Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-12-18

Sammanträde 2012-12-18

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
Christian Alsberg och Ka Läs mer...rin Nygren från närpolisen, om hur närpolisen
arbetar med att förebygga inbrott.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator.ostermalm@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om lekytor i Olaus Petriparken.

Beslutsärenden

3 Verksamhetsplan och budget 2013 för Östermalms stadsdelsnämnd och enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier.

Dnr 2012-658-1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Bilaga 3_2012-658-1.1. Vp 2013 Bilaga 1 SDN 10.pdf (13 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Centrala Östermalms Förskolor.pdf (170 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Dagverksamheterna Östermalm.pdf (198 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Dianagårdens vård- och omsorgsboende.pdf (189 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Engelbrekts förskolor.pdf (202 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Enheten för biståndsbedömning.pdf (155 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Familjeenheten.pdf (158 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Försörjningsstödsenheten.pdf (151 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Gärdets förskoleenhet.pdf (186 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Hedvig Eleonora förskolor.pdf (168 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Hemtjänst Östermalm.pdf (196 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Hjorthagen Karlaplan.pdf (151 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Parklek Östermalm.pdf (171 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Socialpsykiatriskaenheten.pdf (152 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Stadions förskolor.pdf (146 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Stöd och serviceenheten.pdf (137 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Vuxenenheten.pdf (151 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Centrala Östermalms Förskolor.pdf (348 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Dagverksamheterna.pdf (316 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Dianagården.pdf (312 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Engelbrekts förskolor.pdf (425 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Enheten för biståndsbedömning.pdf (561 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Familjeenheten.pdf (392 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Fält och Prevention.pdf (252 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Försörjningsstödsenheten.pdf (336 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Gärdets förskoleenhet.pdf (400 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (396 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Hemtjänst Östermalm.pdf (262 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Hjorthagen Karlaplan.pdf (331 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Parklek Östermalm.pdf (270 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Parkmiljöavdelningen.pdf (423 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ verksamhetsplan 2013 Socialpsykiatriskaenheten.pdf (324 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Stadions förskolor.pdf (342 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Stöd och service.pdf (366 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Vuxenenheten.pdf (274 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 2 Aktivitetsplan.pdf (515 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 3 Miljöhandlingsplan Östermalm 2013.pdf (357 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 4 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015.pdf (259 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 5 Personal- och kompetensförsörjningsplan.pdf (176 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 6 Risk&Väsentlighet -KFs Indikatorer.pdf (372 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 7 Risk&Väsentlighet -nämndens väsentliga processer.pdf (511 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 8 Internkontrollplan 2013.pdf (175 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 9 Organisationsschema.pdf (231 kb)

4 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Kampementets vård och omsorgsboende.

8 Svar på bidragsansökan från Föreningen SPF Väntjänst.

9 Svar på bidragsansökan från Frälsningsarmén Templet.

10 Svar på ansökan från RSMHs lokalförening Carpe Diem om föreningsbidrag.

12 Svar på bidragsansökan från Föreningen Föräldravandring på Östermalm .

13 Specialbostäder med särskild service för funktionshindrade i etapp Västra i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandeärende.

14 Nybyggnad av äldreboende i kv Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden (Brofästet) - lägesrapport.

16 Ny förskola i kv Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsärende.

17 Restvärde gällande fastigheten Styrmansgatan 30. Dnr 2012-693-2.6.

Remissärenden

18 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt e-DOK.

20 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Maria Hannäs (V) om förbättring av stadens föreningstavlor.

21 Yttrande till stadsrevisionen om tryggheten i stadens parker.

Svar på skrivelser

22 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

23 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S).

24 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om stadsodling på Östermalm.

Anmälningsärenden

25 Anmälan av månadsrapport november 2012.

26 Anmälan av stadsrevisionens rapport (Nr 8-2012) om "Uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning".

27 Anmälan av revisionskontorets rapport 2012 "Granskning av delårsrapport 2012-08-31.

28 Anmälan av protokoll 2012-12-12 från rådet för funktionshinderfrågor.

29 Anmälan av protokoll 2012-12-03 från pensionärsrådet på Östermalm.

30 Anmälan av promemoria 2012-12-18 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

31 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

33 Anmälan av Förvaltningsrättens i Stockholm dom i enskilt ärende. (Målnr 12791-12)

34 Anmälan av protokoll 2012-12-06 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Therese Carlborg (M) och ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 20 december 2012.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 22 november justerades den 28 november 2012.

§2 Svar på medborgarförslag om lekytor i Olaus Petriparken

Dnr 2012-628-1.2.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-03 med förslag

till svar på medborgarförslag om att förbättra den närliggande utomhusmiljön för barnen som vistas på förskolan Oceanen.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

§3 Verksamhetsplan och budget 2013 för Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2012-658-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-07 med förslag till verksamhetsplan och budget 2013 för Östermalms stadsdelsnämnd

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till

beslut som också innebar återremiss av ärendet och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet i dag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Därefter ställde ordförande proposition på förvaltningens förslag mot avslag och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Verksamhetsplanen för 2013 fastställs samt överlämnas till
kommunstyrelsen.

2. Nämnden begär att få göra omslutningsförändringar om 104,1 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader.

3. Föreslagna nio resultatenheter samt internpriser för 2013 fastställs.


Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet till förmån för eget förslag

enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2013,

att återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartietsbudgetförslag i kommunfullmäktige för 2013 som grund samt

att därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2013 innebär fortsatt strama villkor för verksamheterna. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 458,3 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Av dessa hämtas 220,4 Mkr från Arbetsmarknadsnämnden för arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Detta skulle för 2013 betyda 17,5 Mkr mer för Östermalms stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Rusta upp den sociala barn- och ungdomsvården ochstödet åt personer med missbruksproblem och psykiska funktionsnedsättningar

Insatserna för de mest socialt utsatta barnen kommer att ligga på ungefär samma nivå 2013 som för 2012. Färre än hälften av alla anmälningar om barn som misstänks fara illa i Stockholm utreds idag, vilket gör att många barn som far illa inte upptäcks och får den hjälp de behöver. Även på Östermalm utreds alltför få anmälningar.Den sociala barn- och ungdomsvården behöver därför kraftiga förstärkningar, både för att fånga upp och hjälpa barn som far illa och för att följa upp insatser, inte minst barn som är placerade i familjehem. Ett uppsökande arbete ska bedrivas gentemot föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionsnedsatta och andra barn som far illa.

Det är oroväckande att den moderatledda majoriteten fortsätter nedskärningarna för personer med psykiska funktionsnedsättningar och annonserar hårdare biståndsbedömningar.Det är oacceptabelt, särskilt med tanke på redan gjorda nedskärningar under 2012.Förutom resurser för bättre boendestöd satsar Miljöpartiet på fler personliga ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Resurserna för behandlingsinsatser för personer med missbruks- och beroendeproblematik är fortsatt alltför snåla i den moderatledda majoritetens budget. Med Miljöpartiets budgetförslag ges möjlighet att snabbt erbjuda behandling åt alla personer som vill ha behandling för sitt missbruk. Det är dessutom samhällsekonomiskt lönsamt, eftersom kostnaderna för personer i ett aktivt missbruk är så höga.

Det finns ett tydligt barnperspektiv i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär bland annat att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer, exempelvis pga hyresskulder. Det ska utformas en lokal handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans har de att ta sig ur den uppkomna situationen. Det behövs fler skuldrådgivare, vilket skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar. Den som är berättigad till försörjningsstöd ska alltid ha rätt till SL-kort, något som tyvärr inte gäller idag.

Utveckla stadsdelens miljöarbete

Miljö- och klimatkompetensen behöver stärkas på stadsdelsförvaltningarna. Det är nödvändigt för attstaden ska kunna nå målen i Stockholms stads

miljöprogram och vattenprogram samt högt ställda klimatmål. Det behövs mersamverkan med områdets invånare, företag och föreningar för att förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll i stadsdelen ska utvecklas.Ambitionen ska vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler.

Vid byggplaner ska staden arbeta för ett medborgarinflytande som sträcker sig över kraven i plan- och bygglagen. Metoder ska utvecklas för att fånga upp grupper som aldrig kommer till tals i stadsbyggnadsrelaterade frågor. Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas.

Förbättra upphandlingen för förbättrad miljö och med krav mot diskriminering

Arbetet med policy för upphandling måste vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité och miljökrav samt med tydliga klausuler mot diskriminering. Två av de miljökrav som ska ställas: 1. Inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter. 2. Inga kemikalier som finns upptagna på REACH:s kandidatlista ska förekomma i några produkter eller varor.

Den drastiska minskningen av vissa fiskarter i våra hav är ett stort ekologiskt hot. Stadsdelen bör besluta att inte servera hotade fiskarter på förskolor och äldreboenden, också för att öka kunskapen hos förvaltning, personal och elever om ekologi och matens miljöpåverkan.

Minska barngrupperna i förskolan

Allt för många förskolor klarar inte att hålla barngruppernas storlek inom rimliga nivåer, och det är allvarligt när en betydande andel av förskolans

personal svarar att de ofta har svårt att garantera barnens säkerhet. Kommunfullmäktiges mål är att småbarnsgrupper (1-3 år) inte ska vara större än 14 barn och 4-5-åringar ska inte vara fler än 18 barn i grupperna. Ett långsiktigt mål bör vara att småbarnsgrupperna inte ska vara större än 12 barn och storbarnsgrupperna inte större än 14 barn. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek, samt att förskolorna har tillgång till gröna

pedagogiska gårdar. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Erbjud hälsosam och god mat i förskola och omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Hälsosam, näringsriktig och lokalt tillagad mat äravgörande för hälsan och välbefinnandet och skaerbjudas inom stadsdelens verksamheter; dvsförskola och omsorgen om äldre och funktionsnedsatta. En del av detta är att kunna erbjuda ekologisk mat, något som dessutom minskar belastningen på miljön. Andelen ekologiskt odlad mat ska öka - år 2013 ska målet vara att 40 procent ekologisk mat i stadsdelens verksamheter.

Kvalité och valfrihet inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta

En viktig del av kvaliteten inom äldreomsorgen är dagliga utevistelser. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre alltid har möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.Personer med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas.

Den moderatledda majoriteten konkurrensutsätter ofta verksamheter utan att några egenregianbud läggs, vilket varken gynnar kvaliteten eller valfriheten för brukarna. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad och för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland flera olika typer av utförare. Det ska i varje stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

Aktivare arbete mot diskriminering

Det är viktigt att stadsdelen bedriver ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde 2002-2006 behöver återinföras i Stockholms stad. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Arbetet för den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder ska förbättras. En viktig del i en god

arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Förbättra konsumentvägledningen

Den moderatledda majoriteten har nästan helt avvecklat konsumentvägledningen, som nu behöver rustas upp igen. En miniminivå borde vara en heltidsanställd konsumentvägledare för Östermalms invånare. Många undrar om hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja, hur de ska kunna undvika gifter i barnens leksaker m. m. och behöver ofta vägledning för att kunna utnyttja sin makt som konsument.

Inför ”En-dörr-in”-verksamhet för alla arbetssökande i stadsdelen som har försörjningsstöd

Stadens arbetsmarknadsåtgärder ska vara utformade så att varje enskild

person på bästa sätt hittar vägen till rätt jobb eller utbildning.I stället för

nuvarande Jobbtorg ska ”En-dörr-in”-verksamheter finnas i varje stadsdel. Med "En-dörr-in" avses att verksamheten ska omfatta alla arbetssökande, även dem som står allra längst från arbetsmarknaden och dem som är i behov av rehabilitering, för att undvika att människor "bollas runt" mellan verksamheter och för att få så bra samordning som möjligt kring den enskilde.

”En-dörr-in”-verksamheterna ska organisatoriskt och demokratiskt tillhöra respektive stadsdelsnämnd, men flera stadsdelsnämnder kan gå samman och gemensamt driva verksamheten. Alla arbetssökande ska erbjudas skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling,

utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Det sociala företagandet, som inkluderar människor som står längre ifrån arbetsmarknaden, ska stimuleras.

En del i att snabbt komma in samhället är att kunna god svenska. Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.


Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet till förmån för eget förslag
enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 grundad i Socialdemokraternas budget i kommun fullmäktige,

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till aktivitetsplan för 2013,
att godkänna redovisade omslutningsförändringar om 104,1 mkr avseende ökade intäkter och kostnader,
att fastställa resultatenheter samt internpriser för 2013,
att alla deltidsanställda ska så långt det är möjligt erbjudas heltidsanställ- ning,

att fullt meddelarskydd i all privat verksamhet,
att inrätta ett ungdomsråd/ungdomsparlament,
att vid upphandling även lägga egenregianbud samt
att anför därutöver följande

Allmänt
Stadens verksamhet vänder sig till alla medborgare och ska utformas i dialog med stadens medborgare. Det sker genom allmänna val, men måste också ske i en ständig dialog med medborgare och brukare. En lokal närvaro och en decentraliserad organisation är det bästa sättet att skapa förutsättningar för det. Östermalms stadsdelsnämnd ska utvecklas och utgöra forum för den kommunala demokratin. Stadsdelsnämnderna är en av stadens mest decentraliserade och lokalt närvarande verksamheter. Därmed är det naturligt att stadsdelsnämnderna i sin verksamhet särskilt ska arbeta med att fördjupa

demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna kring stadens uppgifter och åtaganden. Stadsdelsnämnderna ska utvecklas för att utgöra en reell kraft och kunna vara ett trovärdigt forum för demokratisk dialog mellan staden och dess medborgare. Stadsdelsnämnderna ska delta i en utredning rörande stadsdelar med lågt valdeltagande i syfte att öka valdeltagandet i nästa val.

En socialdemokratisk budget skulle innebära ytterligare satsningar på stadsdelsnämndens verksamheter på 9,6 mkr för 2013.

Barn och unga
Rädda Barnen visar i sin senaste rapport att Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna i Sverige vad gäller barnfattigdom. Vi har kunnat konstatera att i vissa stadsdelar räknas varannan barnfamilj som fattig. Om inte beaktande sker i tillräckligt stor utsträckning vid biståndsbedömning finns det risk att det främst är barnen i de socioekonomiskt svaga stadsdelar som drabbas. Arbetsmarknadsåtgärder är viktiga för en familjs försörjning, men barnens behov är direkta. Att inte kunna leka med sina kompisar pga dyra avgifter, eller köpa glasögon eller nya kläder och gympaskor är inte något som kan vänta. De avgiftsfria fritidsaktiviteterna är därför en av de viktiga åtgärderna i målet om att alla barn ska ha lika bra uppväxtvillkor. Att satsa på barnen ska också ses som ett förebyggande arbete. Även om andelen fattiga barn på Östermalm är lägre än andra stadsdelar är det viktigt att alla barn och unga får en utvecklande tillvaro i förskolan, skolan på fritiden och i hemmet.

Förskolan
Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Forskningen visar tydligt att en förskola med god kvalitet utjämnar barns olika förutsättningar och motverkar orättvisor såväl i barns uppväxtförhållanden som i deras senare liv. Näraliggande förskolor med hög kvalitet i verksamheten är också en förutsättning för att stadens föräldrar ska kunna känna trygghet och ha en fungerande tillvaro.

Andelen förskollärare bland personalen är idag lägre än i övriga Sverige.

Medan Göteborg 2011 hade 56 % högskoleutbildad personal i förskolan och Malmö hade 50 % hade Stockholm bara 38 %. Inte nog med att vi ligger långt efter övriga delar av landet – utvecklingen går åt fel håll. Bara sedan 2009 har andelen sjunkit med 5 procentenheter. Det är ett av stadens största problem när det gäller pedagogisk verksamhet. Även om Östermalm uppfyller KF´s årsmål måste man arbeta aktivt för att locka fler förskollärare. Färre förskollärare leder till lägre kvalitet på den pedagogiska verksamheten. Utvecklingen måste brytas och fokus måste därför ligga på att tydligt höja andelen förskollärare. Viktiga delar av detta handlar om att påverka regeringen att öka antalet utbildningsplatser, ge möjlighet för fler anställda inom barnomsorgen att vidareutbilda sig, höja yrkets attraktivitet och höja stadens konkurrenskraft på denna del av arbetsmarknaden.

Målet om 14 barn i småbarnsgrupper och 18 barn i syskongrupper ska upprätthållas. Här har den styrande borgerliga majoriteten alltför ofta varit för ointresserad av att upprätthålla målet. Vårdnadsbidraget förvägrar barn den viktiga utveckling som förskolan ger, vilket inte minst drabbar barn med utländsk bakgrund, och hindrar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Bidraget ska därför avskaffas.

En socialdemokratisk budget skulle innebära ytterligare satsningar på 2,1 mkr för 2013.

Äldreomsorg
Äldreomsorgen ska garantera trygghet i vardagen. Genom en hög kvalitet på tjänsterna kan den äldre så långt möjligt upprätthålla sitt sätt att leva även när fysiken sätter begränsningar. Stockholm ska vara en stad som ser äldre som en tillgång och därför fokuserar på möjligheter mer än begränsningar. Äldreomsorgen ska präglas av ett arbetssätt som kännetecknas av respekt för individen.

Det är viktigt att resurser avsedda för äldreomsorg verkligen används för äldreomsorg, och inte till stora vinstuttag. Kraven när det gäller såväl kompetens som bemanning behöver tydliggöras och förstärkas.

Vi vill satsa på kvaliteten i omsorgen om äldre genom att t.ex. öka personaltätheten och förbättra personalkontinuiteten. Man ska kunna välja både privat och kommunal äldreomsorg. Idag är samtliga äldreboenden utom ett upphandlade på Östermalm. Servicehusen är tyvärr avvecklade.

Det finns idag ett mycket stort antal privata hemtjänstutförare på Östermalm och ett stort antal vård- och omsorgsboende i staden att välja mellan. För den äldre som ska söka hemtjänst eller ett boende krävs därför ofta att anhöriga är behjälpliga. Vissa äldreboenden är mer populära än andra vilket innebär köer och att man i vissa fall aldrig kan komma till det boende man helst önskar. Därför är valfriheten chimär.

Äldreomsorgen är vidare ett område där det för många brukare och anhöriga råder stor osäkerhet. Trygghetsboendet har genomförts trots att formerna för verksamheten och övergången mellan servicehusboende och trygghetsboende har varit och är oklara. Det är uppenbart att de senaste årens utveckling med otillräckliga uppräkningar av anslag till äldreomsorgen inneburit en alltmer pressad arbetssituation med mindre tid för de äldre. Stockholm ligger fortfarande väldigt långt ner när det gäller personaltätheten i äldreomsorgen. Det syns inte minst på de pressade tiderna inom äldreomsorgen. Det är angeläget att skifta spår. En omsorg som ger individuellt stöd kräver också resurser. Därför förstärker vi resurserna för hemtjänsten. Det ger möjlighet att i

vardagen öka närvaron och möta de äldres behov.

En socialdemokratisk budget skulle innebära ytterligare satsningar på 5,2 mkr för 2013

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets trygghetssystem, ett yttersta skyddsnät vid tillfälliga försörjningsproblem. Orsakerna till den enskildes försörjningsproblem varierar, alltifrån arbetslöshet, sjukdom till överskuldsatthet.

En allt större del av försörjningsstödet härrör till arbetslösheten och att staten fört över kostnader till kommunerna. Lågkonjunktur kombinerat med en

ineffektiv jobbpolitik och fördelningspolitik har också lett till att behovet av försörjningsstöd har ökat. Regeringens försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har också urholkat trygghetssystemen och förvärrat situationen. I princip bör inte försörjningsstödet vara en a-kassa. Idag är närmare varannan mottagare av försörjningsstöd arbetslös. Vi föreslår en kraftig insats genom att ge fler av de som idag behöver försörjningsstöd på grund av arbetslöshet en tidsbegränsad anställning. Det kommer innebära ett minskat behov av försörjningsstöd både på kort sikt (under anställningen) och på längre sikt genom att den arbetslöse antingen kan komma in på arbetsmarknaden eller i statliga trygghetssystem.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri
Individ- och familjeomsorgens mål är att stödja och stärka Stockholms

familjer. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Under flera år har verksamhetsområdet varit underfinansierat och eftersatt. Stadsdelsnämnderna vittnar om tuffa utmaningar som en följd av underfinansieringen och avsaknaden av långisktig planering. Budgeten skall därför vara vägledande med

utrymme för socialtjänsten att på lokalnivå kunna utveckla verksamheterna så de svarar mot de lokala behoven. I denna behovsstyrda verksamhet är det

viktigt att utrymme finns för individuella bedömningar. Arbete med klienterna måste därför prioriteras liksom ett stärkt barnperspektiv i det sociala arbetet.

För att nå framgång måste det sociala arbetet vara förebyggande, kontinuerlig och långsiktig. Stockholm ska fortsätta sitt arbete mot hemlöshet men också utveckla verksamheten så att den möter dagens nya utmaningar. Staden ska erbjuda stöd och skydd till de kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våld i hemmet ska utvecklas och förbättras.

Vi anser att frivilliga verksamheter såsom startpunkten Östermalm, personligt ombud, ungdomsmottagningen och föreningsbidrag inte ska vara föremål för neddragningar.

En socialdemokratisk budget individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatrin på 0.3 mkr för 2013.

Jobb istället för bidrag
Inom de olika verksamhetsområdena tillförs stora resurser för att bryta behov av försörjningsstöd och istället ge fler chans till arbete. Detta ger stadsdelsnämnderna förutsättningar att anställa uppemot totalt i staden 175 personer. Dessa ska kunna förstärka arbetet med att kvalitetssäkra material och verksamheter vid parklekar. De ska också kunna bidra till kvalitetsförstärkningar i fritidsgårds- och kolloverksamheten.

Socialdemokraterna tillför arbetsmarknadsområdet 3,6 milj kr.

Aktivitetsplanen

Vi skulle slutligen också omedelbart återkalla aktivitetsplanen. Majoriteten genomför av ideologiska skäl en total privatisering av alla äldreboenden. Någon verklig valfrihet finns inte då brukarna exempelvis saknar möjlighet att välja egen regi. Vidare är det anmärkningsvärt att man – trots vad som framkommit när det gäller utfall och bristande överensstämmelse till gällande

regelsystem – fortsätter med att använda sig av avknoppningar /personal-övertagande som metod för konkurrensutsättning och utförsäljning.En utförsäljning för dess egen skull är oförsvarlig. Alla verksamheter mår bra av en rimlig balans mellan olika utövare där ett konstruktivt samspel kan ske mellan egenregi samt ideella organisationer och privata utövare. Idag är det i stort sett endast de stora vårdbolagen som kan komma ifråga med stora vinster som följd.

Miljö
Enligt Risk och väsentlighetsindikatorer 2013 bedöms det som att mängden matavfall som stadens verksamheter sorter ur för biologisk behandling anses det vara svårt att uppnå stadens mål. Det är viktigt att det enträgna arbetet uppmärksammas och att alla verksamheter bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

10.000 nya bostäder och 30.000 nya arbetsplatser är i gång och planeras att byggas i Norra Djurgårdsstaden. Det är viktigt att kollektivtrafiken byggs ut i den takt som bostäderna blir färdigställda.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet till förmån för eget förslag

enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2013 samt

att förvaltningen får återkomma med ett nytt förslag enligt Vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

Plats att leva – Rätt att bo

Stockholm ska vara en stad i balans – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det kräver en politik för jämlikhet. Idag ökar istället segregationen i boendet, skolan och på arbetsmarknaden. Staden ska också överleva. Det kräver en politik för minskad klimatpåverkan.

Stockholm ska vara en öppen, tillgänglig och spännande stad där människor från hela världen är fria och trygga. Människors behov och kvaliteten i välfärden ska komma i första rummet. Välfärden ska finnas där den bäst behövs och inte där den ger mest vinst. Välfärden ska därför befrias från kommersiella intressen samtidigt som aktörer som vill utveckla välfärden kan verka i en bolagsform utan vinstsyfte. Aktivitetsplaner, avknoppning och utmaning avskaffas.

Stadsdelsnämnden ska få tillbaka sin uppgift som handlingskraftigt forum för lokal demokrati. Idag hänvisas oftast medborgarna till centrala nämnder när de kommer med frågor och förslag. Allt fler beslut om välfärden fattas i bolagsstyrelser. Nämnderna tvingas allt mer ta ställning till remisser och entreprenader och allt mindre till utveckling av egen verksamhet. Sex år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem har urholkat både medborgarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov.

Vänsterpartiet ökar stadsdelsnämndernas budget med nästan en halv miljard och utbildningsnämnden med över en halv miljard kronor. Resurserna till förskolor, skolor och områden med låga inkomster omfördelas för att minska kunskapssegregationen. Kvinnors arbete uppgraderas genom en historisk jämställdhets- och personalsatsning på 150 mnkr och arbetstiden sänks i äldreomsorgen genom riktade resurser om 50 mnkr. Vårdnadsbidraget tas bort.

Idrotten och kulturen berikas genom att vi investerar i en simhall i Skarpnäck, landskapspark på Årstafältet, utökad skatepark i Högdalen, kulturcentra och scen på Järvafältet, multifunktionsanläggningar samt rustar upp bibliotek och samlingslokaler. Sänkta avgifter och gratis instrumenthyra i kulturskolan, sänkta kolloavgifter, kostnadsfria bad för barn och unga och SL-kort för alla gymnasieelever även på fritiden ger fler möjligheter till aktiv fritid. Gratis entré till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet och Park- och lokalteater året runt i förorterna ger många fler stockholmare möjlighet att ta del av kulturutbudet i staden.

Vi prioriterar offentlig konsumtion. Det är klimatsmart, då det ger mindre utsläpp än privat konsumtion. För år 2013 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 17:93 per skattekrona, vilket innebär 45 öre mer i skatt jämfört med 2012.

ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

får ökad budget från Vänsterpartiet

Med vänsterpartiets budget får Östermalms stadsdelsnämnd 27,9 mnkr mer än den borgerliga budgeten som beslutats i kommunfullmäktige. Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas på arbetsplatsen för att öka kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, istället för att skära ned. Ekonomiskt bistånd fördelas i ett eget anslag, så att det inte blir snålare bedömningar och andra verksamheter trängs ut när behov av bistånd ökar.

Vegetarisk mat införs som huvudalternativ en dag i veckan i alla verksamheter. Andelen ekologisk mat ökar till 40 %. Inriktningen är att maten lagas på plats i egna kök. Kött från industriell nötboskapsuppfödning ska undvikas till förmån för fisk, får, ren och vilt. Lokaler med fukt-/giftproblem samt enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Höga ljudnivåer ska sänkas.

Förskoleverksamhet

Vänsterpartiet satsar 7 mnkr mer på Östermalm jämfört med kommunfull-mäktige

§ Ytterligare höjd schablon med 2%, totalt 5%, för att säkra löneökningar och hålla nere barngruppernas storlek

§ Höja det socioekonomiska tilläggsbeloppet genom att återställa beloppet till 2006 års nivå i förhållande till schablonen

Vänsterpartiets mål för förskolan

§ Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

§ Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

§ Barns lärande ska stå i fokus i förskolan

§ Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet, kunskap i svenska och språkutveckling för flerspråkiga. Finskspråkig förskola startas där det behövs. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan, som ska arbeta aktivt med jämställdhet och miljöarbete. Resurserna ska fördelas så att alla förskolor kan arbeta enligt nationella läroplanen.

Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor samt uppleva professionell kultur i förskolan. Lösningar ska tas fram som gör att öppettiden kan kombineras med heltidsarbete oavsett när det utförs. Tillgång till sommar-öppen förskola för alla barnfamiljer som har behov ska finnas. Barn med

särskilda behov ska få fullgott stöd. Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn.

Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 (sikte på 12) och övriga grupper inte större än 18 barn (sikte på 16). Andra åldersindelningar ska inte innebära större grupper. Barnomsorgsgarantin ska hållas. God personaltäthet är viktigt. Rekrytering av förskollärare och vidareutbildning av barnskötare ska ha

högsta prioritet. Vikarier ska ha bra anställningsvillkor.

Barns behov av rörelse kräver bra planerade och tillräckligt stora förskole-gårdar. Där gårdarna är små ska det vara nära till grönområden och lekparker. När nya förskolor planeras ska inomhus- och utomhusytan per barn redovisas och institutionsliknande miljöer motverkas.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 0,7 mnkr mer på Östermalm jämfört med kommunfullmäktige

§ Utbyggnad av öppen förskola, parklek, fritidsgård och ungdoms-
mottagning

§ Sänkta kolloavgifter med 10 %

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

§ Öppna förskolor och parklekar ska ha generösa öppettider

§ Unga ska ha nära till icke-kommersiella, tillgängliga och jämställda
mötesplatser

§ Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras

Öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar är viktiga sociala mötesplatser och ska vara lika spännande för flickor som för pojkar och tillgängliga för funktionsnedsatta. Kultur, rörelse och medbestämmande uppmuntras. Framförallt yngre tonåringar ska ha nära till fritidsgårdar och ungdomsmottagningar. Fullvärdiga ungdomsmottagningar ska finnas. Det ska vara lätt för unga att få stöd och hjälp.

Arbetsformer och forum ska utvecklas utifrån barns och ungas perspektiv. Ungdomsråd ska få egen budget. Personalen ska ha adekvat utbildning, HBT-kompetens och kunskap om risk- och skyddsfaktorer. Hedersrelaterat våld uppmärksammas genom kompetensutveckling och samverkan mellan, fritid, socialtjänst och ungdomsmottagning. Information om kollo ska öka. Alla flickor och pojkar 9-16 år som söker ska kunna få kolloplats. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med på kollo som andra barn. Avgifterna till kollo sänks med 10 %.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,3 mnkr mer på Östermalms jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Lokala kulturcentra/samverkan med bibliotek i alla stadsdelar

§ Kultursekreterare/funktion i alla stadsdelsnämnder

§ Höjda föreningsbidrag i vissa förorter (gynnar även innerstan)

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

§ Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna (gynnar även innerstan)

§ Alla flickor och pojkar ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

§ Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder,
etnicitet eller inkomst

Kulturen ska vara levande i hela staden. Både ekonomiska satsningar och en målmedveten strategi krävs för att stödja och bygga ut en levande kultur i förorterna. Lokala kulturcentra skapas i samverkan med invånare, bibliotek, skolor, Folket Hus och andra aktörer. Vi vill uppmuntra lokala kulturkommittéer och liknande, med företrädare för lokala föreningar och invånare, som kan ge bidrag till lokala offentliga kulturaktiviteter. Kultursekreterare införs för att förmedla kulturmöten i förskolor, fritidsgårdar, gruppbostäder och

äldreboenden. Förskolor, skolor och bibliotek ska samverka för att uppmuntra läslust och kunskapstörst.

Föreningsbidragen ska öka i förorterna. Bidragen ska fördelas jämställt.

Organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka bidrag. Det ska vara lätt att få kontakt med konsumentvägledare och konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel. Genom riktade insatser ska unga informeras om rättigheter som konsumenter för att förebygga skuldsättning.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 13,1 mnkr mer på Östermlam jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd peng med ytterligare 2%, för ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten

§ Höjd peng 2 %, ökad kvalitet i dagverksamhet.

§ Utökning av fixartjänsten - från 67 år och för att få hjälp med sopsortering

§ Dessutom 205 mnkr i centrala medelsreserven för löner, arbetstid, heltid vilket främst gynnar äldreomsorgen

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

§ Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

§ Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i vård- och omsorgsboende

§ Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldres rätt till självbestämmande är utgångspunkten i äldreomsorgen. Hemtjänst med förenklad biståndsbedömning införs. Personaltäthet, kontinuitet och kompetens ska förbättras. Hemtjänsten får mer resurser för att ge mer tid till insatser, till exempel utevistelse och matlagning. Vård- och omsorgsboenden ska ha sociala aktiviteter och fysisk träning flera gånger i veckan.

Större delen av äldreomsorgen utförs utan lön av anhöriga, främst kvinnor. Det bästa anhörigstödet är en väl utbyggd, flexibel och individuell omsorg. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Finskspråkigas rätt till äldreomsorg på finska ska tillgodoses. Anhörigråd och pensionärsråd ska ha bra förutsättningar till insyn och påverkan.

Medarbetarna ska ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år och en

rättvis lön. Vi satsar därför på rejält höjda löner, rätt till heltid och kortare arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid. Personalen ska ha genus- och HBT-kompetens.

Äldreomsorgen värnas mot privata vinstintressen. Boenden återtas i kommunal regi när avtalen löper ut. Oannonserade besök och skarpa metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister. Kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Servicehusen ska vara kvar som boendeform. Kommunalt drivna boenden av olika slag ska finnas i alla stadsdelar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 1,4 mnkr mer på Östermalm jämfört med kommunfullmäktige
§ Höjd schablon ytterligare 1% vuxenboende, barnboende, daglig
verksamhet och korttidshem

§ Höjd hemtjänstpeng med ytterligare 2 %

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättning

§ Flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få omsorg, stöd och service av god kvalitet

§ Bostad, stöd, daglig sysselsättning, fritid och arbete ska byggas ut

§ Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Rätten till självbestämmande är utgångspunkten för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Många har blivit kraftigt begränsade i sin vardag när assistans ersatts med hemtjänst. Tillgång till ledsagning ska finnas oberoende av boendeform. Bemanningen i verksamheten ska vara tillräcklig och insatser samordnas för att ge goda levnadsvillkor. Det ska gå att få en personlig assistent som talar hemspråket. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning.

Att bygga bort bostadsbristen prioriteras. Idag fattas 510 nya bostäder enligt LSS och SOL i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder och service-bostäder ska prövas i alla bostadsprojekt som stadsdelsnämnderna yttrar sig över. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet och en brygga till arbetsmarknaden. Gruppbostäder ska högst ha fem till sex lägenheter. Regeln att gemensamma ytor inte ska belasta hyran i gruppbostäder ska återinföras.

Med utvecklad pedagogik, individuella planer och mål för självständighet kan fler som bor i gruppbostad utvecklas. Fritiden ska förbättras för personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad. Brukarinflytandet ska öka. Självklart ska man få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad. Funktionshindersrådet ska ha mer inflytande.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 2,2 mnkr mer på Östermalm jämfört med kommunfullmäktige

§ Satsning på verksamhet mot våld i nära relationer

§ Mer förebyggande/tidiga insatser - familjecentraler och familjebehandlare.

§ Stärka missbruksvården - kvalitetsgaranti och behandling

§ Ökad sysselsättning och fler träfflokaler för personer med psykisk funktionsnedsättning

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

§ Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

§ Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Sociala investeringsfonder ger möjlighet att förebygga utslagning och hemlöshet. Brukarorganisationer ska få mer inflytande och tidigare i processen. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Arbetet mot våld i nära relationer omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Verksamheten ska byggas ut, för de våldutsatta, barn och förövare. Våld mot äldre kvinnor, missbrukande kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning måste synligöras och alla utsatta ska få ett gott stöd och skydd i tillgängliga jourboenden. Varje utsatt person ska ha lätt att få akut hjälp och stöd efteråt i en vårdkedja så länge stödet behövs.

Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller i familjer med våld ska få gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Familjer i behov av stöd ska få kostnadsfri familjebehandling. Utredningstiderna ska hållas. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger/år varav minst en gång oanmält. Psykisk ohälsa hos unga ska tas på allvar. Utan sociala skyddsfaktorer kan det gå illa, särskilt om det inte går bra i skolan. Unga i riskzon för kriminalitet ska få individuella inriktade insatser. Saklig information om cannabis ska ges till föräldrar och ungdomar.

Ett förebyggande perspektiv är centralt i missbruksvården. Öppenvården ska ha bra öppettider och vara attraktiv för både kvinnor och män. För att nå människor med dolt missbruk krävs samverkan med vårdcentraler och företagshälsovård. Den garanti för missbruksvård som införs måste också garantera behandling. För att få bort hemlösheten krävs att det byggs tillräckligt många billiga hyresrätter samt att boendestöd och meningsfull sysselsättning finns.

Stadsdelsnämnderna ska ta fram planer med insatser för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning av levnadsvillkoren för kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning. Idag saknar många både hem och arbete. Möjligheten att bygga gruppbostäder och servicebostäder måste prövas i varje bostadsprojekt som stadsdelsnämnden yttrar sig över. Möjligheten till

meningsfull sysselsättning för olika behov måste byggas ut. Idag är det bara 37 % i genomsnitt av alla som har kontakt med socialpsykiatrin som har beviljats sysselsättning.

Stadsmiljöverksamhet inklusive Agenda 21

Vänsterpartiet satsar 0,4 mnkr mer på Östermalm jämfört med kommunfullmäktige samt 0,9 mnkr i parkinvesteringar

§ Områdesplanering och omvänd planprocess för ökad demokrati

§ Ökad klimatmedvetenhet rörande havsytans höjning i Norra Djurgårdsstaden

§ Ökade krav på hänsyn till kulturklassning inklusive Nationalstadsparkens skyddsvärda natur och kultur. Ingen kulturklassad bebyggelse får förvanskas eller rivas, vilket innebär att exempelvis Hjorthagens höga gasklocka som är del av Stockholmssilhuetten ska bevaras och inte rivas.

Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

§ Alla stockholmare ska ha nära till tillgängliga grönområden och välskötta parker

§ Stärka barns och vuxnas inflytande över stadsmiljö och planprocesser

Det är grundläggande för en god folkhälsa att ha nära till parker och grönområden. Vi ska höja nivån i de lokala parkplanerna och förbättra uppföljningen, till exempel genom gröna nämndindikatorer och en fackmässig bedömning. Biologisk mångfald ska värnas. Alla naturreservat i Stockholms översiktsplan 99 ska inrättas. Alla lekparker ska inventeras, rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Barn som använder parkerna ska få lämna synpunkter.

Stadsdelsnämnderna ska ha ett samordnande områdesansvar för stadsmiljön. För medborgarna är det viktiga inte vem som ansvarar för trädplantering, blommor och belysning, utan att det som felar eller fattas rättas till. Delar av barmarksrenhållningen och snöröjningen ska återföras till stadsdelnämnderna för att samordnas med parkskötseln. Nedskräpningen minskas med ökad renhållning och information. Trygghetsvandringar organiseras och belysning i mörka stråk åtgärdas. Gröna jobb skapas genom att tillsynspersoner anställs för större grönområden.

Stadsdelsnämnderna kunna yttra sig över markanvisningarna. Invånarnas synpunkter ska tas tillvara i områdesplanering och omvänd planprocess. Stadens föreningstavlor ska fräschas upp och kompletteras. Stadsdelsnämnderna ska uppmuntra fastighetsnära insamling. Försök med insamling av matavfall ska genomföras i allmännyttan i samband med att en ny sopsorteringsanläggning ”typ Eskilstunamodellen” tas fram. Målet är 70 % insamlat matavfall på fyra år.

Det nya resursfördelningssystemet är fortfarande trubbigt. I remissvaren framkommer viktiga synpunkter som bör utredas vidare, bland annat hänsyn till antal besökare i parkerna/områdena, socioekonomiska aspekter, antalet strandbad i områdena osv.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

§ Flyktingar som får fristad i Stockholm ska känna sig trygga

§ Barn och unga i flyktingfamiljer har rätt att leva som andra

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället. Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder. Barnen ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får gå i förskola och skola. Ensamkommande flyktingbarn ska fått ett gott stöd. Flyktingar som inte kan arbeta introduceras efter individuella behov. Papperslösa som lever i våldsutsatta relationer ska kunna få plats i skyddade boenden. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartier satsar 0,7 mnkr mer på Östermalm än kommunfullmäktige

§ Dator (utöver bredband) ska ingå i normen för barnfamiljer

§ Kortare väntetider budget- och skuldrådgivning

§ Återinföra SL-kort i normen samt bredband för vuxna ska ingå i normen

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

§ Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpoliti som ger rätt till skålig levnadsnivå. Vi vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest samt införa Internet i normen för alla hushåll. Vi vill också lägga in dator i normen för barnfamiljer. Behoven hos de som har långvarigt bistånd ska särskilt beaktas, till exempel behovet av tandvård.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Det ska finnas tillräckligt med resurser för att kunna tillämpa ett barnperspektiv. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Vräkningar och hemlöshet motverkas genom tidiga insatser. Ingen ska utsättas för att elströmmen stängs av. Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas inom en månad, och inom högst en vecka för barn-familjer.

Generella insatser minskar också utsattheten för barn i familjer med svag

ekonomi. I vår budget finansierar vi bland annat SL-kort till alla gymnasieungdomar även på fritid, sänker avgifterna och tar bort instrumenthyran i

Kulturskolan och inför gratis bad för barn och unga.

Förslaget till ändrat resursfördelningssystem har fått kritik. Bland annat anses att hänsyn måste tas till att i vissa stadsdelsområden saknar uppåt hälften av hushållen förstahandskontrakt och att ändringen av inkomstklasserna kan bli missvisande där det finns många stora hushåll. Förslag finns att förtydliga attraktivitetsvariabeln när det sociala nätverket kan träda in vid ekonomisk kris och att markvärdet för allmännyttiga bostäder som säljs ska räknas som kommunala fem år efter försäljning för att motverka felbedömning av det sociala nätverket. Utfallet måste noga följas och de invändningar som framförts utredas vidare.

Det har på senare tid rapporterats från olika håll om att skuldsättningen i

Sverige är i nivå med den i USA, England, Holland och Danmark, vars

bostadsbubblor redan spruckit. På Östermalm har priserna på bostadsrätter hållits på en extremt hög nivå under lång tid, samtidigt som det finns få hyreslägenheter med rimliga hyror kvar efter utförsäljningen av allmännyttan.

Under de år som Stockholm hade en rödgrön majoritet infördes stopp för

utförsäljning av kommunala hyreslägenheter. Hade samma politik gällt än hade vi varit bättre förberedda på det som farhågorna gäller.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 1,1 mnkr mer på Östermalm än kommunfullmäktige

§ Alla ungdomar som söker kan få sommarjobb samt möjlighet till längre perioder

§ Starta sociala kooperativ i minst fem stadsdelsnämnder

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

§ Kvinnor och män ska erbjudas insatser och utbildning utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

§ Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Vänsterpartiet budget i staden och nationellt leder till att många fler jobb

skapas i både kommun och näringsliv. Vi gör också en stor satsning så att alla ungdomar i Stockholm som söker ska få sommarjobb och att det ska finnas möjligheter till längre jobbperioder än idag.

Arbetsträning erbjuds de som står mycket långt från arbetsmarknaden, som förberedelse till praktik och andra insatser. Offentligt skyddat arbete kan erbjudas de som har fått tillbaka arbetsförmåga efter rehabilitering men ännu inte kan få ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Alla som har försörjningsstöd och söker arbete eller går på arbetsträning ska få SL-kort.

Sociala kooperativ är ett bra alternativ för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk. Målet är minst fem kooperativ. Fem stadsdelsnämnder får ansvaret att samordna kooperativen i samverkan med brukarorganisationer. Kooperativen är en resurs för hela staden.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M), leda-moten Malin Björk (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP) enligt följande; stadsdelsnämnden bifaller stadsdelsförvaltningens förslag till

verksamhetsplan 2013 samt anför därutöver följande:

Östermalm ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv, trygg och

växande stadsdel för boende och besökare i hjärtat av Stockholm. Inom

Östermalms stadsdelsområde bor drygt 67 000 invånare och Östermalm är stadens till ytan största stadsdel. Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheter som är viktiga i Östermalmsbornas vardag – barnomsorg, äldreomsorg, socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och parkerna. Stadsdelen anpassas för att möta den allt yngre befolkningens önskemål om barnomsorg, fungerande stadsliv, god miljö och trygga livs-betingelser.

Östermalms verksamhetsplan för 2013 präglas av satsningar på en trygg,

tillgänglig och väl fungerande verksamhet. Vi eftersträvar mångfald, en ökad valfrihet och hög kvalité för medborgarna inom stadsdelens olika verksamhetsområden. Utgångspunkten för detta arbete är en budget i balans och en effektiv ekonomisk förvaltning. Genom god uppföljning och resultatstyrning kan vi prioritera och lägga resurser på de insatser och verksamheter som ger bäst resultat för den enskilda individen och för samhället.

Några exempel på vad vi vill åstadkomma under 2013:

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en verksamhet som är rolig, utvecklande, trygg och utmanande. Tydlighet, tillgänglighet och professionalitet ska prägla kontakten med föräldrarna på Östermalm. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Tiden i förskolan ska vara en tid av omsorg och lek och av lustfyllt lärande och utgångspunkten ska vara varje barns förmåga, lust och vilja att lära. Arbetet med att skapa fler förskoleplatser inom stadsdelen fortsätter och vi ska naturligtvis klara barnomsorgsgarantin.

Antalet barn i stadsdelen har under 2000-talet ökat kraftigt. Stadsdelen fortsätter under 2013 att arbeta med en flexibel organisation där barnen under dagen delas in i olika grupper utifrån barnens intresse, behov och aktiviteter.

I Norra Djurgårdsstaden planeras och pågår stora och små byggprojekt. Norra Djurgårdsstaden byggs för att möta stadens ökande behov och står inför en spännande utveckling. Ett modernt, innovativt och miljöanpassat område

växer fram. Ett stort steg i det moderna Norra Djurgårdsstadens utveckling är byggandet av förskolor. Det kommande året skapar vi bland annat ytterligare 128 nya platser inom förskolan i Norra Djurgårdsstaden.

Barn och unga

Stadsdelen ska erbjuda barn och ungdomar en god fritid genom stadsdelens parklekar, ungdomscaféer, ungdomsgård samt ungdomsarrangemang vid

särskilda tillfällen. Parkleken ska vara en naturlig mötesplats för områdets barn, ungdomar och vuxna. Under 2013 kommer en ungdomsverksamhet

under kvällstid att starta i det s.k. Humlanhuset som ligger i anslutning till Humlegårdens ungdomspark med bl a skateramper och konstgräsplan.

Äldreomsorg

Kvaliteten inom äldreomsorgen prioriteras ytterligare för att vi skall kunna erbjuda valfrihet och livskvalitet för våra äldre. Vi satsar mycket på kvalitetssäkring med uppföljning både på verksamhetsnivå och på individnivå samt kompetenshöjning och språkutbildning för berörd personal. De äldre ska

känna sig trygga och omsorgen ska uppfylla deras behov och ta hänsyn till deras önskemål. Äldreomsorgen ska utvecklas för att förbättra bemötande, service och omsorg. Vi är positiva till att staden fortsätter arbetet med att

införa en ”äldrepeng” enligt lagen om valfrihet (LOV). Frivilligorganisationer utgör ett komplement till nämndens äldreomsorg och är en viktig och värdefull resurs i det förebyggande arbetet.

Satsningar görs sedan 2012 på att kvalitén ska höjas i stadens demens-boenden. Medel har avsatts till och med 2014 och i första hand ska dessa

användas till att öka bemanningen och för 2013 finns särskilda medel också för utbildning av personal. Dessa medel utgör en bra förutsättning för en ökad kvalitet i stadsdelens demensboenden.

Social omsorg

Stora satsningar görs inom skolans område i hela Stockholm. Det goda samarbetet med polis och frivilliga nattvandrare, trygghetsvandringar och förbättrad utomhusmiljö fortsätter likafullt som ett nära samarbete med frivilligorganisationer, församlingar och våra lokala pensionärs- och funktionshindersråd.

En fortsatt positiv tendens kunde skönjas gällande ungdomars alkohol- och drogvanor i den s.k. Stockholmsenkäten under 2012. Vår breda satsning på FUSSION (Frisk Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter), fältassistenter, kvälls- och sommarverksamhet för unga i Humlan, föräldravandrare, drog- och tobaksprevention mm har givit effekt. Insatserna har fortsatt hög prioritet och fortsätter under 2013. Utgångspunkten är liksom för övrig verksamhet inom Social omsorg att fortsätta det mycket viktiga arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

Stadsmiljö

Östermalms parker och grönområden är viktiga mötesplatser för alla och

bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Parkerna kan vara en plats för vila men också för händelser och arrangemang av olika slag. Nedskräpning inom stadsdelen är ett stort problem och trots att vi under de senaste åren

kraftigt ökat städningen av våra parker har situationen inte förbättrats tillräckligt. Vi är positiva till den förändring som genomfördes förra året som möjliggör att polisen numera kan bötfälla de som skräpar ner. Östermalms parker lockar många besökare särskilt sommartid. Östermalms parker utsätts varje år för ett stort slitage och vi ser behov av att framöver tillföra resurser för att upprusta fler parker inom stadsdelen.

För att säkra en långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelsområdets parker och grönområden har reinvesteringsbehovet kartlagts under 2012. Under året kommer bland annat en upprustning av Eriksbergsparken fortsätta, och upprustningen av Gustav Adolfparken inleds genom framtagandet av ett program för upprustning. Nämnden ska också medverka till goda kommunikationer i området, såsom t ex grön kollektivtrafik i form av utbyggd spårväg till

Djurgården och Norra Djurgårdsstaden.


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilaga 3_2012-658-1.1. Vp 2013 Bilaga 1 SDN 10.pdf (13 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Centrala Östermalms Förskolor.pdf (170 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Dagverksamheterna Östermalm.pdf (198 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Dianagårdens vård- och omsorgsboende.pdf (189 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Engelbrekts förskolor.pdf (202 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Enheten för biståndsbedömning.pdf (155 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Familjeenheten.pdf (158 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Försörjningsstödsenheten.pdf (151 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Gärdets förskoleenhet.pdf (186 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Hedvig Eleonora förskolor.pdf (168 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Hemtjänst Östermalm.pdf (196 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Hjorthagen Karlaplan.pdf (151 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Parklek Östermalm.pdf (171 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Socialpsykiatriskaenheten.pdf (152 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Stadions förskolor.pdf (146 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Stöd och serviceenheten.pdf (137 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Kvalitetsgaranti Vuxenenheten.pdf (151 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Centrala Östermalms Förskolor.pdf (348 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Dagverksamheterna.pdf (316 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Dianagården.pdf (312 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Engelbrekts förskolor.pdf (425 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Enheten för biståndsbedömning.pdf (561 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Familjeenheten.pdf (392 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Fält och Prevention.pdf (252 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Försörjningsstödsenheten.pdf (336 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Gärdets förskoleenhet.pdf (400 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (396 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Hemtjänst Östermalm.pdf (262 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Hjorthagen Karlaplan.pdf (331 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Parklek Östermalm.pdf (270 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Parkmiljöavdelningen.pdf (423 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ verksamhetsplan 2013 Socialpsykiatriskaenheten.pdf (324 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Stadions förskolor.pdf (342 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Stöd och service.pdf (366 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Verksamhetsplan 2013 Vuxenenheten.pdf (274 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 2 Aktivitetsplan.pdf (515 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 3 Miljöhandlingsplan Östermalm 2013.pdf (357 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 4 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015.pdf (259 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 5 Personal- och kompetensförsörjningsplan.pdf (176 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 6 Risk&Väsentlighet -KFs Indikatorer.pdf (372 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 7 Risk&Väsentlighet -nämndens väsentliga processer.pdf (511 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 8 Internkontrollplan 2013.pdf (175 kb) Bilaga 3_2012-658-1_1_ Vp 2013 Bilaga 9 Organisationsschema.pdf (231 kb)

§4 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Kampementets vård- och omsorgsboende

Dnr 2010-745-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-27 med förslag

att förlänga entreprenadavtal för drift av Kampementets vård- och omsorgs-boende.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer

m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens

förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden förlänger avtalet med Attendo Care AB för perioden
2013-10-01 – 2015-09-30.

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtalet.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att inte förlänga avtalet med Attendo Care AB för tiden 2013-10-01
till och med 2015-09-30,

att Kampementets vård- och omsorgsboende tas över av Östermalms stadsdelsnämnd fr.o.m. 2013-10-01 samt

att därutöver anföra följande

Vid avtalsuppföljningen i september påtalades en rad brister som behövde åtgärdas. Någon återrapportering har inte skett till nämnden. De områden som togs upp var i korthet följande:

 • Kost och måltider – personal använder ej förkläden
 • Kompetensutveckling
 • Avvikelse i bemanningen under sommarmånaderna
 • Ledningssystemet
 • Tid för reflektion
 • Munhälsa
 • Nutrition
 • Dokumentation
 • Skriftliga rutiner vid fotsjukvård och diabetes
 • Hygien
 • Läkemedelshantering

Dessa brister är av sådan art att förlängning av avtalet inte bör ske.

Östermalms stadsdelsnämnd har för närvarande endast ett äldreboende i egen regi. Detta efter det att den då privatdrivna Dianagården på grund av konkurs togs över av stadsdelsnämnden. Äldreboenden i egen regi och privat regi borde vara jämnare fördelat.


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Val av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013

Dnr 2012-651-1.2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-07 med förslag till

val av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser ledamöter och ersättare till pensionärsråd 2013
enligt följande;

Ledamöter

SPF Karlaplan Margareta Thörnblom

SPF Engelbrekt Olof Björlin

SPF Hedvig Eleonora Viveca Sarman

SPF Gärdet-Oscars Yvonne Wendt

PRO Östermalm-Gärdet Ingrid Stockman

Ersättare

SPF Karlaplan Lars Westerberg

SPF Gärdet-Oscars Christina Harjulin

SPF Djurgården Kerstin Appel

SPF Karlaplan Jan Mårdh

PRO Östermalm-Gärdet Gun Schriwer


§6 Kris- och katastrofplan

Dnr 2012-700-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-06 med förslag till uppdatering av förvaltningens kris- och katastrofplan.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till kris- och katastrofplan inklusive checklista för psykiskt och socialt omhändertagande vid störningar samt vid allvarliga och extra ordinära händelser.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; svensk lag ställer krav på att kommun och landsting ska upprätta en plan för kris- och katastrofhantering vid allvarliga eller extraordinära händelser. Stadsdelsnämnderna har i detta sammanhang ett geografiskt områdesansvar för sina respektive områden och den här föreslagna planen med checklista behandlar psykiskt och socialt omhändertagande vid händelser på Östermalm. Förslaget är en uppdaterad version av en tidigare katastrofplan från 2009.

Flera allvarliga händelser har inträffat de senaste åren såsom bränder, vattenläckor, rån mm. Tyvärr måste vi också räkna med möjligheten av framtida terrordåd i vårt område och planera för det. Under sommaren 2012 uppstod ett problem med bulgariska bärplockare som i stort antal saknade medel för övernattning och hemresa. Detta är ett exempel på en händelse som ställer krav på vår organisation och som hanterades på ett bra sätt av vår förvaltning. Det understryker vikten av en aktuell kris- och katastrofplan som regelbundet uppdateras och övas inom organisationen. Man måste kunna lita på att

krisplanen fungerar då något plötsligt och oväntat inträffar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget.


§7 Ekonomiskt bidrag till pensionärsföreningar 2012

Dnr 2011-730-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-07 med förslag till svar på ansökningar från pensionärsföreningar om ekonomiskt bidrag.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer

m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar pensionärsföreningarna på Östermalm ekonomiskt bidrag för 2012 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att nämnden beviljar pensionärsföreningarna på Östermalm ekonomiska bidrag enligt ansökningarna.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M), leda-moten Malin Björk (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP)

enligt följande; vi välkomnar och stödjer det engagerade och viktiga arbete som pensionärsföreningarna på Östermalm utför för att erbjuda sina

medlemmar verksamheter såsom föreläsningar, studiecirklar, friskvård och social samvaro.

Många av pensionärsföreningarna har tillgångar i form av eget kapital.

När vi i februari 2012, mot bakgrund av Stadsdelsnämndens trängda ekonomiska läge, beslutade att bara betala ut ett grundbidrag till föreningar med eget kapital understigande ett prisbasbelopp, sade vi också att vi senare under året skulle göra en översyn av övriga inlämnade bidragsansökningar om Stadsdelsnämndens ekonomi skulle medge detta.

Genom en stram budgethållning och översyn av Stadsdelsnämndens

samtliga åtaganden har det ekonomiska läget förbättrats, och medger nu att samtliga pensionärsföreningar beviljas bidrag för 2012, samt att det till de föreningar som i februari endast erhöll grundbidrag utbetalas resterande bidragsdel. Vi är glada att på detta sätt kunna bidra till en bra verksamhet för pensionärer på Östermalm.

Vi anser dock att det i första hand är deltagaravgifter, medlemsavgifter och föreningarnas eget kapital som fortsättningsvis ska finansiera denna verksamhet. Eftersom även 2013 kommer att kräva en stram budgethållning med sikte på att ge medborgarna den service som vi enligt lag är skyldiga att lämna kommer vi fortsättningsvis att inta en restriktiv hållning till bidrag av skattemedel till föreningar som kan finansiera sin verksamhet på annat sätt.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V)

enligt följande; pensionärsföreningarna fyller en mycket viktig funktion i vår stadsdel. Dessa föreningar ska kunna ha bra lokaler till sin verksamhet för samlingar och nöjen. Föreningarna ska också ha möjlighet att utvecklas. De sökta bidragen är väl underbyggda och trovärdiga. Det är därför viktigt att föreningarna genom bidrag ges möjlighet till aktiviteter och engagemang.


§8 Svar på ansökan från Föreningen SPF Väntjänst om ekonomiskt bidrag

Dnr 2012-730-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-07 med förslag till svar på ansökan från Föreningen SPF Väntjänst om ekonomiskt bidrag.

Nämnden beslöt 2012-05-24 § 6 att bevilja Föreningen SPF Väntjänst 40000 kr i bidrag för 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar Föreningen SPF Väntjänst ytterligare 80000 kr i bidrag för år 2012 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Föreningen SPF Väntjänst utgör ett värdefullt komplement till den åtstramade offentliga äldreomsorgen och det är angeläget att föreningen får förutsättningar att fortsätta att driva insatser för äldre.

En rapport från Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och att risken att drabbas av depression är till exempel fyra gånger så stor efter 65. En bok ”Mellan äldreomsorg och psykiatri” visar att kommunernas äldreomsorg inte är utformad för att ta hand om gamla människor som är deprimerade eller har en psykos.

Föreningen SPF Väntjänst gör en så viktig insats för att stödja och hjälpa äldre på olika sätt. Äldre som annars kanske inte skulle kunna besöka läkare, sjukhus, gå på promenader med mera. Så det är därför glädjande att SPF Väntjänst beviljas det sökta bidraget.


§9 Svar på ansökan från Frälsningsarmén Templet om ekonomiskt bidrag

Dnr 2012-685-5.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-07 med förslag till svar på ansökan från Frälsningsarmén Templet om ekonomiskt bidrag för år 2012.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens

förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar Frälsningsarmén Templet bidrag med 120000 kr för år 2012 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja Frälsningsarmén Templet bidrag med 200 000 kr.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; en rapport från Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och att risken att drabbas av depression är till exempel fyra gånger så stor efter 65. En bok ”Mellan äldreomsorg och psykiatri” visar att kommunernas äldreomsorg inte är utformad för att ta hand om gamla människor som är deprimerade eller har en psykos.

Frälsningsarmén Templet gör här en så viktig insats för de äldre och det är viktigt att ta de äldres psykiska ohälsa på allvar och bevilja det sökta bidraget.

§10 Svar på ansökan från RSMHs lokalförening Carpe Diem om föreningsbidrag

Dnr 2012-690-5.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-03 med förslag till svar på ansökan från RSMHs lokalförening Carpe Diem om förenings-bidrag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar RSMHs lokalförening Carpe Diem bidrag med 5000 kr för år 2013

§11 Svar på ansökan från Stora Skuggans 4H-gård om verksamhetsbidrag

Svar på ansökan från Stora Skuggans 4H-gård om verksamhetsbidrag

Dnr 2012-694-5.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-03 med förslag till svar på ansökan från Stora Skuggans 4H-gård om verksamhetsbidrag.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar Stora Skuggans 4H-gård ett verksamhetsbidrag om 275000 kr för 2012.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja Stora Skuggans 4-H-gård verksamhetsbidrag med 550 000 kr.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; i en storstad som Stockholm och för

innerstaden är Stora Skuggans 4h-gård en viktig verksamhet för barn och ungdomar. Den är så viktig att Östermalms stadsdelsnämnd borde kunna ta kostnaden och bevilja det sökta verksamhetsbidraget 550 000 kr.


§12 Svar på ansökan från Föreningen Föräldravandring om föreningsbidrag

Dnr 2012-647-5.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-27 med förslag

till svar på ansökan från Föreningen Föräldravandring om föreningsbidrag.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer

m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens

förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar Föreningen Föräldravandring på Östermalm 200000 kr

i föreningsbidrag för år 2012.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja Föreningen Föräldravandring på Östermalm föreningsbidrag med 250 000 kr.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; föräldravandrarna på

Östermalm gör en fantastisk insats för att fånga upp otrygga ungdomar. Verksamheten har också skapat ett gott samarbete mellan föräldrar och unga i stadsdelen. Nattvandringarna har fört med sig en bättre förståelse och

kunskap kring våra ungdomars uteliv.

De bidrar också till att stävja ungdomars alkoholkonsumtion som på
Östermalm är bland de högsta i staden. Genom att finnas där ungdomarna
är har de lyckats avstyra incidenter som kunde ha slutat mycket illa.

Vi kan även se ett bättre samarbete mellan föräldrar, ungdomar, fält-assistenter, skolor, närpolis och brottsförebyggande råd som är både
imponerande och föredömligt.


§13 Specialbostäder för funktionshindrade enligt LSS i Norra Djurgårdsstaden, etapp Västra

Dnr 2012-698-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-10 med förslag till specialbostäder för funktionshindrade enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Norra Djurgårdsstaden, etapp Västra.

Genomförandeärende.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förslaget om specialbostäder för funk­tions­hind­ra­de enligt LSS i Norra Djurgårdsstaden, etapp Västra.

2. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om
god­kän­nande av projektet.

3. Nämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om stimulansbidrag med to­talt 2600 tkr, varav 100 tkr avser beställarstöd, 500 tkr förprojektering och pro­jektering, 500 tkr startbidrag och 300 tkr för särproduktionskostnader per ny­tillkommen lägenhet.

4. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa hos Fas­tig­hets­kontoret att inköpa de bostadsrätter som ingår.

§14 Nybyggnad av äldreboende i kv Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden (Brofästet)

Dnr 2012-103-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-10 med förslag till nybyggnad av äldreboende i kv Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden (Brofästet) - lägesrapport.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner denna lägesrapport för äldreboende i Norra Djurgårdsstaden (Brofästet).

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; mycket lidande skulle besparas äldre som drömt om att få flytta till servicehus men som på grund av högeralliansens beslut om nedläggningen av dessa snuvats på alternativet. Valfriheten, som det talas så vitt och brett om av högeralliansen, har inte utökats utan beskurits genom nedläggningen av servicehusen. Däremot under den rödgröna majoriteten bestämdes att utöka valfriheten med trygghetsboende, vilka hade fungerat på ett helt annat sätt än som blivit praktik i borgerlig regi.

Trygghetsboende i högeralliansens Stockholm har blivit så dyrt att det förtjänar namnet otrygghetsboende. Exempelvis betalar de äldre i de nuvarande trygghetsboendena för gemenskapsutrymmen, vilket Vänsterpartiet anser ska vara en kommunal kostnad eftersom tanken var att även andra äldre boende i närområdet skulle få möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter i dessa utrymmen.

I praktiken fungerar trygghetsboende nu i stället ungefär som ett senior-boende. Därför kan det gå som vid Rio äldreboende, när servicehuset omvandlats till trygghetsboende, att de äldre som tvingats ut p.g.a. ombyggnationen inte kunde flytta tillbaka därför att hyran var för hög. Det gick inte att attrahera tillräckligt många andra äldre heller att flytta in där, varför det nu fattats beslut om att Rio ska omvandlas igen, nu till ett seniorboende. Eftersom åldersgränsen sänks förväntas kanske efterfrågan bli större? Detta

slöseri med pengar och detta lidande som drabbat de äldre, personalen, stadsdelen och skattebetalarna var ju helt onödigt.

Högeralliansen har beslutat om nedläggning av de populära servicehusen i hela Stockholm trots att många äldre efterfrågat dem men fått avslag på

begäran om servicehusboende. Så det hade varit bättre om kvarteret

Hjorthagen 1:3 istället för seniorboende och vård- och omsorgsboende blivit servicehus.

Situationen har kompliceras för äldre par där en av dem har stora omsorgsbehov och mot sin vilja måste flyttas till institution (=vård- och omsorgs-boende) och separeras från sin partner. Det kan för den äldre vara en djupt olycklig omständighet att inte kunna bo kvar i sitt eget hem, vilket vore

möjligt med servicehus. Det är flexibelt, allmännyttigt boende för hela-livet där servicen varierar med den boendes ålder och behov, som behövs. Ett exempel på det finns i Holland och kallas just hela-livet-boende. Tyvärr har vi ju i Sverige på senare år generellt gått tillbaka i utvecklingen av välfärden. Nedläggningen av servicehusen har varit en del i den processen.

I denna borgerliga trend där valfriheten begränsas mer och mer får man ändå vara tacksam över att det nya äldreboendet Hjorthagen 1:3 åtminstone har vård- och omsorgsboendet närbeläget i samma fastighet som seniorboendet.

§15 Ny förskola i kvarteret Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden

Dnr 2012-666-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-03 med förslag till ny förskola i kvarteret Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden.

Inriktningsärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner inriktningen i enlighet med detta tjänsteutlåtande för en ny förskola hos AB Stockholmshem i kv Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M), leda-moten Malin Björk (C) och tjänstgörande ersättaren Catrin Tetzell (FP)

enligt följande; vi ser med förtjusning fram emot framväxten av nya

förskolelokaler i Norra Djurgårdsstaden och vill understryka vikten av att de gårdar och lekplatser som tillskapas görs tillgängliga för andra förskolor och barn inte bara under helger utan även under ordinarie förskoletid i den mån ytorna så medger

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Restvärde gällande fastigheten Styrmansgatan 30

Dnr 2012-693-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-03 med förslag

att nämnden ger stadsdelsdirektören delegation att verkställa betalningen till SISAB på restvärdet gällande fastigheten Styrmansgatan 30.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att verkställa betalningen till SISAB av restvärde för f.d. förskolan Styrmansgatan 30 i enlighet med

detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; i tjänsteutlåtandet från stadsdelsförvaltningen nämns bara ett av husen som använts till förskola, trots att huset ingår i en husgrupp/fastighet som har adressen Styrmansgatan 30. Detta hade varit viktigt för nämnden att få kunskap om eftersom nybyggnation numera tyvärr ofta kommer till stånd i strid med det viktiga bevarandet av kulturklassificerad bebyggelse.

Rivningar av kulturklassificerad bebyggelse i Stockholms innerstad är ju emot Riksintresset, Plan och bygglagens regler och den internationella

Granadakonventionen som Sverige undertecknat.

Det är också viktigt att Stadsdelsnämnden och medborgarna får en chans att vara med i besluten, att de inte fattas över huvudet på berörda. I Minnes-anteckningar 2012-10-04 från Föräldrarådet för Hedvig Eleonora förskolor står följande:

Föräldrarådet (FR) skickade i våras en remiss till stadsdelsnämnden och tryckte på att gården ”Styrmansgatan 30” (30) skall bli en park och inte bostadsområde. Ledningen har nu fått svar från Östermalms Stadsdelsförvaltning, som håller med FR i frågan, men säger att då man inte äger marken kan man inte fatta beslut i frågan utan hänvisar till Statens fastighets verk (SFV). Ev kommer FR att inge en skrivelse till SFV eller boka ett möte med dem för att föra frågan vidare. (...) Baracken på Styrmansgatan 28 kommer att flyttas till en annan stadsdel, vad som händer med Styrmansgatan 30 vet vi inte i dagsläget.

Enligt Östermalmsnytt nr 11/2011 hade Statens Fastighetsverk redan 2011 beslutat att den låga byggnadslängan längs Styrmansgatan, den större gula träbyggnaden inne på gården och träförråden och bodarna vid Storgatan skulle rivas. Det är enligt vår mening naturligtvis helt i sin ordning att en barack flyttas (i artikeln står det att den ska rivas) men att andra byggnader som tillhör helheten rivs anser vi inte är förenligt med Riksintresset "Stockholms innerstad med Djurgården". Det nämns inte något i förvaltningens tjänsteutlåtande om att det handlar om byggnader som det är lagstridigt att riva.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering

Dnr 2012-614-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-26 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt e-DOK.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§18 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till nytt it-program för Stockholms stad

Dnr 2012-562-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-27 med förslag till nytt it-program (Program för digital förnyelse 2013-2018) för Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§19 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion om förbättringar av stadens föreningstavlor

Dnr 2012-571-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-19 om motion av Maria Hannäs (V) om förbättringar av stadens föreningstavlor.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag

bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (V) och Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla förvaltningens förslag till beslut,

att bifalla motionen samt

att i övrigt ange följande

Det är positivt att vi får en översyn av stadens föreningstavlor och att en policy utarbetas för antal, standard, placering och underhåll.


§20 Yttrande till stadsrevisionen

Dnr 2012-613-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-21 med förslag till yttrande till stadsrevisionen över revisionsrapporten ”Tryggheten i stadens parker”.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsrevisionen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande;

enligt den senaste medborgarenkäten uppger 44% av de östermalmsbor som svarat att de avstår från att besöka bl a parker och gångvägar efter det blivit mörkt på grund av en känsla av otrygghet. Även om man får ta sådana siffror med försiktighet är det helt otillfredsställande att så många inte vågar promenera som de vill på kvällen. Orsaken kan vara mörker, brist på städning, nedfallna träd samt avsaknad av jourtjänstgöring hos de entreprenörer staden anlitat. Självklart spelar också brottsutvecklingen en stor roll. Stadsdelsförvaltningen försöker motverka den här utvecklingen bl a genom samverkan inom Brottförebyggande rådet, med polisen samt medelst trygghetsvandringar och med föräldravandrare.

Ett problem är att det inte finns något styrdokument centralt med fokus på parkernas trygghetsfrågor men arbete pågår nu inom Trafik- och renhållningsnämnden att ta fram en handbok i dessa frågor. Den kommer att bli ett gott stöd för stadsdelsnämnderna i deras insatser för trygghet i parkerna.

Det här ärendet behandlar förvaltningens yttrande över revisionsrapporten ”Tryggheten i stadens parker”. Revisionskontoret konstaterar att Östermalms parker i huvudsak är välskötta och att nämnden har ett gott samarbete med Trafik- och renhållningsnämnden i dessa frågor. Frågor om trygghet i parker väger tungt och revisionsrapporten konstaterar att nämnden arbetar systematiskt med problemet. Dock upplever många östermalmsbor en otrygghet i parkerna, särskilt när det är mörkt. Här måste nämnden enligt vår uppfattning gå ett stycke vidare och vidta ytterligare åtgärder, t ex att tillsammans med trafiknämnden bättra på belysningen, att trygghetsvandra mer i parkerna samt att ta upp frågan på nytt i Brottsförebyggande rådet.


§21 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om Österleden

Dnr 2012-554-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-22 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”ställningstagande mot att bygga Österleden”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) anmälde att de avstår att delta i beslutet.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.

Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Therese Carlborg (M), Pia Helleday (M), Lotta Juul

Martin-Löf (M), Johanna Sjö (M), Hugo Nordenfelt (M), Catrin Tetzell (FP) och Malin Björk (C).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP) och Berit Bornecrantz Dias (V).

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer (S), Berit Nyberg (S) och tjänst-görande ersättaren Milly Namiro Darlson (S) avstod att delta i omröst-ningen.

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot tre att bifalla förvalt-ningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att göra en framställan till den politiska majoriteten i Stockholms stad om att skrinlägga alla planer på att bygga Österleden.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande;

den moderatledda regeringen uttalade nyligen sin intention att Österleden ska byggas och den moderatledda regeringen uttalade i samband med detta sitt stöd för planerna. Ett bygge av denna breda motorväg skulle allvarligt påverka Östermalm i negativ bemärkelse, på flera olika sätt. Därför är detta en viktig lokal fråga för Östermalm och dess invånare

Österleden är tänkt att gå i en tunnel under Djurgården mellan Nacka och Ropsten. Byggandet skulle innebära oacceptabla intrång i Nationalstads-parken och ett eller flera stora avgastorn i på Djurgården, i strid med lagstiftningen för Nationalstadsparken.

I Österledens tunnelmynning mellan Djurgården och Värtahamnen skulle normen för hälsofarliga partiklar överskridas kraftigt. Österleden skulle mynna ut på Lindarängsvägen och bli en infart som skulle slussa stora mängder bilfordon in i centrala Östermalm via Vallhallavägen och Oxen-stiernsgatan. Följden skulle bli kraftigt ökad trängsel och kraftig ökning av hälsofarliga utsläpp på Östermalm.

Österleden skulle kosta många miljarder och om den byggs så skulle dess höga kostnader tränga undan viktiga investeringar i tunnelbane- och spår-trafik i Stockholm, investeringar som också är viktiga för Östermalms

invånare.

Utöver dessa direkta konsekvenser för Östermalm så skulle Österleden dessutom leda till en ökning av biltrafiken generellt i Stockholm. Följderna av detta skulle bli mer trängsel i staden, vilket skulle gå emot Stockholms stads egen framkomlighetsstrategi och också förhindra att Stockholm klarar de av Riksdagen antagna klimatmålen.


§22 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om stadsdelsnämndens frågestund

Dnr 2012-617-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-26 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”stadsdelsnämndens öppna möte – frågestund.”

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att vid behov förlänga det öppna mötet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande;

vid ett flertal stadsdelsnämndsmöten har frågestunden avslutats på ett
alldeles för abrupt sätt. Det är inte tillfredsställande att avbryta och inte låta medborgare komma till tals.

Det är kännetecknande att moderaterna inte är helt positiva till stadsdelsnämnderna och helst önskar att dessa ska upphöra att finnas kvar. Men så länge nämnderna finns kvar ska medborgare som gjort sig mödan att komma till nämndens möten också ges möjlighet att ställa frågor.

§23 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om stadsodling

Dnr 2012-675-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-10 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”stadsodling på Östermalm”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V) enligt följande; vi tycker att det är glädjande att förvaltningen och nämnden ställer sig positiv till stadsodling på Östermalm och ser värdet i att uppgradera mindre välutnyttjade platser på ett sätt som är bra för såväl miljön som det mänskliga välbefinnandet. Vi emotser förvaltningens förslag till platser där stadsodling kan vara lämpligt och förväntar oss ett grönare Östermalm till sommaren 2013.

§24 Anmälan av månadsrapport november 2012

Dnr 2012-161-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 november 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§25 Anmälan av stadsrevisionens rapport

Dnr 2012-653-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens rapport (Nr 8) om ”Uppföljning av verksamhet

för personer med funktionsnedsättning.”

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av stadsrevisionens rapport

Dnr 2012-687-1.6.

Anmäldes stadsrevisionens rapport 2012 ”Granskning av delårsrapport

2012-08-31.”

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-12-12 från rådet för funktionshinderfrågor på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.


§28 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-12-03 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§29 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2012-12-18 med förteckning över inkomna brev,

medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§30 Information från stadsdelsdirektören

Norra Djurgårdsstaden

Göran Månsson rapporterade från en heldagskonferens den 14 december som

anordnats av Micasa i Norra Djurgårdsstaden för att informera om området ”Brofästet” (kv Hjorthagen 1:3) där det planeras för ca 150 bostäder. Hälften

av bostäderna är tänkt att bli seniorboende och hälften äldreboende.


§31 Anmälan av förvaltningsrättens dom

Anmäldes Förvaltningsrättens i Stockholm dom 2012-11-30

(Målnr 12791-12) avseende XXs överklagan av Östermalms stadsdelsnämnds beslut 2012-05-24 § 26.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna


§32 Anmälan av protokoll

Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-12-06 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.


§33 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) m fl om kolonilotter i Stora Skuggan

Dnr 2012-725-1.1.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) överlämnade en skrivelse om kolonilotter i Stora Skuggan.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§34 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om föreningstavlor

Dnr 2012-726-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om föreningstavlor.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§35 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om föreningstavlor

Dnr 2012-727-1.1.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) överlämnade en skrivelse om stadens föreningstavlor.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.