Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2016-12-08

Sammanträde 2016-12-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kristallen, Hantverkargatan 3D

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2016 (Adm)

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

8 Kompletterande samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

9 Miljömål M 2942-16 angående Trafikverkets ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för reinvesteringsåtgärder av järnvägssträckan mellan Stockholm Södra och Stockholm Central för att bibehålla järnvägssträckans nuvarande funktion. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

10 Samrådsremiss för betydande miljöpåverkan för Östlig förbindelse i Stockholm och Nacka kommuner. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

11 Vägledning för skyltar och ljus. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadskontoret (Ti)

12 Gång och cykelbro över Roslagsvägen mellan Bellevue-parken och Albanoområdet. Utredningsbeslut (Anl)

13 Om- och tillbyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. Inriktningsbeslut (Adm + Explk + Mf + Sbk + Fsk)

14 Breddad gångbana på Fridhemsplan vid kvarteret Väktaren. Genomförandebeslut (Tp)

15 Byte till energisnålare gatubelysning 2017-2018. Genomförandebeslut (Anl)

16 Cykelparkering i hela Stockholm 2016-2018. Genomförandebeslut (Tp)

17 Cykelparkering i hela Stockholm 2014 - 2016. Slutredovisning (Tp)

18 Kollektivtrafik- cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan - Fleminggatan. Slutredovisning (Anl)

20 Förutsättningar för laddgator för normalladdning. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (Ti + Mf)

21 Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Ti)

22 Program för avfallshantering i det offentliga rummet. Slutrapport (Stm + Mf + SVAB)

24 Levande Stockholm. Förslag till platser 2017 och fortsatt utveckling (Stm)

25 Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Beslut om remiss (Tp)

26 Vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm. Motion (2016:90) av Erik Slottner (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl + Explk + Sbk)

27 Boulevardisering av Örbyleden för att möjliggöra tiotusentals nya bostäder. Motion (2016:87) från Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Stina Bengtsson (alla C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

28 Strategi för fler bilpooler. Motion (2016:18) om alternativ för minskat bilåkande från Cecilia Brinck (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

29 Trygghetsinventering av stadens fysiska miljö. Motion (2016:70) frånLotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

30 Utveckling av Vandislunden med omnejd. Motion (2016:81) från Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

31 Bättre förutsättningar för Food Trucks att verka i Stockholm stad. Motion (2016:94) från Markus Nordström. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

32 Levande lokala centrum. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

33 Grönare Stockholm - Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

34 Om möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön. Motion (2016:82) från Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

35 Avtal, gällande serviceavgift och julbelysning, med organisationen City i Samverkan samt strategi för julbelysning i Stockholm City (Anl)

36 Boendeparkering i Enskedalen (Ti)

37 Laglighetsprövning av Förvaltningsrättens beslut angående utfasning av mynt i Stockholms stads parkeringsautomater. Yttrande till kammarrätten (Ti)

38 Årsavtal för målning av belysnings- och trafiksignalstolpar. Upphandling (Anl)

39 Årsavtal seriebyte ljuskällor för offentlig belysning inom innerstaden. Upphandling (Anl)

40 Vision 2040 - ett Stockholm för alla. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

41 Järva friområde. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige samt Parkskötsel och vård av friområdet. Upphandling (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2016-00028

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2016-00073

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2016, Dnr T2016-00195

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar, Dnr T2016-00758

§8 Kompletterande samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-01010

§9 Miljömål M 2942-16 angående Trafikverkets ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för reinvesteringsåtgärder av järnvägssträckan mellan Stockholm Södra och Stockholm Central för att bibehålla järnvägssträckans nuvarande funktion. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02545

§10 Samrådsremiss för betydande miljöpåverkan för Östlig förbindelse i Stockholm och Nacka kommuner. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03115

§11 Vägledning för skyltar och ljus. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, Dnr T2016-02004

§12 Gång och cykelbro över Roslagsvägen mellan Bellevue-parken och Albanoområdet. Utredningsbeslut, Dnr T2016-03055

§13 Om- och tillbyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. Inriktningsbeslut, Dnr T2016-03159

§14 Breddad gångbana på Fridhemsplan vid kvarteret Väktaren. Genomförandebeslut, Dnr T2016-03135

§15 Byte till energisnålare gatubelysning 2017-2018. Genomförandebeslut, Dnr T2016-03136

§16 Cykelparkering i hela Stockholm 2016-2018. Genomförandebeslut, Dnr T2016-03321

§17 Cykelparkering i hela Stockholm 2014 ­ 2016. Slutredovisning, Dnr T2016-03006

§18 Kollektivtrafik- cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan ­ Fleminggatan. Slutredovisning, Dnr T2012-313-05591

§20 Förutsättningar för laddgator för normalladdning. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2016-00421

§21 Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2016-03245

§22 Program för avfallshantering i det offentliga rummet. Slutrapport, Dnr T2016-02823

§24 Levande Stockholm. Förslag till platser 2017 och fortsatt utveckling, Dnr T2016-03202

§25 Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Beslut om remiss, Dnr T2016-03098

§26 Vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm. Motion (2016:90) av Erik Slottner (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02866

§27 Boulevardisering av Örbyleden för att möjliggöra tiotusentals nya bostäder. Motion (2016:87) från Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Stina Bengtsson (alla C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02525

§28 Strategi för fler bilpooler. Motion (2016:18) om alternativ för minskat bilåkande från Cecilia Brinck (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02785

§29 Trygghetsinventering av stadens fysiska miljö. Motion (2016:70) frånLotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02526

§30 Utveckling av Vandislunden med omnejd. Motion (2016:81) från Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02542

§31 Bättre förutsättningar för Food trucks att verka i Stockholm stad. Motion (2016:94) från Markus Nordström (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02898

§32 Levande lokala centrum. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02636

§33 Grönare Stockholm ­ Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02635

§34 Om möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön. Motion (2016:82) från Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02527

§35 Avtal, gällande serviceavgift och julbelysning, med organisationen City i Samverkan samt strategi för julbelysning i Stockholm City, Dnr T2016-03149

§36 Boendeparkering i Enskedalen, Dnr T2016-00050

§37 Laglighetsprövning av trafiknämndens beslut 24 september 2015 § 15 Utfasning av mynt i parkerings-automater, genomförandebeslut. Yttrande till kammarrätten, Dnr T2015-02101

§38 Årsavtal för målning av belysnings- och trafiksignalstolpar. Upphandling, Dnr T2016-03250

§39 Årsavtal seriebyte ljuskällor för offentlig belysning inom innerstaden. Upphandling, Dnr T2016-03249

§40 Vision 2040 ­ ett Stockholm för alla. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03444

§41 Järva friområde. Svar på uppdrag från kommun-fullmäktige samt Parkskötsel och naturvård av friområdet. Upphandling, Dnr T2016-03150