Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-02-15

Sammanträde 2007-02-15

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av Johan Alsparr och Ulf Wiks Läs mer...tröm från Fortum Värme AB om ansökan till miljödomstolen om att få anlägga och ta i drift ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk vid Värtaverket m m.

Vidare ger förvaltningen information om projektet ”Nyckeltal inom hemtjänsten – Nyckelpigan.”

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Bordlagt ärende

2 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Östlig förbindelse – förstudie.

7 Verksamhetsplan 2007 för programområdet Kultur och Miljö.

8 Förlängning av ramavtal om leverans av mat inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning.

9 Lägesrapport förskoleplanering.

10 Rapport om provköp av tobak 2006.

Remissärenden

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om miljömål 11049-06 från Stockholms tingsrätt angående tillstånd till fortsatt utökad verksamhet vid Värtaverket och Energihamnen.

13 Yttrande till trafikkontoret över underlag för miljöbedömning m m för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm.

14 Yttrande till lotteriinspektionen angående tillstånd till spel på värdeautomater i Funkis Pub, Furusundsgatan 9.

Svar på skrivelser

15 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om ”behovet att satsa på våra fritidshem”.

Anmälningsärenden

16 Familjevåldsprojektets slutrapport.

17 Uppföljningsstudie av samverkansprojektet Vega - Med kurs mot ett aktivt liv?

18 Protokoll 2007-02-01 från handikapprådet på Östermalm.

19 Protokoll 2007-02-05 från pensionärsrådet på Östermalm.

20 Promemoria 2007-02-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

21 Promemoria 2007-02-15 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

22 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

24 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

25 Förnyat medgivande enligt 6 kap 6 § socialtjänstlagen om adoption.

26 Anmälan av protokoll 2007-02-01 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 21 februari 2007
Helena Bonnier (m) Rolf Lindell (s)

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Vice ordförande Rolf Lindell (s)

Ledamöter
Berit Bornecrantz Dias (v)
Gunilla Gustafsson (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Berit Nyberg (s)
Johanna Sjö (m)
Johan Sjölin (m)
Marion Sundqvist (mp)

Tjänstgörande ersättare
Pia Helleday (m)
Magnus Lingen (s)

Ersättare
Per Aldeborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Kitty Ericsson (m)
Jörgen Eriksson (fp)
Erik Hafström (m)
Joar Horn (m)
Thomas Linn (m)
Lina Nilsson (s)
Marie Schött (m).

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Susanna Alm (kd) och Johan Lundberg (s) samt av ersättaren Henrik Perani (mp). Ersättarplats för (s) vakant.

Föredragande
Göran Månsson, stadsdelsdirektör

Personalföreträdare
Bo Jansson, SACO/LR

Sekreterare
Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anna-Lena Christensson, Marianne Snell, Solveig Bellander, Ulla Ritzén, Anders Lindgren, Virginia Kustvall Larsson, Roger Mellroth, Solveig Blid, Kärstin Trotzig, Håkan Wiegandt, Sandra Lind.

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf
  Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 21 februari 2007.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 25 januari 2007 justerades den 30 januari 2007.

§2 Bordlagt ärende angående svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Östlig förbindelse - förstudie”

2006-1180-307

Stadsdelsnämnden beslöt att ta upp till behandling ett vid föregående sammanträde bordlagt tjänsteutlåtande 2007-01-22 med förslag till svar på kommunstyrelsens remiss av Vägverkets förstudie Östlig förbindelse.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells m fl (s) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stöder vice ordförande Rolf Lindells m fl (s) yrkande röstar nej.

Ja-röster avgavs av Pia Helleday (m), Helena Bonnier (m), Gunilla

Gustafsson (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m), Datevig Mardirossian Lönn (m), Johanna Sjö (m) och Johan Sjölin (m).

Nej-röster avgavs av Berit Bornecrantz Dias (v), Rolf Lindell (s), Magnus Lingen (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s) och Marion

Sundqvist (mp).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att nämnden anser inte att det är seriöst att planera för en östlig förbindelse när det redan nu finns så många infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen som måste prioriteras och saknar finansiering, att resultaten av en återinförd trängselavgift bör avvaktas innan beslut om planering av östlig förbindelse tas,

att av de redovisade alternativen är alternativ C helt otänkbart eftersom det skulle få förödande konsekvenser för stadsdelens bostads-, gatu- och parkmiljöer. Alternativ D, dvs. i huvudsak den s.k. Österleden, skulle bara avlasta själva City, men i stället belasta Östermalms bostadsgator med ännu mer trafik än i dag. Det som östermalmsborna väntar sig vinna med Norra Länken skulle med infarter från Österleden bli värre än hittills. Alternativ F är ingen lösning i nuvarande form, men borde i ett regionalt och långsiktigt perspektiv kunna utvecklas till en riktig förbifart om man i stället, vilket Vägverket självt är inne på, siktar på en sträckning via Lidingö och Danderyd fram till E 18 och E 4 och gör en direkt koppling till Förbifart Stockholm,

att nämnden anser att en översikt av hela trafiksituationen i stadsdelen med sina ca 62 000 boende måste bygga på insatser för att öka trafik säkerheten och minska trafikens inverkan på hälsa och miljö och inte enbart på framkomligheten för biltrafiken samt
att härutöver anföra följande:

Förvaltningens ursprungliga tjänsteutlåtande innehöll viktiga omdömen och slutsatser som inte återfinns i nuvarande version. Förvaltningen framhöll då att man ”ställer sig frågande till om alternativ C och D över huvud taget kan komma till stånd efter prövning i enlighet med gällande miljölagstiftning”. Vidare framhölls att ”även om östlig förbindelse förväntas avlasta inner-staden i stort befarar förvaltningen att trafiksituationen lokalt kommer att försämras”. Nämnden anser att detta är helt relevanta slutsatser som därför borde ha stått kvar.

Behovet av satsningar på spår och vägar är stort i staden och regionen. Det betyder att stora framtida resurser redan är intecknade. Redan Förbifart Stockholm, Citybanan, Norra Länken, E18 förbi Rinkeby-Tensta och en rad kollektivtrafiksatsningar för utvidgad tunnelbana och tvärspårbana för med sig kostnader i 100-miljardklassen. Det är inte seriöst att i detta läge kasta in ytterligare miljardslukande projekt som Vägverket nu gör i form av den s.k. östliga förbindelsen. Återinförandet av trängselavgiften, som hittills visat sig minska trafiken in till innerstaden med ca 25 procent stryker under det oseriösa i att nu ta fram detta projekt ur malpåsen. Som förvaltningen har framhållit i sitt ursprungliga tjänsteutlåtande får en östlig förbindelse så stor inverkan på natur och miljö att det inte är självklart att den över huvud taget kan komma till stånd vid en prövning i enlighet med gällande miljölag-stiftning.

Stadens och regionens utbyggnad av transportsystem måste bygga på en långsiktig vision som återspeglar utvecklingsförutsättningar som vi vill ge kommande generationer. Det är då viktigt att inte vara för närsynt och låst av dagens och gårdagens förutsättningar. Miljökraven när det gäller växthus-gaser och buller, där trafiken för med sig de största problemen, kommer att vara betydligt högre i framtiden. Det gör att kollektivtrafiken, särskilt olika spårsystem, blir allt mer intressanta att utveckla. Stockholm borde exempelvis som många andra storstäder ha en kollektiv ”circle line”. Tunnelbana mellan City/Östermalm och Nacka med en station under Skeppsholmen/ Djurgården kan vara en del i en sådan. Utbyggda tvär- och stadsspårbanor kan trafikförsörja det stora bostads- och arbetsområdet Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen och Loudden osv. Det stryker under det självklara att intäkterna från trängselavgifterna också ska gå till satsningar på kollektivtrafiken.

Planeringen av en östlig förbindelse bör mot denna bakgrund återförpassas i malpåse. Om tillväxten i sydost- och nordostsektorn av Storstockholm blir fortsatt stark, och om det senare kan visa sig vara angeläget att utreda en östlig förbindelse så kan det, som Vägverket självt är inne på, visa sig naturligt att i stället sikta på en sträckning via Lidingö och Danderyd fram till E 18 och E 4 och göra en direkt koppling till Förbifart Stockholm. Då skulle man kunna tala om en verkligt avlastande Ring!

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) enligt följande; det påstås att innerstaden skulle avlastas av en s.k. östlig förbindelse. Detta är missvisande. Den skulle avlasta själva cityområdet, men inte gatunätet på Östermalm. En österled skulle tvärtom föra med sig en mycket stark ökning av trafiken på våra bostadsgator. Detta beror på att över 90 procent av bilisterna bedöms ha sin målpunkt i innerstaden. Det betyder att gatusystemet med näraliggande skolor, äldreboenden och bostadsområden på Östermalm kommer att få en mycket stark trafikökning. För östermalmsborna, inte minst för barn och äldre, skulle det betyda klara försämringar när det gäller luft, buller och trafiksäkerhet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) enligt följande; Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i Stadsbyggnadsnämnden 2007-01-18, i Trafik- och renhållningsnämnden 2007-01-23 och i Exploateringsnämnden 2007-01-25 lagt förslag till beslut om att avslå ytterligare planering för en östlig förbindelse i form av en ny motorled och om att istället planera för en ny tvärbana som bildar en östlig förbindelse och som på sikt kan leda till en spårvägsring runt staden. Även båttrafik på Saltsjön kan införas.

Det förslag "D" som förordas klarar inte en miljöprövning och därför är det slöseri med ekonomiska resurser att ens undersöka detta alternativ. Vi har som uppgift att planera enligt den nationella målsättningen om en
30-procentig minskning av koldioxidutsläppen, jämfört med 1990 års nivå. Vi måste minska biltrafiken, inte öka den. Om man som i "D" skulle bygga en tunneluppfart där Valhallavägen och Oxenstiernsgatan möts i Hakbergsrondellen minskar ju inte biltrafiken i området, tvärtom. Redan som trafiken är idag krävs för boende på Valhallavägen bullerfönster och grus och damm ryker in i lägenheterna. Man frågar sig vilka motiv som ligger bakom denna hänsynslösa strävan att förorda en ful biltunneluppfart och ökad biltrafik invid K-märkta bostadshus och arbetsplatser och invid vårt gemensamma rekreationsområde och tillika Nationalstadspark?

Det enda av de tre förslag som vägverket lägger fram som på något vis
skulle avlasta biltrafiken från innerstaden är ju "F", som leder trafiken på yttersidan av östra Stockholm. Det skulle förbinda naturligt även söderut och norrut utan att störa innerstaden, men kommer ändå att öka biltrafiken som helhet vilket inte går i linje med de miljömål som riksdagen förbundit sig till. Ett mycket bättre förslag är givetvis att enbart satsa på att bygga ut kollektivtrafiken, att skapa en modernare och tillgängligare stad, att också på så vis bibehålla, och sannolikt öka, turismen till världens vackraste huvudstad. I andra länder pågår moderniseringar med höghastighetståg, utbyggnad av tunnelbanor och ultramoderna spårvagnar "i luften". Skulle Stockholm inte klara av att stå sig i denna miljömedvetna framtidsutveckling? Motor-leder i innerstaden, som planeras vara färdigställda först år 2025, är enbart värda att skrotas när vi vet att spårvägstrafiken har alla fördelar.

Det är värt att ta i beaktan hur utbyggd kollektivtrafik skulle förändra resandet för stadens invånare. Nolltaxor är bra för att stimulera kollektivresorna med SL. De skulle öka med 21 procent om vi införde nolltaxa idag. Det skulle minska bilresorna med 5 procent. Slopat biljett- och spärrsystem
skulle dessutom ge en årlig utgiftsminskning med c:a 500 miljoner. Det finns också andra anledningar att bygga ut kollektivtrafiken, som bl a ökad integration och ekonomisk utjämning i regionen.

Under Stockholmsförsöket minskade utsläppen av koldioxid och partiklar med 13 procent i innerstaden. Trängselavgifterna var öronmärkta att användas till en säker och modern kollektivtrafik med lägre taxor, vilket med-borgarna i staden röstade fram sitt ja till. Den borgerliga majoriteten har bestämt att intäkterna istället skall användas till nya bilvägar. Ett svek som försämrar för boende på Östermalm!

Vi vill se ett modernt Stockholm år 2025. En ringled i form av spårväg är alternativet för en hållbar framtid.

§3 Verksamhetsberättelse och bokslut 2006

2007-114-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-01 med förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 2006 för Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslut för
  och överlämnar den till kommunfullmäktige.

 2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat om
  1,3 mnkr inom förskola, 7,0 mnkr inom skola och 3,9 mnkr
  inom äldreomsorg avsätts till resultatfond under eget kapital i
  balansräkningen.

 3. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen ombudgeterar icke
  förbrukade medel om 1,1 mnkr avseende dagverksamhet för hemlösa, 0,1 mnkr avseende uppsökare/rörliga team för personer med psykisk funktionsnedsättning, 0,5 mnkr avseende stimulansbidrag Rio grupp-boende.

 4. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen ombudgeterar icke
  förbrukade medel om 1,6 mnkr avseende investeringar.

 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; vid genomläsningen av 2006 års verksamhetsberättelse och bokslut känner vi oss ganska stolta över vad vår duktiga stadsdelsförvaltning under vår ledning i den förra s-mp-v-majoriteten har åstadkommit.

Mycket positivt har exempelvis skett på miljöområdet. Det är därför sorgligt att stora nedskärningar nu kommer att ske på detta område under höger-alliansens styre. I en tid då klimatförändringar och andra miljöfrågor diskuteras överallt är det skandalöst om det som har byggts upp rivs ner under denna mandatperiod.

§4 Verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2007 – enheterna inom programområdet Barn och Ungdom

2007-109-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-31 med förslag till verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2007 för enheterna inom programområdet Barn och Ungdom.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner i tjänsteutlåtandet redovisade verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2007 för verksamheter inom programområdet Barn och Ungdom.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att starta ett ungdomscafé i Humlegården i anslutning till streetskatebanan. Förvalt- ningen bör vidare arbeta för att anlägga en grillplats i anslutning till banan samt flytta den gamla trärampen så att den kommer intill banan.


Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; Streetskatebanan i Humlegården har blivit en mycket lyckad satsning. Nämnden har tagit initiativ till att det intilliggande huset ska utrymmas. Det skulle vara en stor fördel om man i detta hus skulle kunna ordna ett ungdomscafé och göra det litet trevligt med möjlighet till korvgrillning m.m.

När det gäller skolan får den borgerliga majoritetens beslut att centralisera grundskolan och skolbarnomsorgen till följd att skolornas verksamhetsplaner för Engelbrektskolan, Gärdesskolorna, samt Östermalmsskolan endast omfattar perioden fram till 30 juni. Vi anser att beslut ska fattas på en nivå så nära eleverna som möjligt. En stor utbildningsförvaltning gör det svårt att ta till vara lokala initiativ och att få överblick över samverkans-möjligheter inom skolan. En centralisering av grundskolan kommer dessutom att innebära lägre effektivitet som i sin tur leder till såväl omfattande organisatoriska förändringar som ekonomiska kostnader. Därför anser vi att grundskolan, särskolan och skolbarnsomsorgen även fortsättningsvis ska vara stadsdelsnämndens ansvar.

§5 Verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2007 – enheterna inom programområdet Socialtjänsten

2007-133-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-05 med förslag till verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2007 för enheterna inom programområdet Socialtjänsten.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner i tjänsteutlåtandet redovisade verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2007 för verksamheter inom programområdet Socialtjänsten.

§6 Verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2007 – enheterna inom programområdet Äldreomsorg

2007-117-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-05 med förslag till verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2007 för enheterna inom programområdet Äldreomsorg.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner i tjänsteutlåtandet redovisade verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2007 för verksamheter inom programområdet Äldreomsorg.

§7 Verksamhetsplan 2007 för programområdet Kultur och Miljö

2007-143-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-07 med förslag till verksamhetsplan år 2007 för programområdet Kultur och Miljö.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner verksamhetsplan år 2007 för programområdet Kultur och Miljö.

§8 Förlängning av ramavtal om leverans av mat

2004-59-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-05 med förslag till förlängning av ramavtal om leverans av mat inom omsorgen för äldre och funktionshindrade.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Nämnden förlänger ramavtalen med Medirest AB, Samhall AB samt Sodexho AB för tiden 2007-10-01 – 2009-09-30.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtalet.

§9 Lägesrapport förskoleplanering

2007-86-413

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-26 angående lägesrapport förskoleplanering

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), med instämmande av ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner den i tjänsteutlåtandet redovisade planeringen.


Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta pågående planering för förskola i kv. Fältöversten.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) med instämmande av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; en fortsatt kvalitetsförbättring av verksamheten vid våra förskolor förutsätter en minskning av barngruppernas storlek. Den tidigare majoriteten bestående av s, v och mp lyckades under förra mandatperioden minska gruppernas storlek med över 3 barn per grupp.

Den nuvarande borgerliga majoriteten har i budget och verksamhetsplan förbundit sig att hålla kvar vid nuvarande nivå. Man kan då inte se lokal-behovet så kortsiktigt som framgår av tjänsteutlåtandet. De farhågor som uppges om långa processer talar för att fortsätta pågående planering. Det förefaller närmast som om den nya majoriteten låter barnfamiljernas behov av förskoleplatser vika därför att planeringen har stött på visst motstånd.

§10 Rapport om provköp av tobak 2006

2007-56-620, 2007-57-620

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-26 angående rapport om provköp av tobak 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport om provköp av tobak.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det är sorgligt att höra hur lätt det är för ungdomar under 18 att köpa cigaretter och snus i vår stadsdel. Har vi en tobakslag som förbjuder detta, så måste naturligtvis någon form av straff utmätas för de näringsidkare som inte följer lagen, rejäla böter eller förbud att sälja tobaksvaror. Annars kommer vi inte att kunna förändra närings-idkarnas beteende. Det är bara rejäla böter som biter.

Vi vill inte att våra tonåringar tidigt börjar röka, på grund av att oansvariga affärsidkare säljer tobak till dem. Rökning är farligt för hälsan och väldigt beroendeframkallande. Och det är svårt att bryta detta beroende. Det är förödande med lagar som inte behöver efterföljas. Tobakslagen verkar vara en sådan lag. Det måste vi ändra på.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om miljömål angående tillstånd till fortsatt samt utökad verksamhet vid Värtaverket och Energihamnen

2007-92-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-07 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om miljömål 11049-06 från Stockholms tingsrätt angående ansökan från Fortum Värme AB om tillstånd enligt miljö-balken till fortsatt samt utökad verksamhet vid Värtaverket och Energihamnen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att närheten till befintliga och tillkommande bostäder gör att en fördjupad studie behöver göras när det gäller förutsättningarna för en lokalisering
av det planerade kraftvärmeverket till en annan plats.

Reservation. Ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att vi är positiva till att Fortum satsar på biobränsle. Vi vill att de fasar ut kolet och oljepannorna och att luftutsläppen i Värtan kontrolleras så att
de inte förvärrar situationen i Hjorthagen. Med tanke på närheten till
bostadsbebyggelsen – och mer kommer att byggas – bör Fortum inte
tillåtas att expandera sin verksamhet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell (s), ledamoten

Birgit Marklund Beijer (s) och tjänstgörande ersättaren Magnus Lingen (s) enligt följande; i ett övergripande miljö- och energipolitiskt perspektiv finns fördelar med det planerade projektet. Det är t. ex. positivt att man satsar på biobränsle. Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen minskas påverkan på växthuseffekten samtidigt som hushållningen med naturresurser förbättras. Den sammantagna miljörisken bedöms bli lägre än med dagens verksamhet. Luftkvalitet, påverkan från utsläpp till vatten samt buller bedöms inte öka. När alla för- och nackdelar med olika alternativa platser beaktas, inklusive sammankoppling av stadens fjärrvärmesystem, bedöms i miljökonsekvens-beskrivningen Värtaverket vara den bästa platsen för ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i den här storleken.

Samtidigt råder som förvaltningen framhåller dock osäkerhet om hur alla pågående planeringsprocesser kommer att påverka säkerhet och miljö för boende i Hjorthagen. Denna osäkerhet förstärks av det faktum att ytterligare ca 5 000 bostäder framöver kommer att byggas i närheten.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Nyberg (s) enligt följande;

Hjorthagen med nära omgivningar står inför en omfattande exploatering.

Innerstaden har hunnit ikapp den tidigare lilla och avgränsade stadsdelen, byggplanerna för bostäder söder och norr om Hjorthagen bevisar det. Att mitt i denna process planera för ett nytt kraftvärmeverk vid Värtaverket, 50 meter från innerstadsbebyggelse, måste ses som ett bakåtsträvande. Energiverket framstår redan idag som malplacerad (ur stadssynpunkt) och i stort behov av de föreslagna förbättringarna. Att flytta ut hela energijätten till en för framtiden avsedd industritomt med möjlighet till olika verksamheter och med ett accep-tabelt säkerhetsavstånd till bebyggelse, borde ligga överst på planeringslistan om man vill eftersträva en hållbar framtidsvision. Ett nytt kraftvärmeverk i Värtan raserar för oöverskådlig framtid en sådan vision.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) enligt följande; det bör utredas om en lämpligare plats för verket som exempelvis Nynäshamn eller Igelsta.

§12 Svar på begäran från länsstyrelsen om redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2006

2007-35-506

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-23 med förslag till svar till Länsstyrelsen i Stockholms län på begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till Länsstyrelsen i Stockholms län som sin redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2006.

§13 Yttrande till trafikkontoret över underlag för miljöbedömning m m för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm

2006-1235-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-04 med förslag till yttrande till trafikkontoret över underlag för miljöbedömning mm för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) enligt följande; dumpning av förorenad snö måste upphöra och andra alternativ arbetas fram. ”Program för Stockholms Vattenarbete 2006-2015” är inte tillräckligt eftersom åtgärdsprogrammet inte uppfyller beslutet om rena sjöar 2015. För Riddarfjärden, Lilla Värtan och saltsjön måste belastningen minska – inte vara oförändrad.

§14 Yttrande till Lotteriinspektionen angående tillstånd till spel på värdeautomater i Funkis Pub

2007-137-622

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-06 med förslag till yttrande till Lotteriinspektionen (Dnr V-46872) angående tillstånd till tre spel på värdeautomater i Funkis Pub, Furusundsgatan 9.115 37 Stockholm.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till Lotteriinspektionen och anför att ingen erinran föreligger när det gäller tillstånd till tre värdeautomater i Funkis Pub.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om ”behovet att satsa på våra fritidshem”

2007-50-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2007-02-07 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om ”behovet att satsa på våra fritidshem.”

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) på återremiss av ärendet.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells m fl (s) återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Därefter ställde ordföranden proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera tjänsteutlåtandet. Den fråga som ställs i skrivelsen gäller bl. a. bedömning av bemanning och verksamhet i förhållande till de resultat som skolverket rapporterar. Vidare ställs frågan hur verksamheten vid fritidshem samt Poolhuset och G-punkten kan komma att utvecklas vidare.

§16 Anmälan av slutrapport Familjevåldsprojektet

2006-168-511

Anmäldes slutrapport daterad 2006-10-24 avseende Familjevåldsprojektet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av uppföljningsstudie av Vega

2007-38-520

Anmäldes uppföljningsstudie hösten 2006 av samverkansprojektet Vega- Med kurs mot ett aktivt liv?

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2007-02-15 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Birgit Marklund Beijer (s), Datevig Mardirossian Lönn (m), Lina Nilsson (s) och Joar Horn (m) anmäls till länsstyrelsens konferens om ”Alkohol- och narkotikaförebyggande insatser” den 20 april 2007 (kurs nr 1)

§22 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-07 angående XX och YY, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -06) begärt stadsdels-nämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt
  yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§23 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2007-02-01 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§24 Information från stadsdelsdirektören

Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om att en genomgång av verksamheten vid Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende gett besked om att verksamheten fungerar bättre på alla punkter än tidigare. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) rapport delges senare i tertialrapporten.

Finlandsparken

Presidiet och stadsdelsdirektören deltog igår då borgarrådet Mikael Söderlund invigde den nya utsmyckningen av konst och ljusinstallation i Finlandsparken på Tegeluddsvägen.

Ny tidning

Göran Månsson meddelade vidare att Stockholms stad har satsat på en ny tidning ”Ny i stan” för nyinflyttade i Stockholm. Tidningen drivs som ett projekt första halvåret och ges ut varje vecka.

Tema för nästa frågestund

Nämndens sammanträde den 22 mars kommer att ha det stora stadsutvecklingsområdet som sträcker sig från Husarviken till Loudden som tema på den öppna frågestunden. Representanter från stadsbyggnadskontoret deltar och informerar om dagsläget.

Upphandlingsgrupp

Stadsdelsdirektör Göran Månsson redovisade presidiets förslag att nämnden utser en referensgrupp till förvaltningen för kommande upphandlingar.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser följande 8 ledamöter/ersättare att ingå i upphandlings-gruppen:

1. Lotta Juul Martin-Löf (m)

2. Pia Helleday (m)

3. Gunilla Gustafsson (fp)

4. Susanna Alm (kd)

5. Per Aldeborg (s)

6. Johan Lundberg (s), Lina Nilsson (s), Ulla-Liza Blom (s) - alternerar utifrån vad som ska upphandlas

7. Berit Bornecrantz Dias (v)

8. Marion Sundqvist (mp).

Extra nämndsammanträde

Kommunstyrelsen har skickat ut ett ärende ”Policys för upphandling och konkurrensutsättning” (dnr 2007-175-007) på snabbremiss till Östermalms stadsdelsnämnd. Då yttrandet ska vara inne senast den 1 mars måste nämnden kallas till ett extra sammanträde.

Nämnden beslöt att ett extra för allmänheten öppet sammanträde hålls tisdagen den 27 februari kl 18.00. Lokal meddelas i annonsen.

§25 Övriga frågor

Nyckeltal inom hemtjänsten – projektet ”Nyckelpigan”

Kärstin Trotzig, utvecklingsledare inom programområdet Äldreomsorg, informerade om projektets resultat i enlighet med nämndens beslut 2007-01-25 § 16. Projektets syfte var att arbeta fram nyckeltal för planering och uppföljning av verksamheten i hemtjänsten.

Information inför beslut

Stadsdelsdirektör Göran Månsson besvarade fråga från ledamoten Berit Nyberg (s) om möjlighet att få extra information inför beslut i vissa större frågor.

Invigning

Ordförande Helena Bonnier (m) informerade om att hon tidigare under dagen deltagit i invigningen av de nya ”hemvistena” i Engelbrektsskolan.

§26 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) angående ”skrivelse om fritidshem m.m.”

2007-50-009

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) överlämnade en skrivelse angående ”skrivelse om fritidshem m.m.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§27 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”maten på äldreboendet Dianagården”

2007-190-009

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse angående maten på äldreboendet Dianagården.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.