Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2021-12-16

Sammanträde 2021-12-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11 2021

7 Nedskrivning av fordringar

INVESTERINGSÄRENDEN

8 Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, ökad tillgänglighet och trygghet på gågator. Inriktningsbeslut

9 Tillgänglighetsåtgärder 2022. Genomförandebeslut

10 Trafikantförbättrande åtgärder 2022. Genomförandebeslut

11 Reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk 2022. Genomförandebeslut

12 Reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar 2022. Genomförandebeslut

13 Renovering av Norra Danviksbron. Genomförandebeslut

14 Belysningsprojekt inom strategin för smart och uppkopplad stad. Slutredovisning

15 Pilotprojekt ytlig dagvattenhantering. Slutredovisning

17 Projekt Nya Östbergatunneln. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten AB

18 Kontorets arbete med utvecklingen av off peak-transporter. Lägesrapport

19 Trafikolyckor 2020. En årlig redovisning av olycksutvecklingen. Lägesrapport

20 Ramavtal för plantering 2022. Upphandling

21 Årsavtal 2023 Blomsterprogram för stadsdelarna i söderort. Upphandling

22 Ramavtal löpande underhåll och markarbeten 2023. Upphandling

23 Ändring av reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna. Svar på remiss från kommunstyrelsen

24 Utveckling av Skeppsbron. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

25 Betala P. Kompletterande svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

26 Trafiksignaler vid korsningen Linta Gårdsväg och Kvarnbacksvägen i Bromma. Svar på skrivelse från Inger Edvardsson m.fl. (S)

27 Förlängning av överenskommelse angående beredning av projekt finansierade av avsatta medel till utveckling av Kungliga nationalstadsparken

TILLÄGGSÄRENDEN

28 Upprustning av Östermalmstorg. Inriktningsbeslut

29 Mobilitetssystem. Vidare hantering av ansökningar om polistillstånd enligt ordningslagen för uthyrning av friflytande enpersonsfordon på offentlig plats

30 Reviderad framkomlighetsstrategi

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11 2021

§7 Nedskrivning av fordringar

§8 Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan, ökad tillgänglighet och trygghet på gågator. Inriktningsbeslut

§9 Tillgänglighetsåtgärder 2022. Genomförandebeslut

§10 Trafikantförbättrande åtgärder 2022. Genomförandebeslut

§11 Reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk 2022. Genomförandebeslut

§12 Reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar 2022. Genomförandebeslut

§14 Belysningsprojekt inom strategin för smart och uppkopplad stad. Slutredovisning

§15 Pilotprojekt ytlig dagvattenhantering. Slutredovisning

§17 Projekt Nya Östbergatunneln. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten AB

§18 Kontorets arbete med utvecklingen av off peak-transporter. Lägesrapport

§19 Trafikolyckor 2020. En årlig redovisning av olycksutvecklingen. Lägesrapport

§20 Ramavtal för plantering 2022. Upphandling

§21 Årsavtal 2023 Blomsterprogram för stadsdelarna i söderort. Upphandling

§22 Ramavtal löpande underhåll och markarbeten 2023. Upphandling

§23 Ändring av reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§24 Utveckling av Skeppsbron. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§25 Betala P. Kompletterande svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

§26 Trafiksignaler vid korsningen Linta Gårdsväg och Kvarnbacksvägen i Bromma. Svar på skrivelse från Inger Edvardsson m.fl. (S)

§27 Förlängning av överenskommelse angående beredning av projekt finansierade av avsatta medel till utveckling av Kungliga nationalstadsparken

§29 Mobilitetssystem. Vidare hantering av ansökningar om polistillstånd enligt ordningslagen för uthyrning av friflytande enpersonsfordon på offentlig plats

§30 Reviderad framkomlighetsstrategi