Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-01-29

Sammanträde 2018-01-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2016:63 av Andrea Ström (M) om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. RVI

Dnr 107-1341/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:81 av Lotta Edholm (L) om sommarlovsberedskap mot tvångsgiftesresor. RVI

Dnr 107-1462/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2017:4 av Lars Svärd (M) om bristen på förskollärare i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-488/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2017:7 av Henrik Sjölander (M) om radonhalten i stadens byggnader. RI

Dnr 107-498/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2017:8 av Henrik Sjölander (M) om fastighetsnämndens ekonomi. RI

Dnr 107-499/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2017:9 av Lars Jilmstad (M) om miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse 2016. RV

Dnr 107-535/2017 (Framställd 3/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2017:10 av Sten Nordin (M) om kulturscenen i Gasklocka 2. RIII

Dnr 107-536/2017 (Framställd 3/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2017:11 av Martin Westmont (SD) om planerna att uppföra ett Nobelhus på Blasieholmen. RI

Dnr 107-621/2017 (Framställd 24/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2017:13 av Cecilia Brinck (M) om möjligheterna till höjda lärarlöner. RIV

Dnr 106-760/2017 (Framställd 15/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2017:14 av Joakim Larsson (M) om den ökande trångboddheten i Stockholm. RII

Dnr 107-761/2017 (Framställd 15/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2017:15 av Joakim Larsson (M) om kvalitet i stadsbyggandet. RII

Dnr 107-762/2017 (Framställd 15/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2017:16 av Ann-Katrin Åslund (L) om Lilla Stampan. RI

Dnr 107-875/2017 (Framställd 29/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2017:17 av Johan Fälldin (C) om skyltningen av stadens gång- och cykelvägar. RVII

Dnr 107-967/2017 (Framställd 12/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2017:18 av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om stadens hbtq-program. RVI

Dnr 107-968/2017 (Framställd 12/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2017:19 av Johan Nilsson (M) om orimlig fördröjning av upprustningen av Västertorps sim- och idrottshall. RIII

Dnr 107-969/2017 (Framställd 12/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2017:20 av Sten Nordin (M) om den planerade bron över Ladugårdslandsviken. RVII

Dnr 107-1040/2017 (Framställd 4/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2017:21 av Dennis Wedin (M) om avslag och överklaganden på ansökningar till vård- och omsorgsboenden och servicehus. RVIII

Dnr 107-1041/2017 (Framställd 4/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2017:22 av Bo Sundin (M) om Bromstens konstgräsplan. RIII

Dnr 107-1307/2017 (Framställd 4/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2017:23 av Bo Sundin (M) om Järvastadsdelarna. RI

Dnr 107-1332/2017 (Framställd 2/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2017:24 av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om krisberedskapen inom socialtjänsten. RVI

Dnr 107-1333/2017 (Framställd 2/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2017:25 av Lars Jilmstad (M) om åtgärdsplan för god luftkvalitet i Stockholm. RV

Dnr 107-1479/2017 (Framställd 16/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2017:26 av Bo Sundin (M) om säkerhet och trygghet i idrottsmiljöer. RIII

Dnr 107-1480/2017 (Framställd 16/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2017:27 av Lars Svärd (M) om förskollärarbrist och skillnader mellan stadsdelsområden. RIV

Dnr 107-1481/2017 (Framställd 16/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2017:28 av Johan Nilsson (M) om utanförskapet i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1482/2017 (Framställd 16/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr. 2017:29 av Markus Nordström (M) om underskotten i Stockholms skolor. RIV

Dnr 107-1706/2017 (Framställd 27/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Ny interpellation

27 Nr. 2017:30 av Erik Slottner (KD) angående stadens koncessionsavtal för allmänna toaletter och cykelpumpar. RVII

33 Valärende: Fyllnadsval

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel IV

34 Utl. 2017:266. Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

Ersätter Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr 321- 1360/2014)
Ändrade reglementen för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 2 oktober 2017
Dnr 171-803/2017

35 Utl. 2017:267. Revidering av Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

Uppdatering av stadens riktlinjer för fristående förskola och pedagogisk omsorg
Förslag från utbildningsnämnden
Dnr 140-1411/2017

36 Utl. 2018:1. Maxtaxa 2018 - nya avgifter förskola, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid

Rotel V

37 Utl. 2018:2. Anläggningsavgift och dagvattentaxa

Fördelning av brukningsavgifter för dagvatten
Förslag till taxa för anläggningsavgift och dagvattentaxa från Stockholm Vatten AB
Dnr 112-1785/2017

Rotel VI

38 Utl. 2018:3. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

Förslag från socialnämnden
Dnr 150-1652/2017

Rotel VI+VIII

39 Utl. 2018:4. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Rekommendation från Storsthlm
Dnr 111-1102/2017

Rotel I

40 Utl. 2017:268. Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1, projektområde Vårbergstoppen, Fokus Skärholmen, till Mårbärsstigen Fastighets AB och Åke Sundvall i Stockholm AB samt Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB

Genomförandebeslut
Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-1634/2017

41 Utl. 2017:269. Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden

Förslag från fastighetsnämnden
Dnr 123-1640/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2018:5. Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Lilla Essingen 1:11 inklusive option inom fastigheten Ulvsunda 1:1 på Lilla Essingen med Wästbygg Projektutveckling i Stockholm AB

Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Primus 1 med
Vasakronan Fastigheter AB
Genomförandebeslut
Dnr 123-1633/2017

43 Utl. 2018:6. Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 och anpassning av Klamparen 8

44 Utl. 2018:7. Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm inom fastigheten Jackproppen 1:1 med Byggnadsfirma Erik Wallin AB och inom fastigheterna Backåkra 5 och 6 med Åke Sundvall Projekt AB

45 Utl. 2018:8. Tvärbana Norr Kistagrenen

Genomförandeavtal för delsträcka Norra Ulvsunda samt Överenskommelse om betalplan och indexering för medfinansiering
Genomförandebeslut
Dnr 123-1944/2017

Rotel I+III

46 Utl. 2018:9. Upprustning av tekniska installationer för Kulturhuset och Teaterhuset inom fastigheten Skansen 23

47 Utl 2018:10. Stockholm Globe Arena (SGA) Fastigheter AB:s modernisering av Ericsson Globe

Rotel I+V

48 Utl. 2018:11. Inrättande av Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat

Hemställan från exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
Dnr 135-1956/2017

Rotel I+IX

49 Utl. 2018:12. AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Rustmästaren 2 m.fl. Bergholmsbacken, i stadsdelen Bagarmossen

Rotel II

50 Utl. 2018:13. Detaljplan för Vårbergstoppen, del av fastigheten Skärholmen 2:1 m.fl. i stadsdelen Vårberg, Dp 2015-15235-54

52 Utl. 2018:15. Detaljplan för Kabelverket 11 m. fl. i stadsdelen Solberga, Dp 2014-19688-54

54 Utl. 2018:17. Ändring av detaljplan för del av fastigheten Akalla 4:1 m.fl. avseende utbyggnad av tunnelbanan Akalla - Barkarby i stadsdelen Akalla, ÄDp 2014-17962-54

Bordlagda motioner

55 Utl. 2016:214. Insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola

Motion (2016:35) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M). RIV
Dnr 106-538/2016

56 Utl. 2016:215. En mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga

Motion (2016:54) av Bo Sundin m.fl. (alla M). RIV
Dnr 106-813/2016

57 Utl. 2016:216. Rätt till äldreboende

Motion (2016:32) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-533/2016

58 Utl. 2016:217. Sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar

Motion (2016:41) av Bo Sundin (M). RIII
Dnr 106-599/2016

59 Utl. 2017:16. Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

Motion (2016:31) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RVI
Dnr 106-513/2016

60 Utl. 2017:17. Åldersbedömning av s.k. ensamkommande flyktingbarn

Motion (2016:49) av Rickard Wall (-). RVI
Dnr 106-726/2016

61 Utl. 2017:18. Markanvisningstävlingar på lägsta hyran

Motion (2016:4) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-87/2016

62 Utl. 2017:19. Renovering av obelisken på Slottsbacken

Motion (2016:5) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-88/2016

63 Utl. 2017:20. Inrättande av ett finanspolitiskt råd i Stockholms stad

Motion (2016:74) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-987/2016

64 Utl. 2017:34. Äldreomsorg efter behov

Motion (2016:45) av Dennis Wedin (M). RVIII
Dnr 106-686/2016

65 Utl. 2017:35. Våld mot äldre kvinnor

Motion (2016:51) av Sofia Modigh (KD). RVIII
Dnr 106-737/2016

66 Utl. 2017:36. Minskning av de höga sjuktalen inom stadens verksamheter

Motion (2016:43) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RVIII
Dnr 106-601/2016

67 Utl. 2017:46. Utveckling av Vanadislunden med omnejd

Motion (2016:81) av Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M). RIII
Dnr 106-1032/2016

68 Utl. 2017:47. Sport Campus Sweden

Motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M). RIII
Dnr 106-990/2016

69 Utl. 2017:48. Säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättning

Motion (2016:77) av Kristina Lutz och Johan Nilsson (båda M). RIV
Dnr 106-1028/2016

70 Utl. 2017:49. Inrättande av förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar

Motion (2016:89) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RIV
Dnr 106-1128/2016

71 Utl. 2017:64. Stockholms möjligheter till ett ökat företagande hos nyanlända

Motion (2016:36) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RI
Dnr 106-539/2016

72 Utl. 2017:65. Hälsofrämjande insatser för äldre

Motion (2016:67) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-981/2016

73 Utl. 2017:66. Att låta äldre välja form för nattillsyn

Motion (2016:68) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-982/2016

74 Utl. 2017:79. Utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren

Motion (2016:97) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm
(båda C). RV
Dnr 106-1338/2016

75 Utl. 2017:87. Ett jobbtorg för validering

Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L). RIII
Dnr 106-1590/2016

76 Utl. 2017:88. Minska smittoriskerna i förskolan

Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C). RIV
Dnr 106-1588/2016

77 Utl. 2017:89. Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden

Motion (2015:40) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C). RVII
Dnr 106-926/2015

78 Utl. 2017:90. Indexering av stadens miljömål

Motion (2016:117) av Jonas Naddebo och Karin Ernlund (båda C). RV
Dnr 106-1731/2016

79 Utl. 2017:91. Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst

Motion (2016:92) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-1333/2016

80 Utl. 2017:92. Kriminalitet som hinder för företagande i Stockholm

Motion (2016:60) av Monika Lozancic (M). RI
Dnr 106-837/2016

81 Utl. 2017:93. Försäljning av Stockholms stads saluhallar

Motion (2015:16) av Joakim Larsson och Henrik Sjölander (båda M). RI
Dnr 106-541/2015

82 Utl. 2017:94. Fruktlunder i staden

Motion (2016:62) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-839/2016

83 Utl. 2017:95. Bygg "Klarastaden" med 6000 nya bostäder genom överdäckning av spårområdet norr om Centralstationen

Motion (2016:42) av Karin Ernlund, m.fl. (alla C). RI
Dnr 106-600/2016

84 Utl. 2017:96. Utveckling av Skeppsbron

Motion (2016:61) av Jonas Naddebo (C). RI
Dnr 106-838/2016

85 Utl. 2017:97. Införande av valobservatörer

Motion (2016:93) av Lotta Edholm (L). RI IX
Dnr 106-1334/2016

86 Utl. 2017:98. Hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga

Motion (2016:21) av Anette Hellström (M). RII
Dnr 106-231/2016

87 Utl. 2017:99. Inrätta fler livescener i Stockholm

Motion (2016:33) av Stina Bengtsson m.fl. (alla C). RII
Dnr 106-534/2016

88 Utl. 2017:100. Sambandet Bagarmossen - Skarpnäck

Motion (2016:6) av Kristina Lutz (M). RII
Dnr 106-124/2016

89 Utl. 2017:101. Administrativ avgift vid överklagande av detaljplaner

Motion (2016:14) av Joakim Larsson m.fl. (alla M). RII
Dnr 106-221/2016

90 Utl. 2017:102. Namngivning av plats efter Arvid Lindman

Motion (2016:58) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M). RII
Dnr 106-835/2016

91 Utl. 2017:103. Skattelättnader för fler filminvesteringar i Stockholmsregionen

Motion (2016:59) av Monika Lozancic (M). RII
Dnr 106-836/2016

92 Utl. 2017:104. Ny park längs Årstaviken

Motion (2016:23) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-246/2016

93 Utl. 2017:105. Hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Motion (2016:75) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-989/2016

94 Utl. 2017:106. Boulevardisering av Örbyleden för att möjliggöra tiotusentals nya bostäder

Motion (2016:87) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C). RII
Dnr 106-1124/2016

95 Utl. 2017:107. Namngivelse av skolgården på Kommendörsgatan 31 till Anna Ahlströms plan

Motion (2016:15) av Johanna Sjö (M). RII
Dnr 106-224/2016

96 Utl. 2017:108. Demokratisäkra föreningsstödet

Motion (2016:48) av Lotta Edholm (L). RII
Dnr 106-725/2016

97 Utl. 2017:109. Ett skyskrapeprogram för Stockholm

Motion (2016:53) av Karin Ernlund och Jonas Naddebo (båda C). RII
Dnr 106-778/2016

98 Utl. 2017:110. Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm

Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L). RII
Dnr 106-991/2016

99 Utl. 2017:111. Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad

Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C). RIV
Dnr 106-1453/2016

100 Utl. 2017:112. Meningsfull fritid

Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RIV
Dnr 106-1450/2016

101 Utl. 2017:113. Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen

Motion (2016:24) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-335/2016

102 Utl. 2017:114. En mer levande stadsmiljö under Stockholms broar

Motion (2016:29) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-456/2016

103 Utl. 2017:124. Jämlik tillgång till valfrihet

Motion (2016:66) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg-Palmqvist (båda L). RI
Dnr 106-980/2016

104 Utl. 2017:125. Etablering av företagshotell i Slakthusområdet

Motion (2016:79) av Ulla Hamilton (M). RI
Dnr 106-1030/2016

105 Utl. 2017:126. Information om personerna bakom namngivna gator

Motion (2016:7) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-125/2016

106 Utl. 2017:127. Uppmärksamma Victoria Benedictsson

Motion (2016:8) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-127/2016

107 Utl. 2017:128. Stockholms stadion som evenemangsarena

Motion (2016:55) av Bo Sundin m.fl. (alla M). RIII
Dnr 106-814/2016

108 Utl. 2017:129. Låt stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter

Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L). RVII
Dnr 106-358/2016

109 Utl. 2017:130. Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

Motion (2016:102) av Per Ossmer och Lotta Nordfeldt (båda SD). RVIII
Dnr 106-1449/2016

110 Utl. 2017:131. Inför en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm

Motion (2016:123) av Sofia Modigh (KD). RVIII
Dnr 106-1848/2016

111 Utl. 2017:132. Psykisk ohälsa ett växande problem - Stockholm behöver en stark samlad stadsövergripande strategi för att kunna göra skillnad

Motion (2016:78) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-1029/2016

112 Utl. 2017:133. Right Livelihood Award ska delas ut i Stockholms stadshus

Motion (2016:101) av Stina Bengtsson (C). RI
Dnr 106-1438/2016

113 Utl. 2017:134. Inrättande av en särskild utredningstjänst inom Stockholms stad

Motion (2017:2) av Per Ossmer (SD). RI
Dnr 106-143/2017

114 Utl. 2017:135. Inrätta ett expertråd för utveckling av Stockholms skolor

Motion (2016:105) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RIV
Dnr 106-1452/2016

115 Utl. 2017:136. Food Bikes

Motion (2016:17) av Bo Arkelsten (M). RVII
Dnr 106-227/2016

116 Utl. 2017:137. Kaffecyklar

Motion (2016:34) av Karin Ernlund m.fl. (alla C). RVII
Dnr 106-537/2016

117 Utl. 2017:138. Utträde ur föreningen Spårvagnsstäderna

Motion (2016:57) av Bo Arkelsten (M). RI
Dnr 106-834/2016

118 Utl. 2017:139. Möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön

Motion (2016:82) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). RI
Dnr 106-1033/2016

119 Utl. 2017:154. Ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning

Motion (2016:73) av Frida Johansson Metso (L). RI
Dnr 106-986/2016

120 Utl. 2017:155. 4000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck

Motion (2016:56) av Kristina Lutz (M). RI
Dnr 106-815/2016

121 Utl. 2017:156. Tillgängliga konferenslokaler

Motion (2016:69) av Patrik Silverudd (L). RI
Dnr 106-985/2016

122 Utl. 2017:157. Konsekvensbeskrivningar av mansinvandring

Motion (2016:104) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-1451/2016

123 Utl. 2017:158. Upprättelse för barnbrudar i Stockholm

Motion (2016:85) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-1036/2016

124 Utl. 2017:159. 500- respektive 100-årsjubiléer i Stockholm

Motion (2016:9) av Rickard Wall (-). RII
Dnr 106-128/2016

125 Utl. 2017:160. Vuxpengsregion

Motion (2016:63) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C). RIII
Dnr 106-840/2016

126 Utl. 2017:161. Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor

Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD). RIV
Dnr 106-12/2016

127 Utl. 2017:162. Elevhälsa

Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD). RIV
Dnr 106-13/2016

128 Utl. 2017:163. Levandegör Sergels Torg

Motion (2016:25) av Erik Slottner (KD). RVII
Dnr 106-339/2016

129 Utl. 2017:164. Alternativ för minskat bilåkande

Motion (2016:88) av Cecilia Brinck (M). RVII
Dnr 106-1126/2016

130 Utl. 2017:165. Fler cykelpumpsstationer i Stockholm

Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C). RVII
Dnr 106-841/2016

131 Utl. 2017:166. Etablera "One stop shop" för arbetskraftsinvandring i Stockholm

Motion (2016:80) av Ulla Hamilton (M). RI
Dnr 106-1031/2016

132 Utl. 2017:167. Enklare byggregler

Motion (2015:69) av Anna König Jerlmyr (M). RII
Dnr 106-1569/2015

133 Utl. 2017:168. Stadens projekt med modulhus

Motion (2016:72) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RII
Dnr 106-984/2016

134 Utl. 2017:169. Sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap

Motion (2016:86) av Lotta Edholm (L). RVI
Dnr 106-1122/2016

135 Utl. 2017:170. Ett åtgärdsprogram mot hedersförtryck

Motion (2015:91) av Rickard Wall (-). RVI
Dnr 106-2022/2015

136 Utl. 2017:171. Elcykelns krav på cykelinfrastrukturen

Motion (2016:83) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-1034/2016

137 Utl. 2017:172. Enklare regler för Food trucks

Motion (2016:37) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-540/2016

138 Utl. 2017:173. Bättre förutsättningar för Food Trucks att verka i Stockholms stad

Motion (2016:94) av Markus Nordström (M). RVII
Dnr 106-1335/2016

139 Utl. 2017:174. Tillåt bar trucks i Stockholms stad

Motion (2016:96) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). RVII
Dnr 106-1337/2016

140 Utl. 2017:175. Säker och trygg cykelinfrastruktur

Motion (2016:84) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-1035/2016

141 Utl. 2017:176. Trygghetsinventering av stadens fysiska miljö

Motion (2016:70) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RVII
Dnr 106-988/2016

142 Utl. 2017:179. Hantering av kön till stadens vård- och omsorgsboende

Motion (2016:122) av Sofia Modigh (KD). RVIII
Dnr 106-1847/2016

143 Utl. 2017:180. Låt Stockholm vara pilotkommun för startjobb

Motion (2016:125) av Lotta Edholm och Gulan Avci (båda L). RIII
Dnr 106-1876/2016

144 Utl. 2017:181. Kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare

Motion (2016:114) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI VIII
Dnr 106-1728/2016

145 Utl. 2017:182. Stävja problemen med sopsäckar på Stockholms gator

Motion (2016:107) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). RVII
Dnr 106-1454/2016

146 Utl. 2017:183. Idrottskluster i Södra Skanstull

Motion (2016:119) av Mikael Valier (KD). RIII
Dnr 106-1733/2016

147 Utl. 2017:184. Vidareutbildning för lärare

Motion (2016:121) av Lotta Edholm (L). RIV
Dnr 106-1835/2016

148 Utl. 2017:185. Demokratitorg

Motion (2016:52) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-777/2016

149 Utl. 2017:200 Digitala trygghetsvandringar

Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M). RI
Dnr 106-1589/2016

150 Utl. 2017:201 Vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm

Motion (2016:90) av Erik Slottner (KD). RII
Dnr 106-1278/2016

151 Utl. 2017:202. Tolkhjälp ska ske via telefon respektive internet i Stockholms stads verksamhet

Motion (2016:126) av Martin Westmont och Per Ossmer (båda SD). RI
Dnr 106-1910/2016

152 Utl. 2017:203. Nya bostäder med klassisk arkitektur

Motion (2016:100) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M). RII
Dnr 106-1419/2016

153 Utl. 2017:204. Att bygga 2000 modulbostäder till stockholmarna

Motion (2016:112) av Martin Westmont (SD). RII
Dnr 106-1599/2016

154 Utl. 2017:205. Stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation

Motion (2017:11) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-490/2017

155 Utl. 2017:223. Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon

Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-1332/2016

156 Utl. 2017:224. Hedra Anna Teresa Margareta "Greta" Johansson 125 år

Motion (2016:98) av Rickard Wall (-). RII
Dnr 106-1339/2016

157 Utl. 2017:225. En tillgängligare kultur

Motion (2016:108) av Kristina Lutz (M). RII
Dnr 106-1455/2016

158 Utl. 2017:226. Satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

Motion (2017:16) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RIII
Dnr 160-495/2017

159 Utl. 2017:227. Utredning av gångbro över Ålkistan

Motion (2016:115) av Richard Bengtsson och Patrik Silverudd (båda L). RI
Dnr 106-1729/2016

160 Utl. 2017:233. Se över stadens lokala alkoholförbud

Motion (2016:116) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C). RI
Dnr 106-1730/2016

161 Utl. 2017:234. Skyskrapa i trä

Motion av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). RII
Dnr 106-1875/2016

162 Utl. 2017:245. Cykelskola för alla elever i förskoleklass

Motion (2017:29) av Cecilia Brinck (M). RIV
Dnr 106-755/2017

163 Utl. 2017:246. Rädda Liljeholmsbadet

Motion (2016:95) av Henrik Sjölander och
Christoffer Järkeborn (båda M). RI
Dnr 106-1336/2016

164 Utl. 2017:247. Ta fram en strategi för nöjeslivet

Motion (2016:120) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-1800/2016

165 Utl. 2017:248. Bygg väderskydd vid Stockholms båthållplatser

Motion (2017:18) av Karin Ernlund m.fl. (alla C). RVII
Dnr 106-525/2017

166 Utl. 2017:261. Minnesplats i Stockholm tillägnat offren för Hiv/Aids

Motion (2016:50) av Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (båda M). RII
Dnr 106- 727/2016

167 Utl. 2017:262. Utveckling av Kungsträdgården

Motion (2016:99) av Joakim Larsson (M). RII
Dnr 106-1418/2016

168 Utl. 2017:263. Säker hantering av allergikost i Stockholms skolor

Motion (2017:44) av Lars Jilmstad och Jennyfer Redin (båda M). RIV
Dnr 106-1038/2017

169 Utl. 2017:264. Pilotprojekt för sopsugar i innerstaden

Motion (2017:43) av Lars Svärd (M). RV
Dnr 106-1037/2017

Nya motioner

170 Utl. 2018:18. Parkeringsapplikation för rörelsehindrade med parkeringstillstånd

Motion (2017:7) av Martin Westmont (SD). RVII
Dnr 106-343/2017

171 Utl. 2018:19. Mer innovation i byggandet av äldreboende

Motion (2017:15) av Dennis Wedin (M). RVIII
Dnr 106-494/2017

172 Utl. 2018:20. Låt stockholmarna bygga ihop Södra Skanstull med Gullmarsplan och Hammarby sjöstad

Motion (2017:5) av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L).RI
Dnr 106-298/2017

§2 Interpellation om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga (nr 2016:63)

§3 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 81 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20180129.pdf (203 kb)

§4 Interpellation om bristen på förskollärare i Stockholms stad (nr 2017:4)

§5 Interpellation om radonhalten i stadens byggnader (nr 2017:7)

§6 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 8 - 11, 13 - 29 för år 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20180129.pdf (248 kb)

§7 Ny interpellation

Nr. 2017:30 av Erik Slottner (KD) angående stadens koncessionsavtal för allmänna toaletter och cykelpumpar. RVII
Dnr 107-2001/2017

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20180129.pdf (245 kb)

§12 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2018-01-29

§13 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad (Utl. 2017:266)

Ersätter Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid
Dnr 321-1360/2014
Ändrade reglementen för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 2 oktober 2017
Dnr 171-803/2017

§14 Revidering av Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad (Utl. 2017:267)

Uppdatering av stadens riktlinjer för fristående förskola och pedagogisk omsorg
Förslag från utbildningsnämnden
Dnr 140-1411/2017

§15 Maxtaxa 2018 ­ nya avgifter förskola, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid (Utl. 2018:1)

§16 Anläggningsavgift och dagvattentaxa (Utl. 2018:2)

Fördelning av brukningsavgifter för dagvatten
Förslag till taxa för anläggningsavgift och dagvattentaxa från Stockholm Vatten AB
Dnr 112-1785/2017

§17 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden (Utl. 2018:3)

Förslag från socialnämnden
Dnr 150-1652/2017

§18 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (Utl. 2018:4)

Rekommendation från Storsthlm
Dnr 111-1102/2017

§19 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1, projektområde Vårbergstoppen, Fokus Skärholmen, till Mårbärsstigen Fastighets AB och Åke Sundvall i Stockholm AB samt Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB (Utl. 2017:268)

Genomförandebeslut
Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-1634/2017

§20 Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden (Utl. 2017:269)

Förslag från fastighetsnämnden
Dnr 123-1640/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20180129.pdf (201 kb)

§21 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Lilla Essingen 1:11 inklusive option inom fastigheten Ulvsunda 1:1 på Lilla Essingen med Wästbygg Projektutveckling i Stockholm AB Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Primus 1 med Vasakronan Fastigheter AB (Utl. 2018:5)

§22 Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 och anpassning av Klamparen 8 (Utl. 2018:6)

§23 Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm inom fastigheten Jackproppen 1:1 med Byggnadsfirma Erik Wallin AB och inom fastigheterna Backåkra 5 och 6 med Åke Sundvall Projekt AB (Utl. 2018:7)

§24 Tvärbana Norr Kistagrenen Genomförandeavtal för delsträcka Norra Ulvsunda samt Överenskommelse om betalplan och indexering för medfinansiering (Utl. 2018:8)

§25 Upprustning av tekniska installationer för Kulturhuset och Teaterhuset inom fastigheten Skansen 23 (Utl. 2018:9)

§26 Stockholm Globe Arena (SGA) Fastigheter AB:s modernisering av Ericsson Globe (Utl. 2018:10)

§27 Inrättande av Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat (Utl. 2018:11)

Hemställan från exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
Dnr 135-1956/2017

§28 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Rustmästaren 2 m.fl. Bergholmsbacken, i stadsdelen Bagarmossen (Utl. 2018:12)

§29 Detaljplan för Vårbergstoppen, del av fastigheten Skärholmen 2:1 m.fl. i stadsdelen Vårberg, Dp 2015-15235-54 (Utl. 2018:13)

§31 Detaljplan för Kabelverket 11 m. fl. i stadsdelen Solberga, Dp 2014-19688-54 (Utl. 2018:15)

§33 Ändring av detaljplan för del av fastigheten Akalla 4:1 m.fl. avseende utbyggnad av tunnelbanan Akalla - Barkarby i stadsdelen Akalla, ÄDp 2014-17962-54 (Utl. 2018:17)

§34 Återtagande av motion (Utl. (Utl. 2017:16)

§35 Bordläggning av ärenden

Utlåtande 2016:214 - 2016:217, 2017:16 - 2017:20, 2017:34 - 2017:36, 2017:46 - 2017:49, 2017:64 - 2017:66, 2017:79, 2017:87 - 2017:114, 2017:124 - 2017:139, 2017:154 - 2017:176, 2017:179 - 2017:185, 2017:200 - 2017:205, 2017:223 - 2017:227, 2017:233 - 2017:234, 2017:245 - 2017:248, 2017:261 - 2017:264 och 2018:18 - 2018:20 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20180129.pdf (202 kb)

§36 Nyväckta motioner

Under tiden den 12 december 2017 - 29 januari 2018 väcktes följande motioner:

1. Motion (2017:75) av Christina Linderholm m.fl. (alla C) om affordable housing.
Dnr 106-1991/2017
2. Motion av Lotta Edholm och Gulan Avci (båda L) om lika möjligheter för nyanlända kvinnor.
Dnr KS 2018/152

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20180129.pdf (199 kb)