krävs ett betydande mått av civilkurage för att under sådana förutsättningar ändå göra sin röst hörd.

Enligt delegationsordningen beslutas upphandlingen av stadsledningskontoret i Stadshuset, medan vi lokalt har myndighetsansvaret för uppsyn över verksamheten. I de fall äldreomsorg ska upphandlas är det dags attsom tidigare låta stadsdelsnämnden ansvara både för upphandlingoch uppföljning. För att få bättre balans och större valfrihet bör stadsdelsnämnden i fortsättningen ges möjlighet att ta över driften avflera äldreboenden.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att nämnden avvisar förvaltningens svar på remissen om centralupphand- ling för vård- och omsorgsboenden 2013 och anför i övrigt följande:

Vänsterpartiet delar av ideologiska skäl inte SLKspåstående om att det är positivt att andelenboendensom drivs inom ramen för LOV växer. Evidensbaserad fakta visar det motsatta runt om i landet: försämrad kvalitet, dålig arbetsmiljö för personalen och enperiferiskverksamhetsuppföljning av kommunerna, som inte längre kan säkerställa brukarnas behov av kvalitet och eget inflytande. Orsaken är en explosion av etableringen av skattesubventionerade, enskilda, vinstmaximerande, privata entreprenörer inom vård- och omsorg.

Uppseendeväckande är att den hittillsvarande upphandlingen av vård- och omsorgsboendenhar utmärkts av otillräckliga ochoprecisakrav på verksamheternas kvalitet och innehåll. Därigenom har de boendes hälsa och grundläggande livskvalitet äventyrats. Detta visas inte minst i vår egen stadsdel Östermalm, med de nyliga skandalerna, omskrivna i pressen, vid Kampementet, Dianagården och Linnégården.

I förslaget till centralupphandling talas om att man från stadens sida skall göra en förenklad upphandling av boenden vilket måste tolkas som att man inte avser att ställa några preciserade krav påverksamheterna.Detta innebär att det blir mycket svårt att häva avtalen också vid uppenbaramissförhållanden.

Iförslaget talas även om att främja längre avtalstider sommedför att det blir dyrare vid missförhållande att bryta avtal med de stora privata vårdföretagen, somtyvärr dominerarbland de som både samtidigt missköter sig och vinner upphandlingar idag.

Ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen måste ha som förutsättning att stadsdelsnämnderna kan garantera att alla enheter inom systemet ger vård- och omsorg av hög kvalitet. En sådan garanti kan inte lämnas idag, bland annat beroende på att branschen domineras avriskkapitalbolag, där kortsiktiga vinster är viktigare än de boendes hälsa. Verklig trygghet inom vård- ochomsorgkan därför idag baragaranterasom verksamheterna bedrivs i kommunens egen regi eller så vitt vi känner till i dagsläget möjligen av Svenska kyrkan, som har ett liknande regelsystem som kommunen för insynen och meddelarfriheten vilket ger rättssäkerhet för både personalen och brukarna.


En centralupphandling innebär också att stadsdelsnämndernas ansvar för vård- och omsorg ytterligare urholkas genom att man tvingas svara för verksamheter vars innehåll man inte kunnat påverka.

DäremotvälkomnarVänsterpartiet en systematisk och ständig kvalitetsinspektion med syftet att säkerställa kvaliteten inomäldreomsorgen,samt en löpande bevakning avarbetsmiljömässiga förhållandenhos privata vinst-drivande vårdföretag.

Vänsterpartiet lyfter härmed rätten till valet av kommunala tjänster i egen regi som en fundamental del av demokratin och friheten. En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs för att tillgodose de äldres behov och önskningar.

Vinstdrivande företag har som målsättning att tjäna pengar och ska därför inte få bedriva äldreomsorg med skattemedel. Den typen av företagande lämpar sig för detaljhandeln men inte för välfärdssektorn. Det bestämdes redan tidigt under 1900-talet - i största enighet i Sverige - att vinstdrivande företag inte lämpade sig för samhällsfinansierad vård och omsorg. Kommunerna hade under föregående sekel försökt övervaka de "entreprenörer" som erbjöd sig att ta hand om de fattiga och värnlösa, men fusket var omfattande och vanvård var vanligt. Ändå återkom av ideologiska orsaker den amoraliska andan i början av 1990-talet.

Det finns ett kompakt motstånd hos en överväldigande majoritet av svenska folket mot den privata rovdriften inom välfärden. Trots att vinstdrivande företag kan välja att omvandlas till exempelvis aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning enligt en bolagsform som finns idag, är den svåra frågan att även om meddelarskydd skulle komma att rymmas inom lagstiftningen också för dessa, drivs de enligt aktiebolagslagslagens princip om rätten till affärshemligheter, varför meddelarskyddet ändå alltid kommer att vara begränsat.
Sammanfattningsvis bör förslaget om central upphandling av vård- och omsorgsboendenavvisas dels därför att om upphandling alls ska förekomma bör den ligga på stadsdelsnivå och dels därför att i stort sett den enda formen för vård- och omsorg som lever upp till alla anständighetskrav är kommunal egenregi. Det är därför bättre att lägga resurserna på att förbättra denna, vilket utesluter central upphandling av vård- och omsorg.

§26 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Stefan Nilsson m fl (MP) om fullt

Dnr 2012-603-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-25 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Stefan Nilsson m fl (MP) om fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna

Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att tillstyrka motionen,

att upp­hand­lings- och uppföljningsregler ändras så att full meddelarfrihet upp­nås samt

att därutöver anföra följande:

Som förvaltningen korrekt påpekar så är meddelandefriheten grundlagsfäst, av stor betydelse för ett öppet och de­mo­kra­tiskt samhälle och den bidrar till att fylla behovet av insyn i skattefinansierad verksamhet. Därutöver har meddelarfriheten stor betydelse för kvaliteten i verksamheten.

Tyvärr så är den variant av meddelarfrihet som den moderatledda majoriteten i Stockholm infört av mycket begränsat värde. Den har för många svagheter och undantag och ger inte personalen det skydd som behövs för att de ska våga tala om missförhållanden utan att riskera sin anställning. Upp­hand­lings- och uppföljningsreglerna i Stockholms stad behöver därför ändras så att de anställda verkligen ges stöd att tala med bl. a. media och författare. Därutöver är en lagändring önskvärd, som gör det ännu tydligare än idag att anställda ska ha full meddelarfrihet i all offentligt finansierad verksamhet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; en avgörande skillnad i villkoren mellan den offentliga och den privata vården är att meddelarskyddet inte gäller för den som arbetar i privat vård. Den anställde som avslöjar oegentligheter för massmedierna kan efterforskas och, i värsta fall, riskera sin anställning. Det krävs ett betydande mått av civilkurage för att under sådana förutsättningar ändå göra sin röst hörd. Därför är det viktigt att motionen bifalles.

§27 Svar på remiss från kommunstyrelsen om utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Dnr 2012-615-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-16 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Reservation.
Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och anföra följande:

För det första är Vänsterpartiet emot LOV (Lagen om valfrihet) som bortser ifrån kollektivavtal, offentlig insyn, meddelarskydd m m och tillåter att vinstdrivande privata företag åderlåter välfärden, direkt och indirekt, på sina resurser och därmed åsidosätter brukare. För det andra är Vänsterpartiet av samma skäl emot att LSS-verksamheter upphandlas.

§28 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Roger Mogert (S) om stadens tak över huvudet-garanti

Dnr 2012-739-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Roger Mogert (S) om ”att staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilsson (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen samt

att därutöver anföra följande:

Antalet hemlösa i Sverige ökar. Enligt Socialstyrelsens rapport 2011 uppgick antalet hemlösa i olika grupper till totalt 34 000. Ca 4000 människor beräknas finnas i Stockholm (enligt nya sättet att beräkna hemlösa).

I socialstyrelsens och stadens statistik borde givetvis även icke-svenska
EU-medborgare och papperslösa ingå. Till skillnad mot förvaltningens
utlåtande anser vi att det är bra att sätta en ”grad-garanti”, ”Noll-gradigt” kan därför vara ett lämpligt mått.

§29 Svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse av Stefan Nilsson (MP) om kommission angående vräkningar av barnfamiljer

Dnr 2012-699-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-14 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om ”en kommission för att få stopp på vräkningar av barnfamiljer.”

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det är positivt att vräkningar av barn är så sällsynta på Östermalm och att det inom förvaltningen arbetas förtjänstfullt med att förebygga vräkningar.

Det är också glädjande att nämnden och förvaltningen instämmer i syftet med skrivelsen; attvräkningsärenden där barn har varit inblandade bör ana­ly­seras och att förslag med åtgärder i syfte att inga barn ska vräkas bör tas fram. Det är naturligt att socialförvaltningen har ansvaret för detta.

§30 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Ängsbotten i stadsdelen Hjorthagen

Dnr 2012-661-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-29 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Ängsbotten i stadsdelen Hjorthagen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Nämnden understryker att kravet på en fem avdelningar förskola i
  detaljplaneområdet ligger fast.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande:

Vid Norra Länkens öppnande kommer 75 000 fordon per dygn passera förbi och ner i tunneln. Det innebär att de boende inom det här detaljplaneområdet kommer att utsättas för mer buller och partiklar än några andra i nya Norra Djurgårdsstaden. Här lämpar sig varken stadsodling, förskoleverksamhet eller längre tids utevistelse, vilket även påpekas i den fördjupade MKB:n.

För att minimera buller och avgaser och möjliggöra en annan utformning av byggnaderna, då de nu krampaktigt utformats i ett försök att minimera den kommande motorvägens påverkan på boendemiljön, föreslår vi att leden förses med ett glastak. I ett miljöprofilsområde rimmar det väldigt illa att man som nyinflyttad utsätts för mycket höga PM10 halter och buller. Ett glastak skulle möjliggöra en annan slags arkitektur, där utgångspunkten vilar på människors behov, miljöteknik, biologisk mångfald och småskalig energiproduktion för att nämna några exempel.

Vi vill också föreslå nämnden att det föreslagna torgets södra del görs till park, därigenom skapar man utrymme för ett skidspår som förbinder Hjorthagsberget med Fiskartorpsvägen och skidområdet i Nationalstadsparken.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; kvarteret Ängsbotten ligger i dalen mellan Hjorthagen och Uggleviksbacken och utgör en avslutande etapp på den kommande nya bebyggelsen i anslutning till gasverket i Hjorthagen. En ny stadsfront skapas på så vis i norr. Kvarteret saknar naturvärden och har problem med gamla markföroreningar samt buller från tåg och från Norra länken när den öppnar år 2015. Stor variation i byggnadshöjder gör området omväxlande och spännande. Av 230 lägenheter är 85 bostadsrätter och 145 hyresrätter. Avsikten är att därutöver bygga 340 studentbostäder.

Närheten till Nationalstadsparken är positiv. Antalet parkeringsplatser är 0,5 per lägenhet; för studentlägenheterna lägre. Buss 55 trafikerar området och buss 62 kommer senare att förlängas hit. Stadsdelen planerar för två förskolor à fem avdelningar. Då är även studenternas behov av förskoleplatser med-räknade. För oss i nämnden är det en viktig fråga att bevaka.

Sammanfattningsvis är det en spännande bebyggelse som här tornar upp sig men en viss tvekan infinner sig med tanke på den stora miljöbelastning som området påverkas av.

§31 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över detaljplan för Norra Djurgårdsstaden 1:49 inom KTHs område

Dnr 2012-721-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-28 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över detaljplan för Norra

Djurgårdsstaden 1:49 inom KTHs campusområde.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att härutöver framhålla följande:

Ärendet avser nybyggnad inom KTHs område omedelbart norr om Erik Lallerstedts nationalromantiska byggnad från 1931 i höjd med kemiinstitu-tionen på Osquars backe. Området präglas idag av Lallerstedts friliggande byggnad som omges av träd, parkeringsplatser samt av senare uppförda undervisningsbyggnader för fysik och elektroteknik. Den nya byggnaden kommer att medföra en ytterligare förtätning av området, borttagande av träd men också av nyskapande av parkmark i viss utsträckning. Vid besök i området kan konstateras att förtätningen blir avsevärd och att den luftiga miljö som idag präglar omgivningen kring Lallerstedts byggnad går förlorad.

§32 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Maximteatern

Dnr 2013-36-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-14 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Maximteatern, Karlaplan 4, 114 60 Stockholm (dnr 9.3-108/2013).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Agneta Villman AB, Karlaplan 4, 114 60 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i Maximteaterns kaféverksamhet kl 11.00 – 01.00 och på uteserveringen kl 11.00 – 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§33 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Divotti

Dnr 2013-16-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-11 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Divotti, Birger Jarlsgatan 44, 114 29 Stockholm (dnr 9.1-12133/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Scuffers AB, c/o Select Travel Jonatan, Norrlandsgatan 18, 103 94 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang Divotti kl 16.30 – 23.30 och på uteserveringen kl 16.30 – 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§34 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Strandvägen 1

Dnr 2013-51-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-21 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Strandvägen 1, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm (dnr 9.1-258/2013).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Overlook Restaurang AB, Box 161 96, 103 24 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serverings-tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurangen Strandvägen 1 och i dess uteservering kl 11.00 – 03.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§35 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2012-724-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-15 med förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm (Mål nr 26125-12) med anledning av en inkommen överklagan av nämndens beslut 2012-11-25 § 5 att upphandla driften från och med 2013-10-01 av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende inom ramen för stadens upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

§36 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om cykelparkeringar

Dnr 2012-486-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-25 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”fler cykelparkeringar vid tunnelbanans uppgångar”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§37 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) m fl om kolonilotter i Stora Skuggan

Dnr 2012-725-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-25 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) med förslag ”att utreda möjligheten om fler odlingslotter kan iordningsställas i Stora Skuggan”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; vi tycker det är positivt att förvaltningen inventerar vilka områden inom stadsdelen som kan lämpa sig för odling och ser fram emot att ta del av resultatet av denna inventering.

§38 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om föreningstavlor

Dnr 2012-726-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-25 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om fler föreningsmeddelandetavlor i Östermalms stadsdelsområde.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§39 Svar på skrivelse från ledamoten om föreningstavlor

Dnr 2012-727-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-25 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om ”förbättringar av stadens föreningsmeddelandetavlor”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§40 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om brottsförebyggande rådet på Östermalm

Dnr 2012-676-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-23 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”möjlighet för politiker på Östermalm att representeras i brottsförebyggande rådet.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilsson (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att politiker ska ges möjlighet att representeras i rådet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det ser olika ut hur brottsförebyggande råd är organiserade i staden. På Östermalm bedriver fältassistenterna ett gediget arbete. Samarbetet med organisationer i stadsdelen är väl förankrat. Men det är också viktigt att politiker finns representerade i rådet.

§41 Anmälan av ramavtalsuppföljningar inom äldreomsorgen år 2012

§42 Anmälan av överenskommelse med Norrmalms stadsdelsförvaltning

Dnr 2012-738-6.

Anmäldes överenskommelse om samordnad handläggning av försörjnings-stöd och arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms stadsdelsförvaltning samt specialistfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning under 2013.

Stadsdelsnämndens beslut

Överenskommelsen läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; socialsekreterarnas arbetssituation har blivit alltmer ansträngd och läget är värre i Stockholm än i övriga landet. Nästan var fjärde social-sekreterare har svårt att sova varje vecka på grund av den orimliga arbets-belastningen, vilket är dubbelt så många jämfört med övriga riket. Detta visar en NOVUS-undersökning bland socialsekreterare gjord av Akademikerförbundet SSR. På Östermalm har socialtjänsten drabbats av nedskärningar bland personalen.

Idag känner många socialsekreterare att de riskerar att bryta mot lagen på grund av bristande resurser. Antalet medborgare som de tre stadsdelarna utgör är ca 180 000. Detta är som en svensk större stad. Att centralisera myndighetsutövningen på det här sättet gagnar egentligen ingen medborgare som behöver stöd inom de områden som överenskommelsen gäller.

§43 Anmälan av nya rutiner i arbetet mot våld i nära relationer

Dnr 2012-748-1.1.

Anmäldes nya lokala rutiner framtagna i samverkan mellan Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar i arbetet mot våld i nära relationer.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§44 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-01-31från rådet för funktionshinderfrågor på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§45 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-01-28 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§46 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2013-02-07med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§47 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-15 om XX redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Östermalms stadsdelsnämnd väcker enligt 6 kap 7 § FB talan hos tingsrätten i Stockholm om överflyttning av vårdnaden gällande XX från vårdnadshavarna YY och ZZ till en särskilt förordnad vårdnadshavare. Detta med anledning av att YY och ZZ gör sig skyldig till missbruk/försummelse och i övrigt brister i omsorgen om XX på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling.

2. Som särskilt förordnad vårdnadshavare föreslår stadsdelsnämnden NN, som är villig att åta sig uppdraget.

3. Tingsrättens förordnande om överflyttning av vårdnad ska gälla omedelbar, utan hinder av att det inte vunnit laga kraft.

4. Stockholms stads juridiska avdelning får i uppdrag att, enligt tidigare utfärdad fullmakt, föra stadsdelsnämndens talan.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Adress:

Stockholms stad

Juridiska avdelningen

105 35 Stockholm

Tel: 08-508 29756 (exp.): 08-508 29755 (fax)

§48 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-17 om barnet XX redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för YYs barn eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för XX.

Anvisning hur man överklagar

§49 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-28 om barnet XX redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för NNs barn eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för XX.

Anvisning hur man överklagar

§50 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-28 om barnet XX redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för NNs barn eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för XX.

Anvisning hur man överklagar

§51 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-24 om XX redovisades.

Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över XXs ansökan om adoption av YY.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för YY.

§52 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-01-10 och 2013-01-31från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§53 Information från stadsdelsdirektören

Norra Djurgårdsstaden

Söndagen den 17 februari kl 12.00 kommer ordförande Therese Carlborg (M) att hälsa de nyinflyttade invånarna i Norra Djurgårdsstaden välkomna i samband med lite festligheter i bostadsområdet som förvaltningen anordnar.

Samverkansforum

På förmiddagen den 6 februari ägde ett ”Samverkansforum på chefsnivå ” rum i Gärdesskolans aula. Inbjudna var alla chefer i förvaltningen som arbetar med barn eller ungdomar. Grundskolechef Carina Hallqvist, gymnasiechef Hans Nordmark och stadsdelsdirektör Göran Månsson utgör forumets ledningsgrupp. Syftet är att utveckla samarbetet förskola/skola/fritid/familje-omsorg .

Broschyr

Utdelades en broschyr ”Stöd till föräldrar och barn i Östermalms stadsdelsområde.”

§54 Övriga frågor

Utskick av nämndhandlingar

Nämndsekreterare Anne-Marie Hemphälä och ordförande Therese Carlborg (M) besvarade fråga från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med anledning av begäran enligt följande;

”Vänsterpartiet vill påminna om vår tidigare begäran, tillsammans med övriga i oppositionen, om utökad tid för att ta del av handlingarna till stadsdelsnämndens sammanträden. Som fritidspolitiker ägnar man sig åt politik vid sidan av annat yrke, studier eller dylikt och med en såpass diger dagordning som den vi har idag med 54 ärenden är det omöjligt, framför allt för ett parti med bara en ledamot och en ersättare, att hinna med att ta del av alla handlingar, än mindre att behandla dessa. Att den tid vi har på oss att sätta oss in i ärendena är såpass kort som en vecka är faktiskt ett hot mot demokratin.

Vi begär därför att även stadsdelsnämnden Östermalm, liksom idag många andra stadsdelsnämnder, helst redan från och med nästa sammanträde får handlingarna två veckor i förväg, alternativt att dagordningen begränsas avsevärt. ”

Rapport

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) och tjänstgörande ersättaren Thomas Linn (M) rapporterade från förtroenderådet på Dianagårdens vård- och omsorgsboende

§55 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om Värtaverket

Dnr 2013-102-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om ”avveckling av koleldningen i Värtaverket och andra åtgärder för att minska Östermalms klimatpåverkan”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§56 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om hemtjänst

Dnr 2013-99-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om privat och kommunal hemtjänst.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§57 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om val av hemtjänstutförare

Dnr 2013-100-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om val av hemtjänstutförare.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§58 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om Loppis

Dnr 2013-104-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om möjligheten att anordna loppis på lämplig plats på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§59 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om LSS-insatser

Dnr 2013-103-1.1.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) överlämnade en skrivelse om
”socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§60 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om kommunal hemtjänst

Dnr 2013-101-1.1.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) överlämnade en skrivelse om ”brukarnas val av kommunal hemtjänst på Östermalm”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.