Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-15

Sammanträde 2018-03-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund äger rum kl. 18:00 - 18:30. Därefter följer information om förenin Läs mer...gsstöd. Förvaltningens kultursekreterare Alice Ring inleder informationen. Till sammanträdet kommer föreningarna C.off, Folkkulturcentrum och Östermalms föreningsråd och presenterar sin verksamhet.
Välkomna!

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

7 Förlängning av entreprenörsavtal för drift av Linnégårdens vård-och omsorgsboende

Dnr 2013-590-2.2.2. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förlängning av entreprenörsavtal för drift av Kattrumpstullens vård-och omsorgsboende

Dnr 2013-589-2.2.2. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Entreprenörsavtal avseende Kampementets vård-och omsorgsboende

10 Redovisning av genomförd tillsyn gällande folköl och tobak 2017

11 Boendeplan för äldre 2019 med utblick mot 2040

Underlag till stadsövergripande boendeplanering 2019 med utblick mot 2040
Dnr 2018-86-1.1.

12 Ökad trygghet genom polisens utbildningsprojekt NOS

Svar på skrivelse från Tobias Sjö m.fl. (M) och Greta Brandimarti (L)
Dnr 2018-74-1.1.

13 Program för Dianaparken, Hjorthagen

Remissärenden

14 Serveringstillstånd till Fazer Food Services AB

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2018-000027-1.5.2.

16 Tillsättande av en särskild utredning angående snöröjning inom Stockholms stad

17 Fler citybad

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2017:71) av Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Johan Fälldin samtliga (C)
Dnr 2018-51-1.5.3.

18 Strategi för upphandling av larm/trygghetsskapande teknik till vård- och omsorgsboenden

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2018-13-1.5.1.

Anmälningsärenden

21 Månadsrapport februari 2018

23 Förskolornas verksamhetsberättelser, inklusive kvalitetsredovisning för år 2017

24 Anmälan av förskolornas planer mot kränkande behandling och diskriminering år 2018

Dnr 2017-847-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
24. Bilaga 01 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Forskaren - Centrala Östermalms förskolor.pdf (433 kb) 24. Bilaga 02 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Greven - Centrala Östermalms förskolor.pdf (664 kb) 24. Bilaga 03 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Gustav Adolf - Centrala Östermalms förskolor.pdf (366 kb) 24. Bilaga 04 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Nyponet - Centrala Östermalms förskolor.pdf (560 kb) 24. Bilaga 05 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Orren - Centrala Östermalms förskolor.pdf (361 kb) 24. Bilaga 06 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Bigarrågården - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 07 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Breiten - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 08 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Gärdersbacken - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (622 kb) 24. Bilaga 09 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Lärkstaden - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (622 kb) 24. Bilaga 10 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Mässen - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (622 kb) 24. Bilaga 11 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Rio - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 12 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Ruddammen - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 13 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Sandhamn - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 14 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Skeppet - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 15 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Tegeludden - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (622 kb) 24. Bilaga 16 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Villagatan - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 17 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan 79 & Park - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 18 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Skeppargatan 34 - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (761 kb) 24. Bilaga 19 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Storgatan 23 - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (760 kb) 24. Bilaga 20 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Styrmansgatan 14 - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (762 kb) 24. Bilaga 21 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Styrmansgatan 26 - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (762 kb) 24. Bilaga 22 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Björnlandet - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (594 kb) 24. Bilaga 23 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Hjorthagen - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (598 kb) 24. Bilaga 24 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Rödeken - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (591 kb) 24. Bilaga 25 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Sandön - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (589 kb) 24. Bilaga 26 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Villa Ekbacken - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (599 kb) 24. Bilaga 27 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Fjällklockan - Norra Djurgårdsstadens förskolor 2.pdf (425 kb) 24. Bilaga 28 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Ängsklockan - Norra Djurgårdsstadens förskolor 2.pdf (425 kb) 24. Bilaga 29 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Fontänen - Stadions förskolor.pdf (285 kb) 24. Bilaga 30 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Liten blir Stor - Stadions förskolor.pdf (283 kb) 24. Bilaga 31 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Lilla O - Stadions förskolor.pdf (861 kb) 24. Bilaga 32 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Läkarvillan - Stadions förskolor.pdf (283 kb) 24. Bilaga 33 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Oceanen - Stadions förskolor.pdf (286 kb) 24. Bilaga 34 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Olaus Petri - Stadions förskolor.pdf (862 kb) 24. Bilaga 35 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Skatan - Stadions förskolor.pdf (836 kb) 24. Bilaga 36 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Tingeling - Stadions förskolor.pdf (285 kb)

25 Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst - rapport nr 3 2018

Projektrapport från revisorsgrupp 1, stadsrevisionen
Dnr 2018-81-1.2.1.

27 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

28 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

29 Anmälan av mötesanteckningar och instruktion avseende Östermalms näringslivsråd

30 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

31 Anmälan av promemoria 2018-03-15 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

32 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

34 Tilldelningsbeslut avseende kvalitetshöjande åtgärder på Kampementets vård-och omsorgsboende

Dnr 2017-695-2.2.2. (Omedelbar justering)

35 Övervägande om fortsatt hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

36 Information om inkommen rapport enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - egen regi

37 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 år 2017 - socialtjänsten

38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2018-01-23 och 2018-02-15

§1 Val av justerare och dag för justering

§7 Förlängning av entreprenörsavtal för drift av Linnégårdens vård-och omsorgsboende

§8 Förlängning av entreprenörsavtal för drift av Kattrumpstullens vård-och omsorgsboende

§10 Redovisning av genomförd tillsyn gällande folköl och tobak 2017

§12 Ökad trygghet genom polisens utbildningsprojekt NOS

§16 Tillsättande av en särskild utredning angående snöröjning inom Stockholms stad

§18 Strategi för upphandling av larm/trygghetsskapande teknik till vård- och omsorgsboenden

§23 Förskolornas verksamhetsberättelser, inklusive kvalitetsredovisning för år 2017

§24 Anmälan av förskolornas planer mot kränkande behandling och diskriminering år 2018

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
24. Bilaga 01 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Forskaren - Centrala Östermalms förskolor.pdf (433 kb) 24. Bilaga 02 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Greven - Centrala Östermalms förskolor.pdf (664 kb) 24. Bilaga 03 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Gustav Adolf - Centrala Östermalms förskolor.pdf (366 kb) 24. Bilaga 04 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Nyponet - Centrala Östermalms förskolor.pdf (560 kb) 24. Bilaga 05 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Orren - Centrala Östermalms förskolor.pdf (361 kb) 24. Bilaga 06 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Bigarrågården - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 07 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Breiten - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 08 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Gärdersbacken - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (622 kb) 24. Bilaga 09 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Lärkstaden - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (622 kb) 24. Bilaga 10 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Mässen - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (622 kb) 24. Bilaga 11 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Rio - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 12 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Ruddammen - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 13 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Sandhamn - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 14 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Skeppet - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 15 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Tegeludden - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (622 kb) 24. Bilaga 16 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Villagatan - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 17 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan 79 & Park - Engelbrekt Gärdets förskolor.pdf (623 kb) 24. Bilaga 18 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Skeppargatan 34 - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (761 kb) 24. Bilaga 19 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Storgatan 23 - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (760 kb) 24. Bilaga 20 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Styrmansgatan 14 - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (762 kb) 24. Bilaga 21 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Styrmansgatan 26 - Hedvig Eleonora förskolor.pdf (762 kb) 24. Bilaga 22 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Björnlandet - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (594 kb) 24. Bilaga 23 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Hjorthagen - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (598 kb) 24. Bilaga 24 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Rödeken - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (591 kb) 24. Bilaga 25 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Sandön - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (589 kb) 24. Bilaga 26 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Villa Ekbacken - Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (599 kb) 24. Bilaga 27 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Fjällklockan - Norra Djurgårdsstadens förskolor 2.pdf (425 kb) 24. Bilaga 28 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Ängsklockan - Norra Djurgårdsstadens förskolor 2.pdf (425 kb) 24. Bilaga 29 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Fontänen - Stadions förskolor.pdf (285 kb) 24. Bilaga 30 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Liten blir Stor - Stadions förskolor.pdf (283 kb) 24. Bilaga 31 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Lilla O - Stadions förskolor.pdf (861 kb) 24. Bilaga 32 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Läkarvillan - Stadions förskolor.pdf (283 kb) 24. Bilaga 33 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Oceanen - Stadions förskolor.pdf (286 kb) 24. Bilaga 34 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Olaus Petri - Stadions förskolor.pdf (862 kb) 24. Bilaga 35 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Skatan - Stadions förskolor.pdf (836 kb) 24. Bilaga 36 Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018 förskolan Tingeling - Stadions förskolor.pdf (285 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20180315.pdf (208 kb)

§25 Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst - rapport nr 3 2018

§27 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§28 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§29 Anmälan av mötesanteckningar och instruktion avseende Östermalms näringslivsråd

§30 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§31 Anmälan av promemoria 2018-03-15 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

§32 Information från stadsdelsdirektören

§34 Tilldelningsbeslut avseende kvalitetshöjande åtgärder på Kampementets vård-och omsorgsboende

§35 Övervägande om fortsatt hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU

§36 Information om inkommen rapport enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - egen regi

§37 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 år 2017 - socialtjänsten

§38 Anmälan av sociala delegationens protokoll