Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2017 (Adm)

7 Anmälan av nedskrivningar av fordringar (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

8 Byte av Norra Danviksbron. Reviderat utredningsbeslut (Anl)

9 Levande Stockholm 2018. Genomförandebeslut (Stm)

10 Pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering. Genomförandebeslut (Stm)

11 Åtgärder för dagvattenfördröjning inom klimatmiljarden. Genomförandebeslut (Stm)

12 Bussframkomlighetsåtgärder vid Henriksdals trafikplats. Genomförandebeslut (Tp)

14 Publika toaletter och andra nyttigheter. Reviderat genomförandebeslut (Ti)

15 Anpassningar av ytvägnätet efter Norra länkens öppnande avseende ombyggnad av busshållplatser vid Östra station. Slutredovisning (Tp)

16 Cykelåtgärder på Ågesta Broväg och Magelungsvägen i Farsta. Slutredovisning (Anl)

17 Renovering av Kristall - vertikal accent i glas och stål på Sergels Torg. Slutredovisning (Anl)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

18 Verksamhetsplan 2018 för trafiknämnden (Stab + Adm)

Dnr: T2017-02503

P
*
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
18 Bilaga 1 Budgetavräkning VP 2018.pdf (61 kb) 18 Bilaga 10 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder (dagvattenhantering Rådmansgatan).pdf (1 092 kb) 18 Bilaga 11 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder (växtbäddar).pdf (542 kb) 18 Bilaga 12 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för trafiknämnden.pdf (390 kb) 18 Bilaga 13 Plan för upphandling.pdf (102 kb) 18 Bilaga 14 Pågående och planerade digitaliseringsprojekt.pdf (35 kb) 18 Bilaga 15 Trafikkontorets arbete med lokala utvecklingsprogram (LUP) 2018.pdf (303 kb) 18 Bilaga 16 Riktlinjer för trafiknämndens EU-policyarbete.pdf (250 kb) 18 Bilaga 17 Trafikkontorets kompetensförsörjningsplan 2018.pdf (285 kb) 18 Bilaga 18 Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen.pdf (307 kb) 18 Bilaga 19 Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen.pdf (282 kb) 18 Bilaga 2 Driftspecifikation VP 2018.pdf (19 kb) 18 Bilaga 20 Extra förvaltningsgrupp den 28 november 2017 utdrag ur protokollet.pdf (148 kb) 18 Bilaga 3 Investeringsplan VP 2018.pdf (512 kb) 18 Bilaga 4 Prioriterade projekt utanför ram.pdf (198 kb) 18 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VP 2018.pdf (477 kb) 18 Bilaga 6 Prioriteringsverktyg SPIS Projekt över 50 mnkr - VP 2018.pdf (292 kb) 18 Bilaga 7 Planerade cykelfrämjande åtgärder VP 2018.pdf (710 kb) 18 Bilaga 8 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder (papperskorgar).pdf (598 kb) 18 Bilaga 9 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder (stombuss).pdf (546 kb)

19 Trygghet och delaktighet. Yttrande över stadsrevisionens projektrapport Nr 6, 2017 (Stab)

20 Skylta för ökad trygghet. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD) (Tp)

21 Upphandling av nytt lånecykelsystem. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD) (Ti)

22 Appar för att betala p-avgift. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) (Ti)

23 Trafiken på Blekholmsterassen. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Tp)

24 Renovering av Sergels torg tätskikt. Lägesrapport (Anl)

25 Flyttning av övergivna och felparkerade cyklar. Redovisning av rutiner (Ti)

26 Utomhusreklam på stadens mark. Etiska riktlinjer (Ti)

27 Integrerad barnkonsekvensanalys och dialog (Stm + Sbk + KuF + Explk)

28 Stockholms stads medlemskap i Cities for Cyclists. Övertagande av ägarskapet från stadsledningskontoret (Tp)

29 Miljökrav vid upphandling av entreprenader. Revidering (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2017-00079

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2017-00237

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2017, Dnr T2017-00389

§7 Anmälan av nedskrivningar av fordringar, Dnr T2017-01110

§8 Byte av Norra Danviksbron. Reviderat utredningsbeslut, Dnr T2015-01514

§9 Levande Stockholm 2018. Genomförandebeslut, Dnr T2017-02893

§10 Pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering. Genomförandebeslut, Dnr T2017-03221

§11 Åtgärder för dagvattenfördröjning inom klimatmiljarden. Genomförandebeslut, Dnr T2017-03149

§12 Bussframkomlighetsåtgärder vid Henriksdals trafikplats. Genomförandebeslut, Dnr T2017-02472

§14 Publika toaletter och andra nyttigheter. Reviderat genomförandebeslut, Dnr T2014-02565

§15 Anpassningar av ytvägnätet efter Norra länkens öppnande avseende ombyggnad av busshållplatser vid Östra station. Slutredovisning, Dnr T2017-03062

§16 Cykelåtgärder på Ågesta Broväg och Magelungsvägen i Farsta. Slutredovisning, Dnr T2015-01546

§17 Renovering av Kristall ­ vertikal accent i glas och stål på Sergels Torg. Slutredovisning, Dnr T2015-00651

§18 Verksamhetsplan 2018 för trafiknämnden, Dnr T2017-02503

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
18 Bilaga 1 Budgetavräkning VP 2018.pdf (61 kb) 18 Bilaga 10 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder (dagvattenhantering Rådmansgatan).pdf (1 092 kb) 18 Bilaga 11 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder (växtbäddar).pdf (542 kb) 18 Bilaga 12 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för trafiknämnden.pdf (390 kb) 18 Bilaga 13 Plan för upphandling.pdf (102 kb) 18 Bilaga 14 Pågående och planerade digitaliseringsprojekt.pdf (35 kb) 18 Bilaga 15 Trafikkontorets arbete med lokala utvecklingsprogram (LUP) 2018.pdf (303 kb) 18 Bilaga 16 Riktlinjer för trafiknämndens EU-policyarbete.pdf (250 kb) 18 Bilaga 17 Trafikkontorets kompetensförsörjningsplan 2018.pdf (285 kb) 18 Bilaga 18 Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen.pdf (307 kb) 18 Bilaga 19 Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen.pdf (282 kb) 18 Bilaga 2 Driftspecifikation VP 2018.pdf (19 kb) 18 Bilaga 20 Extra förvaltningsgrupp den 28 november 2017 utdrag ur protokollet.pdf (148 kb) 18 Bilaga 3 Investeringsplan VP 2018.pdf (512 kb) 18 Bilaga 4 Prioriterade projekt utanför ram.pdf (198 kb) 18 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VP 2018.pdf (477 kb) 18 Bilaga 6 Prioriteringsverktyg SPIS Projekt över 50 mnkr - VP 2018.pdf (292 kb) 18 Bilaga 7 Planerade cykelfrämjande åtgärder VP 2018.pdf (710 kb) 18 Bilaga 8 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder (papperskorgar).pdf (598 kb) 18 Bilaga 9 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder (stombuss).pdf (546 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
18 protut OJ.pdf (483 kb)

§19 Trygghet och delaktighet. Yttrande över stadsrevisionens projektrapport Nr 6, 2017, Dnr T2017-02912

§20 Skylta för ökad trygghet. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD), Dnr T2017-02622

§21 Upphandling av nytt lånecykelsystem. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD), Dnr T2017-02916

§22 Appar för att betala p-avgift. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Dnr T2017-02623

§23 Trafiken på Blekholmsterassen. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Dnr T2017-00417

§24 Renovering av Sergels torg tätskikt. Lägesrapport, Dnr T2017-03104

§25 Flyttning av övergivna och felparkerade cyklar. Redovisning av rutiner, Dnr T2017-03041

§26 Utomhusreklam på stadens mark. Etiska riktlinjer, Dnr T2017-00300

§27 Integrerad barnkonsekvensanalys och dialog, Dnr T2017-02889

§28 Stockholms stads medlemskap i Cities for Cyclists. Övertagande av ägarskapet från stadsledningskontoret, Dnr T2017-03199

§29 Miljökrav vid upphandling av entreprenader. Revidering, Dnr T2017-01320