Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2022-05-25

Sammanträde 2022-05-25

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

2 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB

Diarienummer KSM-2021-1169-251

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bollmoravägen AB för genomförande av framtagen detaljplan för Bostäder vid Amaryllis. Detaljplanen föreslås för antagande samtidigt som avtalet föreslås för godkännande och investeringsmedel för utbyggnaden av allmän plats föreslås tilldelas, dessa behandlas i tre separata ärenden. Exploatören ska strax väster om Tyresö Centrum uppföra fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 178 lägenheter med olika upplåtelseform. Byggnaderna ska uppföras med varierande fasadmaterial, färgsättning och takutformning. Kommunen ska rusta upp den allmänna parken norr om bostadsbebyggelsen och anlägga en ny lokalgata parallellt med Bollmoravägen. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Amaryllis.pdf
Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf
Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf
Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf
Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 7. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf

3 Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick den 25 september 2019 § 35 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 170-200 bostäder i flerbostadshus längs Bollmoravägen i Lindalen. Detaljplanen innebär även en utökad byggrätt för befintlig förskola för att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 5 maj 2021 - 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 yttranden varav en namnlista.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 18 februari 2022 - 11 mars 2022. Under granskningen inkom 135 yttranden.
Länsstyrelsen hade som synpunkt på granskningsförslaget att planhandlingarna behöver kompletteras med mer underlag som stödjer kommunens bedömning att nedströms områden inte påverkas negativt när det gäller skyfall. Planhandlingarna behöver även kompletteras med information hur planerade avrinningsvägar inte försämrar omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen ger kommunen rådgivande synpunkter för hur naturvärden behöver hanteras under genomförandeskedet.
Utifrån inkomna granskningsyttranden har planbeskrivningen kompletterats med mer information om hur planförslagets hantering av skyfall och avrinningsvägar påverkar intilliggande områden. Plankartan har justerats med mindre ändringar. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.

Ett undersökningssamråd hölls med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund under perioden den (2021-02-08)-(2021-03-16). Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Bostäder vid Amaryllis kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats med Sveafastigheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf
Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf
Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf
Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf
Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf
Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf
Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf
Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 14. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf
Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf
Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Bilagor
3 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf (516 kb) 3 Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf (503 kb) 3 Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf (1 858 kb) 3 Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf (1 317 kb) 3 Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) 3 Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) 3 Bilaga 14. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) 3 Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf (3 132 kb) 3 Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf (123 kb) 3 Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) 3 Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf (4 950 kb) 3 Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf (1 046 kb) 3 Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf (1 309 kb) 3 Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf (1 189 kb) 3 Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) 3 Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf (3 925 kb) 3 Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf (427 kb) 3 Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (53 kb) 3 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (944 kb) 3 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (279 kb) 3 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (954 kb) 3 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (245 kb) 3 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (65 kb) 3 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf (85 kb) 3 Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (1 013 kb) 3 Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (796 kb) 3 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf (6 480 kb) 3 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf (151 kb) 3 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf (156 kb) 3 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf (193 kb) 3 Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf (537 kb)

4 Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3

Diarienummer KSM2021-1176.251

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal avseende del av fastigheten Bävern 2. Inom fastigheten planeras 7 bostadshus med varierande våningshöjder om 3-6 våningar med ca 210-240 lägenheter. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden mellan kommunen, fastighetsägarna och exploatören i samband med genomförandet av detaljplanen. Exploatören ska enligt avtalet erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt ca 14 247 000 kronor för utbyggnad av allmän plats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal.pdf
Exploateringsavtal Bäverbäcken etapp 3 SPG-ResiDev UTKAST.pdf
Bilaga 1 - Plankarta Bäverbäcken etapp 3 UTKAST.pdf
Bilaga 2 - Officialservitut avseende dagvattenledning UTKAST.pdf
Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Bävern X Gimmersta 1.1 UTKAST.pdf
Bilaga 4 - Avtalsservitut väg UTKAST.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram för Bäverbäcken etapp 3 UTKAST.pdf
Bilaga 6 - Bullerutredning 220408 inkl ritn.pdf
Bilaga 7 -Dagvattenutredning 2022-04-01.pdf
Bilaga 8 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 9 - Inmätningsanvisningar.pdf

5 Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 3

Diarienummer KSM-2022-357-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 antas.

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av bostäder i flerbostadshus, en förskola, yta för golfverksamhet samt en markparkering för golfverksamhet. Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 21). Förslaget var sedan på ett andra samråd för hela Bäverbäckenområdet i september 2017 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-01 § 88). Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018 (Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 147). Under granskningen inkom 33 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten. De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.

Till antagandet har planområdet delats upp i tre etapper. Denna detaljplan omfattar flerfamiljshus och förskola norr om Bäverbäcksvägen.

En prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras genom planavtal med byggaktören. Kommunen får kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän plats, vilket delvis bekostas av exploatörerna och regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte och översiktsplanens intensioner och därmed kan antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Plankarta för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Planbeskrivning för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Granskningsutlåtande för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Kvalitetsprogram för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf
PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf
Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf
Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf
Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf
Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf
Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf
Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf
Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf
Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf
Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf
Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf
Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf
Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 121.pdf
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf
Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf
Bilagor
5 Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf (176 kb) 5 Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf (21 569 kb) 5 Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf (3 043 kb) 5 Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf (808 kb) 5 Granskningsutlåtande för Bäverbäcken etapp 3.pdf (414 kb) 5 Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf (2 529 kb) 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf (177 kb) 5 Kvalitetsprogram för Bäverbäcken etapp 3.pdf (58 374 kb) 5 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf (144 kb) 5 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf (163 kb) 5 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf (161 kb) 5 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf (194 kb) 5 Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf (543 kb) 5 Planbeskrivning för Bäverbäcken etapp 3.pdf (3 241 kb) 5 Plankarta för Bäverbäcken etapp 3.pdf (367 kb) 5 PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf (1 259 kb) 5 Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (155 kb) 5 Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (44 kb) 5 Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf (740 kb) 5 Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (383 kb) 5 Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf (1 973 kb) 5 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 121.pdf (40 kb) 5 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (211 kb) 5 Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf (568 kb) 5 Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf (2 166 kb) 5 Tjänsteskrivelse för Bäverbäcken etapp 3.pdf (1 272 kb) 5 Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf (21 kb) 5 Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf (1 310 kb) 5 Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf (2 456 kb)

6 Exploateringsavtal med Heimstaden A Lägenheter AB för del av Granängstorget kvarter C

Diarienummer KSM2021-1057.251

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Heimstaden A Lägenheter AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna exploateringsavtal och övriga eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med Heimstaden A Lägenheter AB för del av detaljplanen Granängstorget, kvarter C. Inom detaljplanen finns två exploatörer. Den andra exploatören tecknar ett separat genomförandeavtal. Heimstaden A Lägenheter AB ska uppföra 55 lägenheter samt två stycken bokaler i flerbostadshus om 6 våningar. Syftet med avtalen är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal Heimstaden Granängstorget Kv C.pdf
Exploateringsavtal Heimstaden.pdf
Bilaga 1 - Detaljplan plankarta Granängstorget Kv C.pdf
Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3 - Servitutsavtal parkering.pdf
Bilaga 4 - Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter C Heimstaden.pdf
Bilaga 5 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 6 - Trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 7 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8 - Inmätningsanvisningar.pdf

7 Genomförande- samt köpeavtal med Brickhouse Bollmora 2:1 AB för del av Granängstorget kvarter C

Diarienummer KSM2021-1058

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Genomförandeavtal mellan Tyresö kommun och Brickhouse Bollmora 2:1 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna genomförandeavtal och övriga eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna köpeavtal under förutsättning att kommunfullmäktige antar detaljplan för Granängstorget, kvarter C samt genomförandeavtal för detsamma vunnit laga kraft.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till genomförandeavtal med Brickhouse Bollmora 2:1 AB för del av detaljplanen Granängstorget, kvarter C. Inom detaljplanen finns två exploatörer. Den andra exploatören tecknar ett separat exploateringsavtal. Brickhouse Bollmora 2:1 AB ska uppföra 95 lägenheter. Syftet med avtalen är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Genomförandeavtal BH.pdf
Genomförandeavtal.pdf
Bilaga 1 - Detaljplan plankarta Granängstorget Kv C.pdf
Bilaga 2 - Karta Fastigheten.pdf
Bilaga 3 - Köpeavtal.pdf
Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram Brickhouse.pdf
Bilaga 6 - Trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 7 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8 - Tidplan Brickhouse.pdf
Bilaga 9 - Inmätningsanvisningar.pdf

8 Antagande av detaljplan för Granängstorget, kvarter C

Diarienummer 2021 KSM 1201-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Granängstorget, kvarter C antas.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav den 25 oktober 2017 förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning. Efter detaljplanen var utsänd på granskning har planområdet delats upp. KF antog kvarter E den 18 februari 2021. Bostadskvarter C med cirka 150 lägenheter tillsammans med angränsande allmän platsmark går nu vidare i planprocessen. Planhandlingen har justerats för att avse aktuellt planområde.

Detaljplanen var utskickad för granskning under perioden 7-28 november 2017. Under granskningstiden inkom 18 yttranden. Dessa avsåg bland annat att bostäder kom nära boendes lägenhet, positivt med mer service. Länsstyrelsen önskade vidare utredning av vatten och dagvatten, andra instansers yttrande avsåg reglering av byggnadshöjd, grönytor, miljöpåverkan, elnätsstationer och förtydliganden i planhandlingarna.

Synpunkter som inte tillgodoses är bland annat att stoppa planarbetet, sänka byggnadshöjder, ge ekologisk kompensation, fler parkeringsplatser för besökande och fler elnätstationer.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Ur ett barnperspektiv kan fler bostäder bidra till ökad trygghet genom ökad närvaro i området. Vägområdet breddas för att inrymma gångbanor och en cykelbana, vilket även bidrar till trygga skolvägar. Den nya bostadsbebyggelsen får en gemensam upphöjd innergård där det anläggs en mindre lekyta.

Detaljplanen bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN.
Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats som bland annat finansieras enligt avtal med exploatörer. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad inom kvartersmark.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige kan anta detaljplan för Granängstorget, kvarter C.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Granänstorget, kvarter C_detaljplan.pdf
DP-Granängstorget_kv C_PKantagande-Plankarta-A2.pdf
Planbeskrivning Granängstorget, kvarter C Antagande.pdf
Granskningsutlåtande Granängstorget, kvarter C.pdf
Kvalitetsprogram Brickhouse.pdf
Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter C_Heimstaden.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-10-25 § 145.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-10-18 § 127.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2016-06-13 § 174.pdf

9 Antagande av detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Diarienummer KSM-2021-338-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för ytterligare en invändig våning på befintlig byggnad på Bollmora 2:591, att möjliggöra för gång- och cykelbana längs med Siklöjevägen samt att skapa en torgyta norr om Tyresövägen.

Utbyggnad av allmän plats med gång- och cykelväg samt torgyta kan bidra positivt till att barn kan röra sig i stadsmiljön på ett säkrare sätt. Ärendet bedöms inte beröra barn i större utsträckning, en enklare prövning av barnets bästa har genomförts inför beslut om samråd i stadsbyggnadsutskottet den 22 september 2021 § 55. Ingen ytterligare prövning bedöms nödvändig.

Planavtal har tecknats och planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark finansieras inom investeringsprojektet för Bäverbäcken.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämplig och att stadsbyggnadsutskottet kan föreslå till kommunstyrelsen att anta detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bollmora 2.591, Siklöjevägen 5 antagande.pdf
Plankarta Bollmora 2.591, Siklöjevägen 5 antagandehandling.pdf
Planbeskrivning_Bollmora_2.591_antagandehandling.pdf
Granskningsutlåtande Bollmora 2.591.pdf
PM Geoteknik Golfbäcken v5.0(PM Geoteknik, Sigma rev180416) (3).pdf
Markteknisk undersökningsrapport_MUR_Bäverbäcken_180316.pdf
Rapport dagvatten Bäverbäcken allmän plm WRS_200903 (2)kompr.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 55.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 33.pdf

10 Beslut om rivning av byggnader

Diarienummer KSM-2022-430-037

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Strand 1:427 (Pilvägen 5) samt Tyresö 1:541 (Apelvägen 15), Tyresö Kommun.

Beskrivning av ärendet
Byggnader som finns på fastigheterna Strand 1:427 och Tyresö 1:541, Tyresö kommun föreslås rivas. Skälen till detta är huvudsakligen;
* Den tekniska livslängden på byggnaderna har uppnåtts och kostnaderna för att upprusta dessa överstiger vad intäkt för uthyrning förväntas ge.
* Minska risken för att 3:e man skadas.
* Vid framtida exploatering kan fastigheterna erhålla ett högre marknadsvärde då exploatören inte behöver riva byggnaderna
* Det är mer kostnadseffektivt att riva dessa byggnader än att behålla dem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om rivning av byggnader.pdf

11 Utökat planuppdrag för Entitevägen etapp 14

Diarienummer KSM-2021-212.214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att utöka planområdet för att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Entitevägen, etapp 14 med utökat förfarande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen fick 23 april 2021 § 24 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Entitevägen etapp 14. Detaljplanen är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra för permanentboende i området genom utökande byggrätter samt utbyggnad av kommunal service i form av att väg, vatten och avlopp. Under planarbetets gång har kommunstyrelseförvaltningen sett ett behov av att utöka etappen till att även innefatta Tjädervägen och Breviksvägen fram till Trinntorpsvägen. Detta innebär att ytterligare 25 fastigheter kommer att ingå i etappen.

Syftet med att utöka etappen är att minska störningarna för boende i området. Det innebär färre avstängningar av Breviksvägen , en snabbare utbyggnadstakt, minskade produktionskostnader, samt bättre trafiksäkerhet och framkomlighet då etappen slutar i en naturlig målpunkt vid Trinntorpsbadet. I samband med planarbetet kommer en gatukostnadsutredning för samma område tas fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Entitevägen etapp 14 utökat planuppdrag.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 24.pdf

12 Gatukostnadsutredning för Entitevägen, etapp 14

Diarienummer KSM-2021-240.251

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta en gatukostnadsutredning för Entitevägen, etapp 14, i enlighet med föreslaget utökat planområde.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen fick 23 april 2021 § 25 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta gatukostnadsutredning för ett förslag till detaljplan för Entitevägen etapp 14. Under planarbetets gång har kommunstyrelseförvaltningen sett ett behov av att utöka planområdet med ytterligare 25 fastigheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse GatukostnadsutredningUtökat område Entitevägen etapp 14.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 25.pdf

13 Information om planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott

Diarienummer KSM2022-421.259

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272, Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Planeringsunderlaget kommer att tas fram som ett komplement till översiktsplanen. Planeringsunderlaget kommer innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsfunktioner fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet kommer att förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott.pdf

14 Information om Bollmoravägen

Diarienummer KSM 2022-383

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om Bollmoravägen med fokus på pågående arbete med funktions- och gestaltningsprogram.
Information om innehåll och syfte med programmet samt övergripande tidplan för hela projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Informationsärende Bollmoravägen.pdf

15 Information ifrån bygglovsenheten

Diarienummer 2022/SBF 0040

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschefen informerar om bygglovsenhetens arbete.

§23 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen

Diarienummer KSM-2021-1169-251

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anki Svensson (M) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.
Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.
Per Carlberg (SD) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

Särskilt yttrande
Ulf Perbo (KD) hänvisar till kristdemokraternas ersättaryttrande lämnat till stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23, se bilaga.

Protokollsanteckning
Ulf Perbo (KD) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bollmoravägen AB för genomförande av framtagen detaljplan för Bostäder vid Amaryllis. Detaljplanen föreslås för antagande samtidigt som avtalet föreslås för godkännande och investeringsmedel för utbyggnaden av allmän plats föreslås tilldelas, dessa behandlas i tre separata ärenden. Exploatören ska strax väster om Tyresö Centrum uppföra fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 178 lägenheter med olika upplåtelseform. Byggnaderna ska uppföras med varierande fasadmaterial, färgsättning och takutformning. Kommunen ska rusta upp den allmänna parken norr om bostadsbebyggelsen och anlägga en ny lokalgata parallellt med Bollmoravägen. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej
Resultat: 5 ja och 4 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 1.
Ordföranden finner stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Amaryllis.pdf
Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf
Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf
Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf
Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 7. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf
Omröstningsprotokoll 1 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf

§24 Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis *

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Reservation
Anki Svensson (M) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.
Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.
Per Carlberg (SD) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

Särskilt yttrande
Ulf Perbo (KD) hänvisar till kristdemokraternas ersättaryttrande lämnat till stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23, se bilaga.

Protokollsanteckning
Ulf Perbo (KD) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick den 25 september 2019 § 35 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 170-200 bostäder i flerbostadshus längs Bollmoravägen i Lindalen. Detaljplanen innebär även en utökad byggrätt för befintlig förskola för att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 5 maj 2021 - 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 yttranden varav en namnlista.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 18 februari 2022 - 11 mars 2022. Under granskningen inkom 135 yttranden.
Länsstyrelsen hade som synpunkt på granskningsförslaget att planhandlingarna behöver kompletteras med mer underlag som stödjer kommunens bedömning att nedströms områden inte påverkas negativt när det gäller skyfall.

Planhandlingarna behöver även kompletteras med information hur planerade avrinningsvägar inte försämrar omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen ger kommunen rådgivande synpunkter för hur naturvärden behöver hanteras under genomförandeskedet.

Utifrån inkomna granskningsyttranden har planbeskrivningen kompletterats med mer information om hur planförslagets hantering av skyfall och avrinningsvägar påverkar intilliggande områden. Plankartan har justerats med mindre ändringar. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.

Ett undersökningssamråd hölls med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund under perioden den (2021-02-08)-(2021-03-16). Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Bostäder vid Amaryllis kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats med Sveafastigheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej
Resultat: 5 ja och 4 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 2.
Ordföranden finner stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf
Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf
Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf
Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf
Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf
Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf
Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf
Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 14. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf
Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf
Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Omröstningsprotokoll 2 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§ 24 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf (516 kb) § 24 Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf (503 kb) § 24 Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf (1 858 kb) § 24 Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf (1 317 kb) § 24 Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) § 24 Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) § 24 Bilaga 14. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) § 24 Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf (3 132 kb) § 24 Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf (123 kb) § 24 Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) § 24 Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf (4 950 kb) § 24 Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf (1 046 kb) § 24 Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf (1 309 kb) § 24 Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf (1 189 kb) § 24 Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) § 24 Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf (3 925 kb) § 24 Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf (427 kb) § 24 Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (53 kb) § 24 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (944 kb) § 24 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (279 kb) § 24 Omröstningsprotokoll 2 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (141 kb) § 24 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (954 kb) § 24 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (245 kb) § 24 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (203 kb) § 24 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (65 kb) § 24 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf (85 kb) § 24 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (202 kb) § 24 Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (1 013 kb) § 24 Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (695 kb) § 24 Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (796 kb) § 24 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf (6 480 kb) § 24 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf (151 kb) § 24 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf (156 kb) § 24 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf (193 kb) § 24 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 24.pdf (195 kb) § 24 Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf (537 kb)

§25 Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 *

Diarienummer KSM2021-1176.251

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Deltar inte i beslutet:
Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.

Reservation
Mats Lindblom (L) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till miljöpartiets särskilda yttrande lämnat till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103, se bilaga.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till det av förvaltningen utskickade förslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal avseende del av fastigheten Bävern 2. Inom fastigheten planeras 7 bostadshus med varierande våningshöjder om 3-6 våningar med ca 210-240 lägenheter. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden mellan kommunen, fastighetsägarna och exploatören i samband med genomförandet av detaljplanen. Exploatören ska enligt avtalet erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt ca 14 247 000 kronor för utbyggnad av allmän plats.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att avslå det av förvaltningen utskickade förslaget enligt följande:
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till det av förvaltningen utskickade förslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till det av förvaltningen utskickade förslaget och tilläggsyrkar enligt följande: "Att parkeringsnormen ska ökas till 0,8 för stora lägenheter och 0,5 för små lägenheter."

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till det av förvaltningen utskickade förslaget och avslag till Ulrica Riis-Pedersens (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller det av förvaltningen utskickade förslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår det av förvaltningen utskickade förslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå det av förvaltningen utskickade förslaget röstar ja
Den som vill bifalla det av förvaltningen utskickade förslaget röstar nej
Resultat: 1 ja, 5 nej och 1 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 3.

Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det av förvaltningen utskickade förslaget.

Vidare ställer ordföranden frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Ulrica Riis-Pedersens (C) tilläggsyrkande. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår Ulrica Riis-Pedersens (C) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet avslår det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal (Ny version).pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal.pdf
Exploateringsavtal etapp 3 (Ny version).pdf
Exploateringsavtal Bäverbäcken etapp 3 SPG-ResiDev UTKAST.pdf
Bilaga 1 - Plankarta (Ny version).pdf
Bilaga 1 - Plankarta Bäverbäcken etapp 3 UTKAST.pdf
Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om inrättande av servitut (Ny version).pdf
Bilaga 2 - Officialservitut avseende dagvattenledning UTKAST.pdf
Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (Ny version).pdf
Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Bävern X Gimmersta 1.1 UTKAST.pdf
Bilaga 4 - Servitutsavtal för väg (Ny version).pdf
Bilaga 4 - Avtalsservitut väg UTKAST.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram (Ny version).pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram för Bäverbäcken etapp 3 UTKAST.pdf
Bilaga 6 - Bullerutredning 220408 inkl ritn.pdf
Bilaga 7 -Dagvattenutredning 2022-04-01.pdf
Bilaga 8 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 9 - Inmätningsanvisningar.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Omröstningsprotokoll 3 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-5 § 25.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§ 25 Bilaga 1 - Plankarta (Ny version).pdf (351 kb) § 25 Bilaga 1 - Plankarta Bäverbäcken etapp 3 UTKAST.pdf (367 kb) § 25 Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om inrättande av servitut (Ny version).pdf (641 kb) § 25 Bilaga 2 - Officialservitut avseende dagvattenledning UTKAST.pdf (613 kb) § 25 Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (Ny version).pdf (430 kb) § 25 Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Bävern X Gimmersta 1.1 UTKAST.pdf (427 kb) § 25 Bilaga 4 - Avtalsservitut väg UTKAST.pdf (437 kb) § 25 Bilaga 4 - Servitutsavtal för väg (Ny version).pdf (296 kb) § 25 Bilaga 5 - Kvalitetsprogram (Ny version).pdf (58 417 kb) § 25 Bilaga 5 - Kvalitetsprogram för Bäverbäcken etapp 3 UTKAST.pdf (58 374 kb) § 25 Bilaga 6 - Bullerutredning 220408 inkl ritn.pdf (1 310 kb) § 25 Bilaga 7 -Dagvattenutredning 2022-04-01.pdf (3 043 kb) § 25 Bilaga 8 - Definition ljus BTA.pdf (285 kb) § 25 Bilaga 9 - Inmätningsanvisningar.pdf (388 kb) § 25 Exploateringsavtal Bäverbäcken etapp 3 SPG-ResiDev UTKAST.pdf (751 kb) § 25 Exploateringsavtal etapp 3 (Ny version).pdf (614 kb) § 25 Omröstningsprotokoll 3 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-5 § 25.pdf (142 kb) § 25 Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf (253 kb) § 25 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 25.pdf (188 kb) § 25 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (211 kb) § 25 Tjänsteskrivelse exploateringsavtal (Ny version).pdf (248 kb) § 25 Tjänsteskrivelse exploateringsavtal.pdf (242 kb)

§26 Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 *

Diarienummer KSM-2022-357-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Sammanträdet ajourneras 09:50-10:00.
Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
2. Detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 antas.
Deltar inte i beslutet:
Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Mats Lindblom (L) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till miljöpartiets särskilda yttrande lämnat till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103, se bilaga.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till det av förvaltningen utskickade förslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av bostäder i flerbostadshus, en förskola, yta för golfverksamhet samt en markparkering för golfverksamhet. Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 21). Förslaget var sedan på ett andra samråd för hela Bäverbäckenområdet i september 2017 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-01 § 88). Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018 (Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 147). Under granskningen inkom 33 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten. De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.

Till antagandet har planområdet delats upp i tre etapper. Denna detaljplan omfattar flerfamiljshus och förskola norr om Bäverbäcksvägen.

En prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras genom planavtal med byggaktören. Kommunen får kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän plats, vilket delvis bekostas av exploatörerna och regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte och översiktsplanens intensioner och därmed kan antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att avslå det av förvaltningen utskickade förslaget att anta detaljplanen för Bäverbäcken etapp 3.

Vidare föreslår ordföranden att sammanträdet ajourneras i 10 minuter mellan 09:50-10:00.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till det av förvaltningen utskickade förslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till det av förvaltningen utskickade förslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till det av förvaltningen utskickade förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller det av förvaltningen utskickade förslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår det av förvaltningen utskickade förslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå det av förvaltningen utskickade förslaget röstar ja
Den som vill bifalla det av förvaltningen utskickade förslaget röstar nej
Resultat: 1 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 4.

Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det av förvaltningen utskickade förslaget.

Vidare ställer ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller förslaget att ajournera sammanträdet i 10 minuter mellan 09:50:10:00. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande (Ny version).pdf
Tjänsteskrivelse för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Plankarta (Ny version).pdf
Plankarta för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Planbeskrivning (Ny version).pdf
Planbeskrivning för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Granskningsutlåtande (Ny version).pdf
Granskningsutlåtande för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Kvalitetsprogram (Ny version).pdf
Kvalitetsprogram för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf
PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf
Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf
Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf
Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf
Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf
Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf
Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf
Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf
Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf
Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf
Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf
Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-04-18 § 41.pdf
Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf
Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 § 41.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 121.pdf
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf
Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf
Omröstningsprotokoll 4 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 26.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§ 26 Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf (176 kb) § 26 Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf (21 569 kb) § 26 Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf (3 043 kb) § 26 Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf (808 kb) § 26 Granskningsutlåtande (Ny version).pdf (394 kb) § 26 Granskningsutlåtande Bäverbäcken etapp 3 (Ny version).pdf (394 kb) § 26 Granskningsutlåtande för Bäverbäcken etapp 3.pdf (414 kb) § 26 Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf (2 529 kb) § 26 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf (177 kb) § 26 Kvalitetsprogram (Ny version).pdf (58 417 kb) § 26 Kvalitetsprogram för Bäverbäcken etapp 3 (Ny version).pdf (58 417 kb) § 26 Kvalitetsprogram för Bäverbäcken etapp 3.pdf (58 374 kb) § 26 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf (144 kb) § 26 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-04-18 § 41.pdf (149 kb) § 26 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf (163 kb) § 26 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf (161 kb) § 26 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf (194 kb) § 26 Omröstningsprotokoll 4 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 26.pdf (143 kb) § 26 Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf (543 kb) § 26 Planbeskrivning (Ny version).pdf (3 240 kb) § 26 Planbeskrivning för Bäverbäcken etapp 3 (Ny version).pdf (3 240 kb) § 26 Planbeskrivning för Bäverbäcken etapp 3.pdf (3 241 kb) § 26 Plankarta (Ny version).pdf (351 kb) § 26 Plankarta för Bäverbäcken etapp 3 (Ny version).pdf (351 kb) § 26 Plankarta för Bäverbäcken etapp 3.pdf (367 kb) § 26 PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf (1 259 kb) § 26 Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (155 kb) § 26 Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (44 kb) § 26 Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf (740 kb) § 26 Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (383 kb) § 26 Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf (253 kb) § 26 Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf (1 973 kb) § 26 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 26.pdf (202 kb) § 26 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 121.pdf (40 kb) § 26 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (211 kb) § 26 Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 § 41.pdf (323 kb) § 26 Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf (568 kb) § 26 Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf (2 166 kb) § 26 Tjänsteskrivelse Antagande (Ny version).pdf (1 273 kb) § 26 Tjänsteskrivelse för Bäverbäcken etapp 3 (Ny version).pdf (216 kb) § 26 Tjänsteskrivelse för Bäverbäcken etapp 3.pdf (1 272 kb) § 26 Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf (21 kb) § 26 Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf (1 310 kb) § 26 Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf (2 456 kb)

§27 Exploateringsavtal med Heimstaden A Lägenheter AB för del av

Diarienummer KSM2021-1057.251

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för vidare beredning enligt följande:
"Vi önskar få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning, även med vy från Granängsringen och Granitvägen. Tydligare redovisning från medborgardialogen. Vi vill även tydligare få riskerna presenterade kring att inte anta denna etapp, kostnader för infrastruktur och dylikt. Vi önskar även se fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter över hela området som planeras att byggas inklusive Wättingestråket, samt om man i kommande etapper kan garantera att bostadsrätter byggs."

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.
Mats Lindblom (L) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.
Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till det av förvaltningen utskickade förslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med Heimstaden A Lägenheter AB för del av detaljplanen Granängstorget, kvarter C. Inom detaljplanen finns två exploatörer. Den andra exploatören tecknar ett separat genomförandeavtal. Heimstaden A Lägenheter AB ska uppföra 55 lägenheter samt två stycken bokaler i flerbostadshus om 6 våningar. Syftet med avtalen är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Anki Svenssons (M) återremissyrkande enligt följande:
"Vi önskar få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning, även med vy från Granängsringen och Granitvägen. Tydligare redovisning från medborgardialogen. Vi vill även tydligare få riskerna presenterade kring att inte anta denna etapp, kostnader för infrastruktur och dylikt. Vi önskar även se fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter över hela området som planeras att byggas inklusive Wättingestråket, samt om man i kommande etapper kan garantera att bostadsrätter byggs."

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: "Vi önskar få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning, även med vy från Granängsringen och Granitvägen. Tydligare redovisning från medborgardialogen. Vi vill även tydligare få riskerna presenterade kring att inte anta denna etapp, kostnader för infrastruktur och dylikt. Vi önskar även se fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter över hela området som planeras att byggas inklusive Wättingestråket, samt om man i kommande etapper kan garantera att bostadsrätter byggs."
Anita Mattsson (S) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.
Marie Åkesdotter (MP) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.
Ulrica Riis Pedersen (C) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.
Per Carlberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Anki Svenssons (M) återremissyrkande och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal Heimstaden Granängstorget Kvarter C (Ny version).pdf
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal Heimstaden Granängstorget Kv C.pdf
Exploateringsavtal Heimstaden.pdf
Bilaga 1 - Detaljplan plankarta Granängstorget Kv C.pdf
Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3 - Servitutsavtal parkering.pdf
Bilaga 4 - Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter C Heimstaden.pdf
Bilaga 5 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 6 - Trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 7 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8 - Inmätningsanvisningar.pdf

§28 Genomförande- samt köpeavtal med Brickhouse Bollmora 2:1 AB för del av

Diarienummer KSM2021-1058

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för vidare beredning enligt följande:
"Vi önskar få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning, även med vy från Granängsringen och Granitvägen. Tydligare redovisning från medborgardialogen. Vi vill även tydligare få riskerna presenterade kring att inte anta denna etapp, kostnader för infrastruktur och dylikt. Vi önskar även se fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter över hela området som planeras att byggas inklusive Wättingestråket, samt om man i kommande etapper kan garantera att bostadsrätter byggs."

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.
Mats Lindblom (L) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.
Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till det av förvaltningen utskickade förslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till genomförandeavtal med Brickhouse Bollmora 2:1 AB för del av detaljplanen Granängstorget, kvarter C. Inom detaljplanen finns två exploatörer. Den andra exploatören tecknar ett separat exploateringsavtal. Brickhouse Bollmora 2:1 AB ska uppföra 95 lägenheter. Syftet med avtalen är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Anki Svenssons (M) återremissyrkande enligt följande:
"Vi önskar få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning, även med vy från Granängsringen och Granitvägen. Tydligare redovisning från medborgardialogen. Vi vill även tydligare få riskerna presenterade kring att inte anta denna etapp, kostnader för infrastruktur och dylikt. Vi önskar även se fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter över hela området som planeras att byggas inklusive Wättingestråket, samt om man i kommande etapper kan garantera att bostadsrätter byggs."

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: "Vi önskar få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning, även med vy från Granängsringen och Granitvägen. Tydligare redovisning från medborgardialogen. Vi vill även tydligare få riskerna presenterade kring att inte anta denna etapp, kostnader för infrastruktur och dylikt. Vi önskar även se fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter över hela området som planeras att byggas inklusive Wättingestråket, samt om man i kommande etapper kan garantera att bostadsrätter byggs."

Anita Mattsson (S) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.
Marie Åkesdotter (MP) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.
Ulrica Riis Pedersen (C) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.
Per Carlberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Anki Svenssons (M) återremissyrkande och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Genomförandeavtal BH.pdf
Genomförandeavtal.pdf
Bilaga 1 - Detaljplan plankarta Granängstorget Kv C.pdf
Bilaga 2 - Karta Fastigheten.pdf
Bilaga 3 - Köpeavtal.pdf
Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram Brickhouse.pdf
Bilaga 6 - Trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 7 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8 - Tidplan Brickhouse.pdf
Bilaga 9 - Inmätningsanvisningar.pdf

§29 Antagande av detaljplan för Granängstorget, kvarter C *

Diarienummer 2021 KSM 1201-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för vidare beredning enligt följande:
"Vi önskar få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning, även med vy från Granängsringen och Granitvägen. Tydligare redovisning från medborgardialogen. Vi vill även tydligare få riskerna presenterade kring att inte anta denna etapp, kostnader för infrastruktur och dylikt. Vi önskar även se fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter över hela området som planeras att byggas inklusive Wättingestråket, samt om man i kommande etapper kan garantera att bostadsrätter byggs."

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.
Mats Lindblom (L) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.
Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till det av förvaltningen utskickade förslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav den 25 oktober 2017 förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning. Efter detaljplanen var utsänd på granskning har planområdet delats upp. KF antog kvarter E den 18 februari 2021. Bostadskvarter C med cirka 150 lägenheter tillsammans med angränsande allmän platsmark går nu vidare i planprocessen. Planhandlingen har justerats för att avse aktuellt planområde.

Detaljplanen var utskickad för granskning under perioden 7-28 november 2017. Under granskningstiden inkom 18 yttranden. Dessa avsåg bland annat att bostäder kom nära boendes lägenhet, positivt med mer service. Länsstyrelsen önskade vidare utredning av vatten och dagvatten, andra instansers yttrande avsåg reglering av byggnadshöjd, grönytor, miljöpåverkan, elnätsstationer och förtydliganden i planhandlingarna.

Synpunkter som inte tillgodoses är bland annat att stoppa planarbetet, sänka byggnadshöjder, ge ekologisk kompensation, fler parkeringsplatser för besökande och fler elnätstationer.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Ur ett barnperspektiv kan fler bostäder bidra till ökad trygghet genom ökad närvaro i området. Vägområdet breddas för att inrymma gångbanor och en cykelbana, vilket även bidrar till trygga skolvägar. Den nya bostadsbebyggelsen får en gemensam upphöjd innergård där det anläggs en mindre lekyta.

Detaljplanen bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats som bland annat finansieras enligt avtal med exploatörer. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad inom kvartersmark.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige kan anta detaljplan för Granängstorget, kvarter C.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Anki Svenssons (M) återremissyrkande enligt följande:
"Vi önskar få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning, även med vy från Granängsringen och Granitvägen. Tydligare redovisning från medborgardialogen. Vi vill även tydligare få riskerna presenterade kring att inte anta denna etapp, kostnader för infrastruktur och dylikt. Vi önskar även se fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter över hela området som planeras att byggas inklusive Wättingestråket, samt om man i kommande etapper kan garantera att bostadsrätter byggs."

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: "Vi önskar få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning, även med vy från Granängsringen och Granitvägen. Tydligare redovisning från medborgardialogen. Vi vill även tydligare få riskerna presenterade kring att inte anta denna etapp, kostnader för infrastruktur och dylikt. Vi önskar även se fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter över hela området som planeras att byggas inklusive Wättingestråket, samt om man i kommande etapper kan garantera att bostadsrätter byggs."

Anita Mattsson (S) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.
Marie Åkesdotter (MP) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.
Ulrica Riis Pedersen (C) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.
Per Carlberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Anki Svenssons (M) återremissyrkande och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Granänstorget, kvarter C_detaljplan.pdf
DP-Granängstorget_kv C_PKantagande-Plankarta-A2.pdf
Planbeskrivning Granängstorget, kvarter C Antagande.pdf
Granskningsutlåtande Granängstorget, kvarter C.pdf
Kvalitetsprogram Brickhouse.pdf
Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter C_Heimstaden.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-10-25 § 145.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-10-18 § 127.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2016-06-13 § 174.pdf

§30 Antagande av detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Diarienummer KSM-2021-338-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för ytterligare en invändig våning på befintlig byggnad på Bollmora 2:591, att möjliggöra för gång- och cykelbana längs med Siklöjevägen samt att skapa en torgyta norr om Tyresövägen.

Utbyggnad av allmän plats med gång- och cykelväg samt torgyta kan bidra positivt till att barn kan röra sig i stadsmiljön på ett säkrare sätt. Ärendet bedöms inte beröra barn i större utsträckning, en enklare prövning av barnets bästa har genomförts inför beslut om samråd i stadsbyggnadsutskottet den 22 september 2021 § 55. Ingen ytterligare prövning bedöms nödvändig.

Planavtal har tecknats och planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark finansieras inom investeringsprojektet för Bäverbäcken.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämplig och att stadsbyggnadsutskottet kan föreslå till kommunstyrelsen att anta detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 antas.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bollmora 2.591, Siklöjevägen 5 antagande.pdf
Plankarta Bollmora 2.591, Siklöjevägen 5 antagandehandling.pdf
Planbeskrivning_Bollmora_2.591_antagandehandling.pdf
Granskningsutlåtande Bollmora 2.591.pdf
PM Geoteknik Golfbäcken v5.0(PM Geoteknik, Sigma rev180416) (3).pdf
Markteknisk undersökningsrapport_MUR_Bäverbäcken_180316.pdf
Rapport dagvatten Bäverbäcken allmän plm WRS_200903 (2)kompr.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 55.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 33.pdf

§31 Beslut om rivning av byggnader

Diarienummer KSM-2022-430-037

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Strand 1:427 (Pilvägen 5) samt Tyresö 1:541 (Apelvägen 15), Tyresö Kommun.

Beskrivning av ärendet
Byggnader som finns på fastigheterna Strand 1:427 och Tyresö 1:541, Tyresö kommun föreslås rivas. Skälen till detta är huvudsakligen;
* Den tekniska livslängden på byggnaderna har uppnåtts och kostnaderna för att upprusta dessa överstiger vad intäkt för uthyrning förväntas ge.
* Minska risken för att 3:e man skadas.
* Vid framtida exploatering kan fastigheterna erhålla ett högre marknadsvärde då exploatören inte behöver riva byggnaderna
* Det är mer kostnadseffektivt att riva dessa byggnader än att behålla dem.

Ordförandeförslag
Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Strand 1:427 (Pilvägen 5) samt Tyresö 1:541 (Apelvägen 15), Tyresö Kommun.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om rivning av byggnader.pdf

§32 Utökat planuppdrag för Entitevägen etapp 14

Diarienummer KSM-2021-212.214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att utöka planområdet för att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Entitevägen, etapp 14 med utökat förfarande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen fick 23 april 2021 § 24 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Entitevägen etapp 14. Detaljplanen är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra för permanentboende i området genom utökande byggrätter samt utbyggnad av kommunal service i form av att väg, vatten och avlopp. Under planarbetets gång har kommunstyrelseförvaltningen sett ett behov av att utöka etappen till att även innefatta Tjädervägen och Breviksvägen fram till Trinntorpsvägen. Detta innebär att ytterligare 25 fastigheter kommer att ingå i etappen.

Syftet med att utöka etappen är att minska störningarna för boende i området. Det innebär färre avstängningar av Breviksvägen , en snabbare utbyggnadstakt, minskade produktionskostnader, samt bättre trafiksäkerhet och framkomlighet då etappen slutar i en naturlig målpunkt vid Trinntorpsbadet. I samband med planarbetet kommer en gatukostnadsutredning för samma område tas fram.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att utöka planområdet för att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Entitevägen, etapp 14 med utökat förfarande.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Entitevägen etapp 14 utökat planuppdrag.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 24.pdf

§33 Gatukostnadsutredning för Entitevägen, etapp 14

Diarienummer KSM-2021-240.251

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta en gatukostnadsutredning för Entitevägen, etapp 14, i enlighet med föreslaget utökat planområde.
Deltar inte i beslutet:
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen fick 23 april 2021 § 25 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta gatukostnadsutredning för ett förslag till detaljplan för Entitevägen etapp 14. Under planarbetets gång har kommunstyrelseförvaltningen sett ett behov av att utöka planområdet med ytterligare 25 fastigheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att upprätta en gatukostnadsutredning för Entitevägen, etapp 14, i enlighet med föreslaget utökat planområde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse GatukostnadsutredningUtökat område Entitevägen etapp 14.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 25.pdf

§34 Information om planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott

Diarienummer KSM2022-421.259

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272, Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Planeringsunderlaget kommer att tas fram som ett komplement till översiktsplanen. Planeringsunderlaget kommer innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsfunktioner fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet kommer att förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott.pdf

§35 Information om Bollmoravägen

Diarienummer KSM 2022-383

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om Bollmoravägen med fokus på pågående arbete med funktions- och gestaltningsprogram.

Information om innehåll och syfte med programmet samt övergripande tidplan för hela projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Informationsärende Bollmoravägen.pdf

Information ifrån bygglovsenheten - ärendet utgår

§36 Information ifrån bygglovsenheten - ärendet utgår