Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2016-05-19

Sammanträde 2016-05-19

Datum
Klockan
15:45
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

7 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017. Anmälan av svar på remiss (Tp)

8 Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

9 Breddad gångbana på Fridhemsplan vid kv Väktaren. Inriktningsbeslut (Tp)

10 Färja mellan Tanto på Södermalm och Årsta Holmar sommaren 2016. Genomförandebeslut (Anl)

11 Förlängning av samarbetsavtal med Kungliga Djurgårds-förvaltningen t.o.m. 31/12 2016 för skötsel och underhåll av Kungliga Djurgården. Genomförandebeslut (Stm)

12 Anpassningar av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande avseende ombyggnad av busshållplatser vid Östra station. Genomförandebeslut (Tp)

13 Utveckling av Brunkebergstorg, upprustning och samfinansiering. Genomförandebeslut (Stm)

14 Publika toaletter och andra nyttigheter. Genomförandebeslut Allmänna toaletter. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) (Ti Anl)

15 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2013, 2014 och 2015. Slutredovisning (Tp)

16 Gång- och cykelåtgärder på Skärholmsvägen, etapp 1 Ekholmsvägen - Lindholmsbacken. Slutredovisning (Anl)

17 Miljöupprustning av Hornsgatan mellan Långholmsgatan och Hornstulls Strand (etapp 5). Slutredovisning (Anl)

18 Tertialrapport 1 2016 för trafiknämnden (Adm)

Dnr: T2016-00428

P
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
18 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden april 2016.pdf (68 kb) 18 Bilaga 2 Investeringar T1 2016.pdf (677 kb) 18 Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T1 2016.pdf (530 kb) 18 Bilaga 4 Planerade cykelfrämjande åtgärder T1 2016.pdf (526 kb) 18 Bilaga 5 Sammanställning Slutredovisning T1 - 2016.pdf (115 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8001807 Ny stadstoalett Kista Torg.pdf (683 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8001810 Slussen dörrparti i SJ-tunnel.pdf (754 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8001887 Reinvestering markvärme ny fiberdragning samt uppkoppling.pdf (631 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002154 Reinvestering markvärmenät city etapp 1.pdf (633 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002155 Söderledstunneln analysator.pdf (632 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002204 Vägmarkering 2015 för trafikplaneringsavdelningen.pdf (675 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002234 Trafiksignaler 2015.pdf (872 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002521 Spångavägen korsningsåtgärder 2015.pdf (697 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002540 GC-bro över Norgegatan.pdf (703 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002658 GC-bro över Klarastrandsleden.pdf (715 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002689 Reinvestering Maltesholmsv trappa och mur.pdf (695 kb) 18 Bilaga 6 Uppföljning av Stockholms stads miljöprogram 2012-2015 - T1 2016.pdf (386 kb) 18 Bilaga 7 Komplettering av Verksamhetsplan 2016 för trafiknämnden.pdf (295 kb) 18 Bilaga 8 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder.pdf (511 kb)

19 Personalpolicy för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm)

20 Revisionskontorets årsrapport 2015 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

21 Att utreda omparkeringslösning för Nobel Center. Motion (2015:66) från Joakim Larsson (M) och Cecilia Brinck (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

22 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport (Stm)

23 Stockholms stads EU-policy. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

24 Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom utsedd förhandlingsman. Motion (2015:90) från Rickard Wall (-). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

25 Ökad ljussättning på stadens husfasader. Motion (2015:75) från Per Ossmer och Martin Westmont båda (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl + Sbk + Mf)

26 Att återta diplomatparkeringar vid obetalda p-böter. Motion (2015:58) från Lotta Edholm (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

27 Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

28 Studieresa för trafiknämnden till Amsterdam (Stab)

29 Erfarenheter från etablering av publik laddinfrastruktur i Stockholm 2014-2015. Slutrapport (Ti Mf)

Dnr: T2014-00526

Bordlagt 2016-04-14

30 Lägesrapport av kontorets arbete med bilpooler. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (TP+Ti)

31 Pendlingsstråk för cykel och upprustning av Vasagatan. Reviderat inriktningsbeslut (Tp)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2016-00028

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågo,r Dnr T2016-00073

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar, Dnr T2016-00758

§7 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017. Anmälan av svar på remiss, Dnr T2016-00545 och T2016-00372

§8 Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00764

§9 Breddad gångbana på Fridhemsplan vid kv Väktaren. Inriktningsbeslut, Dnr T2016-00272

§10 Färja mellan Tanto på Södermalm och Årsta Holmar sommaren 2016. Genomförandebeslut, Dnr T2016-01104

§11 Förlängning av samarbetsavtal med Kungliga Djurgårds-förvaltningen t.o.m. 31/12 2016 för skötsel och underhåll av Kungliga Djurgården. Genomförandebeslut, Dnr T2016-01007

§12 Anpassningar av ytvägnätet efter Norra Länkens öppnande avseende ombyggnad av busshållplatser vid Östra station. Genomförandebeslut, Dnr T2016-01169

§13 Utveckling av Brunkebergstorg, upprustning och samfinansiering. Genomförandebeslut, Dnr T2016-01031

§14 Publika toaletter och andra nyttigheter. Genomförandebeslut Allmänna toaletter. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Dnr T2015-00693, T2016-00341

§15 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2013, 2014 och 2015. Slutredovisning, Dnr T2016-01084

§16 Gång- och cykelåtgärder på Skärholmsvägen, etapp 1 Ekholmsvägen ­ Lindholmsbacken. Slutredovisning, Dnr T2016-00476

§17 Miljöupprustning av Hornsgatan mellan Långholmsgatan och Hornstulls Strand (etapp 5). Slutredovisning, Dnr T2012-007-05539

§18 Tertialrapport 1 2016 för trafiknämnden, Dnr T2016-00428

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
18 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden april 2016.pdf (68 kb) 18 Bilaga 2 Investeringar T1 2016.pdf (677 kb) 18 Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T1 2016.pdf (530 kb) 18 Bilaga 4 Planerade cykelfrämjande åtgärder T1 2016.pdf (526 kb) 18 Bilaga 5 Sammanställning Slutredovisning T1 - 2016.pdf (115 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8001807 Ny stadstoalett Kista Torg.pdf (683 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8001810 Slussen dörrparti i SJ-tunnel.pdf (754 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8001887 Reinvestering markvärme ny fiberdragning samt uppkoppling.pdf (631 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002154 Reinvestering markvärmenät city etapp 1.pdf (633 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002155 Söderledstunneln analysator.pdf (632 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002204 Vägmarkering 2015 för trafikplaneringsavdelningen.pdf (675 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002234 Trafiksignaler 2015.pdf (872 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002521 Spångavägen korsningsåtgärder 2015.pdf (697 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002540 GC-bro över Norgegatan.pdf (703 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002658 GC-bro över Klarastrandsleden.pdf (715 kb) 18 Bilaga 5 Slutredovisning 8002689 Reinvestering Maltesholmsv trappa och mur.pdf (695 kb) 18 Bilaga 6 Uppföljning av Stockholms stads miljöprogram 2012-2015 - T1 2016.pdf (386 kb) 18 Bilaga 7 Komplettering av Verksamhetsplan 2016 för trafiknämnden.pdf (295 kb) 18 Bilaga 8 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder.pdf (511 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
18 protut OJ.pdf (295 kb)

§19 Personalpolicy för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00867

§20 Revisionskontorets årsrapport 2015 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport, Dnr T2016-01290

§21 Att utreda omparkeringslösning för Nobel Center. Motion (2015:66) från Joakim Larsson (M) och Cecilia Brinck (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00690

§22 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport, Dnr T2016-00971

§23 Stockholms stads EU-policy. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00998

§24 Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom utsedd förhandlingsman. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00244

§25 Ökad ljussättning på stadens husfasader. Motion (2015:75) från Per Ossmer och Martin Westmont båda (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00692

§26 Att återta diplomatparkeringar vid obetalda p-böter. Motion (2015:58) från Lotta Edholm (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00691

§27 Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00876

§28 Studieresa för trafiknämnden till Amsterdam mellan den 31 augusti och den 2 september 2016, Dnr T2016-01196

§29 Erfarenheter från etablering av publik laddinfrastruktur i Stockholm 2014-2015. Slutrapport, Dnr T2014-00526

§30 Lägesrapport av kontorets arbete med bilpooler. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2016-00253

§31 Pendlingsstråk för cykel och upprustning av Vasagatan. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr T2015-02952