Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-02-07

Sammanträde 2013-02-07

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Funktionshinderfrågor
Funktionshinderombudsman (FO) Riitta-Leena Karlsson informerar

M Läs mer...edborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om Axelsbergs aktivitetsområde och multiarena

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 614-2012-1.2.4

3 Medborgarförslag om att ha ungdomsgården i Fruängen öppen på lördagar

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 640-2012-1.2.4

Beslutsärenden

4 Fiberoptik, koppartråd och trygghetslarm

7 Enheternas kvalitetsgarantier 2013

Dnr 496-2012-1.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
7 Tjutbilaga 01 Försettsblad enheternas kvalitetsgarantier.pdf (94 kb) 7 Tjutbilaga 02 Kvalitetsgarantier Norra förskoleomradet.pdf (175 kb) 7 Tjutbilaga 03 Kvalitetsgarantier Södra förskoleomradet.pdf (147 kb) 7 Tjutbilaga 04 Kvalitetsgarantier Vastra förskoleomradet.pdf (149 kb) 7 Tjutbilaga 05 Kvalitetsgarantier Östra förskoleomradet.pdf (144 kb) 7 Tjutbilaga 06 Assistansenheten kvalitetsgarantier 2013.pdf (159 kb) 7 Tjutbilaga 07 Barn- och ungdomsenheten kvalitetsgarantier 2013.pdf (212 kb) 7 Tjutbilaga 08 Beställarenheten funktionsnedsättning kvalitetsgarantier 2013.pdf (164 kb) 7 Tjutbilaga 09 Beställarenheten äldre kvalitetsgarantier 2013.pdf (173 kb) 7 Tjutbilaga 10 Enheten för ekonomiskt bistånd kvalitetsgarantier 2013.pdf (160 kb) 7 Tjutbilaga 11 Fruängens yrkesgrupp kvalitetsgarantier 2013.pdf (193 kb) 7 Tjutbilaga 12 Glasade gången kvalitetsgarantier 2013.pdf (191 kb) 7 Tjutbilaga 13 Hägerstens gruppbostäder kvalitetsgarantier 2013.pdf (164 kb) 7 Tjutbilaga 14 Liljeholmens dagliga verksamheter kvalitetsgarantier 2013.pdf (187 kb) 7 Tjutbilaga 15 Liljeholmens gruppbostäder kvalitetsgarantier 2013.pdf (165 kb) 7 Tjutbilaga 16 Stöd- och aktivitetsenheten kvalitetsgarantier 2013.pdf (204 kb) 7 Tjutbilaga 17 Vuxenenheten kvalitetsgarantier 2013.pdf (159 kb) 7 Tjutbilaga 18 Västertorps dagliga verksamhet kvalitetsgarantier 2013.pdf (213 kb) 7 Tjutbilaga 19 Kvalitetsgarantier 2013 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst.pdf (159 kb) 7 Tjutbilaga 20 Kvalitetsgarantier 2013 Axelsbergs vård och omsorgsboende.pdf (169 kb) 7 Tjutbilaga 21 Kvalitetsgarantier 2013 Axgården.pdf (203 kb) 7 Tjutbilaga 22 Kvalitetsgarantier 2013 Fruängsgårdens servicehus.pdf (200 kb) 7 Tjutbilaga 23 Kvalitetsgarantier 2013 Trekantens servicehus.pdf (200 kb) 7 Tjutbilaga 24 Kvalitetsgarantier 2013 Äldrestöd.pdf (233 kb)

8 Förnyad ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar 2013

9 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Dnr 639-2012-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Utredningar om barn och ungdomar

Svar på skrivelse från (S), (V) och MP
Dnr 477-2012-6

11 Satsa på solenergi

Svar på skrivelse från (MP), (S)och (V)
Dnr 479-2012-2.6

12 Unga försörjningsstödstagare - sammanställning

Remissärenden

13 Motion om utredning av förutsättningar för boende och företagande i Västberga industriområde

Anmälningsärenden

14 Enheternas verksamhetsplaner 2013

Dnr 496-2012-1.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
14 Tjutbilaga 01 Försettsblad enheternas verksamhetsplaner.pdf (97 kb) 14 Tjutbilaga 02 VP 2013 Norra förskoleområdet.pdf (327 kb) 14 Tjutbilaga 03 VP 2013 Södra forskoleomradet.pdf (275 kb) 14 Tjutbilaga 04 VP 2013 Västra förskoleområdet.pdf (322 kb) 14 Tjutbilaga 05 VP 2013 Östra förskoleområdet.pdf (329 kb) 14 Tjutbilaga 06 Assistansenheten vp 2013.pdf (315 kb) 14 Tjutbilaga 07 Barn- och ungdomsenheten vp 2013.pdf (427 kb) 14 Tjutbilaga 08 Beställarenheten funktionsnedsättning vp 2013.pdf (385 kb) 14 Tjutbilaga 09 Beställarenheten äldre vp 2013.pdf (360 kb) 14 Tjutbilaga 10 Ekonomiskt bistånd vp 2013.pdf (394 kb) 14 Tjutbilaga 11 Fruängens yrkesgrupp vp 2013.pdf (381 kb) 14 Tjutbilaga 12 Glasade gången vp 2013.pdf (421 kb) 14 Tjutbilaga 13 Hägerstens gruppbostäder vp 2013.pdf (336 kb) 14 Tjutbilaga 14 Liljeholmens dagliga verksamhet vp 2013.pdf (382 kb) 14 Tjutbilaga 15 Liljeholmens gruppbostäder vp 2013.pdf (356 kb) 14 Tjutbilaga 16 Stöd- och aktivitetsenheten vp 2013.pdf (388 kb) 14 Tjutbilaga 17 Vuxenenheten vp 2013.pdf (338 kb) 14 Tjutbilaga 18 Västertorps dagliga verksamhet vp 2013.pdf (372 kb) 14 Tjutbilaga 19 VP 2013 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst.pdf (390 kb) 14 Tjutbilaga 20 VP 2013 Axelsbergs vård- och omsorgsboende.pdf (405 kb) 14 Tjutbilaga 21 VP 2013 Axgårdens vård- och omsorgsboende.pdf (453 kb) 14 Tjutbilaga 22 VP 2013 Fruängsgårdens servicehus.pdf (465 kb) 14 Tjutbilaga 23 VP 2013 Trekantens servicehus.pdf (407 kb) 14 Tjutbilaga 24 VP 2013 Äldrestöd.pdf (445 kb) 14 Tjutbilaga 25 VP 2013 Samhällsplanering.pdf (349 kb) 14 Tjutbilaga 26 VP 2013 Administration.pdf (362 kb)

15 Uppföljning av omorganisation inom enheten för ekonomiskt bistånd

21 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

22 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

23 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

24 Förteckning över inkomna skrivelser

25 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

26 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

27 Upphandling av driften av Öppna förskolan i Fruängen

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 392-2012-2.2.2 Omedelbar justering

28 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

29 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

30 Nedläggning av faderskapsärende

31 Nedläggning av faderskapsärende

32 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 17 januari 2013
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 13 februari 2013.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 2 januari 2013 justerades 7 januari 2013.

Dagordningen godkändes.

_______________

§2 Medborgarförslag om Axelsbergs aktivitetsområde <BR>och multiarena

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag 6 december 2012.

Dnr 614-2012-1.2.4

_______________

§3 Medborgarförslag om att ha ungdomsgården i Fruängen <BR>öppen på lördagar

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag 20 december 2012.

Dnr 640-2012-1.2.4

_______________

§4 Fiberoptik, koppartråd och trygghetslarm<BR>Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I ett medborgarförslag påtalas att stadens trygghetslarm inte är driftssäkra i de fastigheter som har fiberoptik och att den enskilde inte kan göra något åt det eftersom de boende är hänvisade till den form av telefoni som fastighetsägaren valt.

Av de uppgifter som förvaltningen har inhämtat från äldreförvaltningen förefaller det som att larmalternativen för den som bor i ett hus utan koppartråd är något mindre driftsäkra. Äldreförvaltningen som ansvarar för larmen, kan ge råd om vilken typ av larm som passar den enskilde bäst. Förvaltningen utgår från att äldreförvaltningen också för diskussioner med både larmleverantörer och de kommunala bostadsbolagen om hur de som behöver trygghetslarm ska kunna få larm som fungerar även vid strömavbrott eller andra störningar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 januari 2013.

Dnr 508-2012-1.2.4

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Jessica Jormtun m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att godkänna förvaltningens redovisning som svar på medborgarförslaget.

Samt därutöver anföra:

Trygghetslarm, kopplade via fiberoptik är något mindre driftsäkra och fungerar inte vid strömavbrott. Det går då inte att kalla på hjälp förrän strömmen kommer tillbaka. Äldre och funktionsnedsatta utsätts härigenom för ökad otrygghet och löper risk att komma till skada.

Larm som är kopplade till vanligt telefonjack med koppartråd fungerar däremot även om strömförsörjningen avbryts.

Det aktuella medborgarförslaget, belyser ett problem som växer i takt med utökad nybyggnation inom stadsdelen. Då äldreförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för trygghetslarmen vill vi ge förvaltningen i uppdrag att i möjligaste mån försöka påskynda/påverka äldreförvaltningens arbete med att utveckla trygghetslarm, som kan fungera även vid strömavbrott eller andra störningar.”

_______________

§5 Verksamhetsberättelse och bokslut 2012

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till verksamhetsberättelse med bokslut för 2012.

2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att ombudgetera ej förbrukade investeringsmedel till år 2013 med 1,1 mnkr för Sannadalsparken.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämndens verksamhet har bedrivits utifrån Vision 2030 och kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Nämndens mål har i allt väsentligt uppfyllts under året. Nämnden redovisar för 2012 ett överskott med 1,2 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott med 0,1 mnkr efter resultatöverföringar. Investeringsplanen redovisar ett överskott med 1,6 mnkr.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 januari 2013.

Dnr 605-2012-1.2.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Jessica Jormtun m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Jessica Jormtun m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2. Att tillägga följande.

Vi konstaterar – i likhet med föregående år – att om Miljöpartiet fått besluta om verksamhetsplan och budget för 2012, med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige som grund, då hade det till att börja med funnits mer i kassan för Hägersten-Liljeholmens del. Förstärkta ekonomiska resurser är dock inte allt. Vi hade också gjort andra prioriteringar och ställt en del högre krav inom nämndens olika verksamheter. Det hade funnits till viss del andra mål för områden som förskolor, äldreomsorg och social omsorg. Att jämföra resultatet under det gångna året med Miljöpartiets mål är naturligtvis inte rättvist. Sett i relation till majoritetens mer moderata visioner och mål kan det dock säkert vara så att måluppfyllelsen under året varit hög.

Andelen bidragstagare i förhållande till befolkningen sjunker i takt med inflyttningen till de nybyggda bostäderna i området. Det är på ett sätt positivt, men kan också läsas som att allt färre personer med låga inkomster har möjlighet att vara bosatta i stadsdelen. Tillgången till billiga hyreslägenheter framhålls också i verksamhetsberättelsen som en förklaring till det förhållandevis låga bidragsberoendet. Vi ser den ökade gentrifieringen av stadsdelen och föredrar mångfald framför enfald, eftersom vi vet vad segregation har för konsekvenser i samhället.

Bristen på förskolor fortsätter att vara ett problem, och förklaras av den kraftiga utbyggnaden i stadsdelen. Vi ställer oss fortfarande frågan hur det centralt kan beslutas om byggandet av nya bostäder utan att det samordnas med beslut om att bygga nya förskolor och annan service inom samma område. Istället för förskolor att trivas och utvecklas i erbjuds barnen i vår stadsdel ofta nödlösningar med baracker, jätteförskolor eller förskolor långt ifrån där de bor.

Inom ett område ser vi dock positivt på att uppställda mål inte nåtts. Det gäller ’Andel upphandlad verksamhet’. Vi har nämligen svårt att se nyttan med att en bestämd andel av verksamheterna ska vara upphandlad. Vi anser att kvaliteten ska vara det som styr, inte ideologiska bindningar till i vilken form en verksamhet drivs.

I verksamhetsberättelsen för 2012 påpekas att stadsdelsförvaltningen förlorar pengar på att ha tomma servicehusplatser. Vi har under året föreslagit att det borde göras en utredning kring stadens riktlinjer för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen. Vi tror att antingen riktlinjerna eller bedömningarna som görs är alltför restriktiva, och vi kommer att fortsätta föreslå att kraven ska sänkas. De äldre som vill bo på servicehus ska också få göra det.

Sommarjobb är ett bra sätt för ungdomar att välkomnas in till arbetsmarknaden. Feriearbete innebär, förutom sysselsättning, att ungdomarna får utvecklas och växa samt får ett arbete att skriva in i CV:t för kommande anställningar. Vi anser att alla ungdomar som vill ha ett sommarjobb ska få det. Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2013-02-07 Jessica Jormtun (MP) Johan Faxér (MP)

Om samverkansprojektet ’Ur hemlöshet – i jobb’ vill vi särskilt tillägga följande.

Miljöpartiet ser positivt på samverkansprojektet ’Ur hemlöshet – i jobb’.

I sammanfattningen av projektet summeras att ett särskilt bra resultat åstadkommits genom kombinerade insatser som stödboende, öppenvårdsbehandling och arbetsrehabilitering. De flesta personer som gått till arbete har gjort det med någon form av anställningsstöd men resultatet visar att det varit svårt att hitta praktikplatser som kan leda till arbete.

Miljöpartiet efterfrågar en genomgång av var stadsdelsnämnden skulle kunna möjliggöra anställningar i de kommunala verksamheterna med arbetsuppgifter som till exempel vaktmästare, fastighetsskötsel och parkarbete för personer i behov av arbetslivsrehabilitering. Det finns gott om resurser till anpassade arbeten om stadsdelen samverkar med Arbetsförmedlingen.

Stadsdelen bör även inkludera socialt ansvarstagande i upphandlingsvillkoren av entreprenaduppdrag inom exempelvis parkskötsel. På så vis kan stadsdelen se till att de företag som levererar kommunal service också tar ett socialt ansvar och anställer personer som i dagsläget står långt från ett arbete.

Sammanfattningsvis vill alltså Miljöpartiet se att samverkansformerna som arbetats fram i projektet tillvaratas i verksamheten även efter att projektet upphört. För att möjliggöra att fler personer kan gå från missbruk till arbete måste både kommunen som arbetsgivare och de företag som levererar tjänster till kommunen ta ett större socialt ansvar.”

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Verksamhetsberättelsen bygger på den moderatledda politiska majoritetens budget, som på viktiga områden skiljer sig från vad våra partier står för. Till exempel så tar vi avstånd från privatisering av kommunal verksamhet.

Det synliga resultatet av konkurrensutsättning är att skatter till välfärden tillåts bli uttag av vinster i privata bolag. Vinster som till en del också förs ut obeskattade ur landet. Med mer resurser i omsorgen, socialtjänsten och förskolan hade vi kunnat förbättra kvaliteten samtidigt som vi hade kunnat ge våra anställda en rimligare arbetsbelastning och en bättre arbetsmiljö.

Långsiktigt riskerar vi att få ett A- och B-lag av brukare om konkurrensutsättningen fortsätter. Högutbildade har alltid lättare att ta till sig information och hitta de bästa utförarna. Kundval och rutavdrag för tilläggstjänster inom hemtjänsten liksom läxläsning ger ekonomiska incitament för höginkomsttagare att välja privata utförare, då kommunen inte får sälja dessa tjänster. Det saknas också forskningsstöd för att konkurrensutsättning av välfärden leder till bättre kvalitet.

Året har präglats av svårigheter att få pengarna att räcka till inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorgen, stadsmiljöverksamheten samt inom ekonomiskt bistånd.

Äldreomsorgen

En del av förklaringen till underskottet inom äldreomsorgen är ett ökande antal tomma platser på våra servicehus. Prognosen visar på en fortsatt minskning av antalet äldre över 80 år och enligt förvaltningen minskar efterfrågan på servicehusboende. Samtidigt har vi sett att många äldre får avslag på sina ansökningar om servicehusboende på grund av stadens restriktiva riktlinjer och att man inte i tillräckligt stor utsträckning tagit hänsyn till psykosociala faktorer och de äldres känsla av otrygghet. Istället för att försöka hitta andra intressenter till de tomma servicehuslägenheterna borde nämnden med kraft verka för mer generösa riktlinjer. Förutom att större hänsyn bör tas till den äldres känsla av otrygghet så bör även bristande tillgång till hiss vara ett skäl för att beviljas servicehuslägenhet.

Kostnaden för ombyggnaden av badrum på servicehuset Trekanten har tyvärr orättfärdigt drabbat de boende i form av ökade hyreskostnader (525 kronor/mån) trots att ingen egentlig standardhöjning skett. Eftersom ombyggnaden föranleddes av krav från Arbetsmiljöverket för fortsatt drift av äldrevård ämnar vi även fortsättningsvis driva frågan om skälig hyressättning för de boende på Trekanten.

Vi är också kritiska till den valfrihet som innebär att gamla måste välja hemtjänst bland så många som ett 100-tal utförare.

Individ och familjeomsorgen

Verksamheten fortsätter sitt arbete med de mest utsatta i vår stadsdel trots att resurserna inte följer de ökade behov som finns. Förutom dyra placeringar inom både barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten fortsätter andelen hemlösa att vara hög och kostnaderna för olika boendeformer är en betydande andel av kostnaderna för enheten. Pengar som istället borde användas till att förbättra verksamheterna. Likaså när det gäller ekonomiskt bistånd så framgår det att kostnader för tillfälliga boenden är en viktig orsak till det underskott som finns.

Att verksamheterna är hänvisade till dyra boenden är, menar vi, är en konsekvens av den bostadspolitik som stadens borgerliga majoritet bedriver; hyresrätterna i staden blir allt färre samtidigt som de kvarvarande hyresrätterna blir dyrare och dyrare. Under en tioårsperiod fram till idag har det i vår stadsdel försvunnit cirka 6 000 hyresrätter.

Förskolan

Nämnden bör klara att både ge fler barn plats i förskolan och försvara och förbättra kvaliteten. Det är positivt att vi har klarat barnomsorgsgarantin men vi har misslyckats med att hålla barngruppernas storlek utifrån de mål som anges av fullmäktige. Detta gäller framför allt storbarngrupperna. Inte heller har vi lyckats nå upp till fullmäktiges mål om 4,8 barn per anställd.

När det gäller trygghet och säkerhet på förskolan har föräldrarnas omdöme sjunkit jämfört med 2011. Inflyttning på förskolan innan allt arbete är klart, som i Årstadal, ökar riskerna och kan, som förvaltningen skriver, vara en förklaring till det sämre omdömet.

Sommarjobb

Trots pengar från Vision Söderort har färre ungdomar i vår stadsdel fått sommarjobb under 2012.

152 ungdomar av 626 sökande har erbjudits sommarjobb 2012 mot 182 under 2011.

Vi anser därför att kommun och näringsliv i högre utsträckning måste samverka med målsättningen att alla ungdomar som söker sommarjobb också ska få ett sommarjobb.

Snöröjning

Sedan stadens borgerliga majoritet 2006 flyttade ansvaret för snöröjning från stadsdelarna till central förvaltning har Stockholms invånare fått se en försämrad snöröjning. Stadelsnämndens pensionärsråd har vid flera tillfällen lyft frågan om vilka konsekvenser detta fått för de äldre. En enad opposition har till stadsdelnämnden lagt fram ett förslag att tillskriva fullmäktiga med begäran om att ansvaret för snöröjningen ska återföras till stadsdelsnämnderna. Trots att andra stadsdelsnämnder kunnat enas om detta har frågan varit ointressant för vår nämnds borgerliga majoritet.”

_______________

§6 Förskolan Grågåsen – genomförandebeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om ny förskolebyggnad på Erik Segersälls väg 24, kv. Grågåsen 26.

2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av samt att teckna avtal med SISAB under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Antalet barn i åldrarna 1-5 år inom Hägersten-Liljeholmen beräknas öka från 6 632 barn år 2013 till 7 200 barn år 2015 och till 7 378 barn år 2017. Stadsdelsförvaltningen föreslår att en ny permanent förskola med åtta grupper hyrs på Erik Segersälls väg 24 i Aspudden av SISAB. Förskolan kommer preliminärt vara klar under hösten 2014.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 januari 2013.

Dnr 12-2013-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§7 Enheternas kvalitetsgarantier 2013

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner enheternas
kvalitetsgarantier för 2013.

Ärendet

Kvalitetsgarantier beskriver vad varje verksamhet åtar sig gentemot brukare och medborgare och hur de ska genomföra dem. Kvalitetsgarantierna har granskats och bedömts trovärdiga.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 januari 2013.

Dnr 496-2012-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
7 Tjutbilaga 01 Försettsblad enheternas kvalitetsgarantier.pdf (94 kb) 7 Tjutbilaga 02 Kvalitetsgarantier Norra förskoleomradet.pdf (175 kb) 7 Tjutbilaga 03 Kvalitetsgarantier Södra förskoleomradet.pdf (147 kb) 7 Tjutbilaga 04 Kvalitetsgarantier Vastra förskoleomradet.pdf (149 kb) 7 Tjutbilaga 05 Kvalitetsgarantier Östra förskoleomradet.pdf (144 kb) 7 Tjutbilaga 06 Assistansenheten kvalitetsgarantier 2013.pdf (159 kb) 7 Tjutbilaga 07 Barn- och ungdomsenheten kvalitetsgarantier 2013.pdf (212 kb) 7 Tjutbilaga 08 Beställarenheten funktionsnedsättning kvalitetsgarantier 2013.pdf (164 kb) 7 Tjutbilaga 09 Beställarenheten äldre kvalitetsgarantier 2013.pdf (173 kb) 7 Tjutbilaga 10 Enheten för ekonomiskt bistånd kvalitetsgarantier 2013.pdf (160 kb) 7 Tjutbilaga 11 Fruängens yrkesgrupp kvalitetsgarantier 2013.pdf (193 kb) 7 Tjutbilaga 12 Glasade gången kvalitetsgarantier 2013.pdf (191 kb) 7 Tjutbilaga 13 Hägerstens gruppbostäder kvalitetsgarantier 2013.pdf (164 kb) 7 Tjutbilaga 14 Liljeholmens dagliga verksamheter kvalitetsgarantier 2013.pdf (187 kb) 7 Tjutbilaga 15 Liljeholmens gruppbostäder kvalitetsgarantier 2013.pdf (165 kb) 7 Tjutbilaga 16 Stöd- och aktivitetsenheten kvalitetsgarantier 2013.pdf (204 kb) 7 Tjutbilaga 17 Vuxenenheten kvalitetsgarantier 2013.pdf (159 kb) 7 Tjutbilaga 18 Västertorps dagliga verksamhet kvalitetsgarantier 2013.pdf (213 kb) 7 Tjutbilaga 19 Kvalitetsgarantier 2013 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst.pdf (159 kb) 7 Tjutbilaga 20 Kvalitetsgarantier 2013 Axelsbergs vård och omsorgsboende.pdf (169 kb) 7 Tjutbilaga 21 Kvalitetsgarantier 2013 Axgården.pdf (203 kb) 7 Tjutbilaga 22 Kvalitetsgarantier 2013 Fruängsgårdens servicehus.pdf (200 kb) 7 Tjutbilaga 23 Kvalitetsgarantier 2013 Trekantens servicehus.pdf (200 kb) 7 Tjutbilaga 24 Kvalitetsgarantier 2013 Äldrestöd.pdf (233 kb)

§8 Förnyad ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar 2013

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ansökan och överlämnar den till äldrenämnden.

Ärendet

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden beslutade kommunfullmäktige i budget 2011 att under perioden 2011-2015 tillföra 50 mnkr per år för ökad bemanning i demensvården. Ansökan om medel kan göras av nämnder eller enskilda utförare till äldrenämnden. Förvaltningen föreslår att fortsatta medel söks för ökad bemanning vid Axelsbergs vård- och omsorgsboende med tre demensenheter och vid Axgårdens vård- och omsorgsboende med två demensenheter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 januari 2013.

Dnr 38-2013-7

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§9 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning för Stockholms stad.

2. Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning att fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nuvarande ramavtal om bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning upphör 31 januari 2014. Avtalen går inte att förlängas ytterligare, varför en ny upphandling måste genomföras. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden tillsammans med övriga intresserade stadsdelsnämnder genomför en gemensam upphandling av bemanningstjänster.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 januari 2013.

Dnr 639-2012-2.2.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Jessica Jormtun m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Att nämnden beslutar att inrätta en egen vikariepool

samt att därutöver anföra

Sedan två år pågår i Nynäshamns kommun ett projekt där de anställda inom äldreomsorgen/förskolan och handikappomsorgen om så önskas har rätt att arbeta heltid När man införde rätt till heltid inrättades också ett bemanningscentrum, där det nu arbetar 26 tillsvidare-anställda personer, som vikarierar i de olika verksamheterna inom kommunen. På bemanningscentret bokar personalen själv in sig när de är tillgängliga för arbete. När sedan de olika enheterna behöver vikarier får de som anmält sig som tillgängliga via sms en förfrågan från centret. Den som först svarar får jobbet. De som arbetar i vikariepoolen har ett tillgänglighetstillägg på 1 500 kronor i månaden. Många är nöjda med den nya ordningen. Ingen enhet får ha egna timvikarier utan det är vikariepoolen man ska använda sig av.”

_______________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Utredningar om barn och ungdomar. Svar på skrivelse från (S), (V) och MP

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet med stöd av Miljöpartiet har i en skrivelse begärt en redovisning av i vilken utsträckning som utredningar om barn och ungdomar utreds under längre tid än de lagstadgade fyra månaderna.

Förvaltningens granskning av utredningstiderna under hösten 2012 visar att 81 % av utredningarna avslutas inom fyra månader. För
9,5 % hade beslut fattats om förlängning av utredningstiden och för 9,5 % var utrednings­åtgärderna avslutade utan att den skriftliga sammanställningen hunnit göras helt klar. Förvaltningen har vidtagit åtgärder i form av personalförstärkningar i syfte att samtliga utredningar ska ha en god kvalitet och genomföras inom de tidsramar som gäller.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 januari 2013.

Dnr 477-2012-6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Jessica Jormtun m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi tackar för förvaltningens svar på de frågor vi ställt i vår skrivelse. Bakgrunden till skrivelsen var, precis som förvaltningen uppfattat, en undran över huruvida socialsekreterarnas arbetssituation är så pressad så att de inte hinner färdigställa sina utredningar i tid.

Förvaltningens granskning visar dock att utredningarna avslutas inom fyra månader. I ett fåtal ärenden var utredningarna avslutade utan att den skriftliga sammanställningen hunnit göras helt klar vilket skulle kunna förklaras med tidsbrist för personalen. Av den anledningen är det tillfredställande med de personalförstärkningar som görs/har gjorts på enheten.”

_______________

§11 Satsa på solenergi. Svar på skrivelse från (MP), (S)och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i en skrivelse föreslagit att förvaltningen ges i uppdrag att inventera vilka byggnader som stadsdelen förfogar över som kan förses med solpaneler samt att stadsdelsnämnden framför till kommunfullmäktige att underlätta för fastighetsägare i Stockholm att satsa på solenergi.

Förvaltningen förfogar inte över några fastigheter och kan därför inte investera i solpaneler. Om förvaltningen begär att fastighetsägare installerar solpaneler för förvaltningens räkning innebär det ökade hyreskostnader.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 januari 2013.

Dnr 479-2012-2.6

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Jessica Jormtun m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att bifalla skrivelsens två förslag.

2. Att tillägga följande.

Det framställs gärna som mer komplicerat och dyrt än vad det ofta visar sig vara att satsa på energikällor som till exempel solenergi. Stadsdelen torde ha goda förutsättningar att kunna driva på utvecklingen i rätt riktning, då den är en jämförelsevis stark hyresgäst och de hyresvärdar den har att förhandla med oftast är stadens egna bolag.”

_______________

§12 Unga försörjningsstödstagare - sammanställning. Svar på skrivelse från (S), (V) och (MP)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har som svar på en skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet med stöd av Miljöpartiet gjort en sammanställning av uppgifter ur personakter för unga klienter, födda mellan 1983 och 1994, som hade ekonomiskt bistånd från stadsdelsförvaltningen under september 2012. Totalt fanns det 128 klienter som ingick i den kategorin, det vill säga 18-29 år. Av undersökningen framgår att cirka 30 % lider av psykisk ohälsa, 13 % har eller har tidigare haft beroendeproblematik och 10 % har ADD/ADHD eller genomgår en utredning för någon av diagnoserna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 januari 2013.

Dnr 482-2012-6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Jessica Jormtun m.fl. (MP)anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi uppskattar den förnämliga sammanställning/redovisning som förvaltningen gjort med anledning av vår skrivelse daterad
27 september 2012.

Redovisningen angående unga vuxna (upp till 30 år) som erhåller försörjningsstöd som sin huvudsakliga försörjning från stadsdelsförvaltningen kan komma väl till pass när man ska planera för vilka behov denna grupp kan tänkas ha i framtiden och hur man bäst ska undvika nyrekrytering till gruppen.

Av undersökningen framgår att cirka 30 % lider av psykisk ohälsa, vilket måste ses som ett oroväckande högt tal. Det ställer också speciella krav på socialsekreterare och övrig personal som möter de unga. Härvidlag hyser vi tillförsikt då förvaltning har erkänt kompetent personal när det gäller gruppen unga. ”

_______________

§13 Motion om utredning av förutsättningar för boende och företagande i Västberga industriområde. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En motion av Maria Hannäs (V) om utredning av förutsättningar för

att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för både boende och företagande har inkommit till stadsdelsnämnden för synpunkter. I motionen framförs att det i Storstockholm ska byggas många bostäder för att möta den ökande befolkningen. Motionären föreslår därför att förutsättningarna för både boende och företagande i Västberga industriområde utreds.

Förvaltningen hänvisar till Vision Söderort som bland annat innebär att Stockholms södra delar ska utvecklas med fler arbetsplatser. Förvaltningen anser ändå att frågan kan utredas utifrån de förutsättningar som krävs för att området ska kunna fortsätta att fungera som terminal- och verksamhetsområde.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 januari 2013.

Dnr 599-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C), föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Jessica Jormtun m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att överlämna följande som remissyttrande till kommunstyrelsen.

Vi ser positivt på att låta utreda förutsättningarna för att göra åtminstone delar av Västberga industriområde till ett område för både bostäder och företagande.

Särskilt i västra Västberga är det lätt att se att en omvandling till bostadsområde, gärna blandat med kontorslokaler och andra verksamheter, är inte bara i linje med visioner som bland andra Vänsterpartiet och Miljöpartiet delar utan också i linje med stadens/alliansens visioner. Bostäder istället för dagens lite ruffiga småindustri skulle till exempel förbättra miljön för Solbergaskolan mittemot, samt göra gång- och cykelstråk i området tryggare.

Stadsdelen Västberga har mycket att vinna, dels på att få en bättre balans mellan befolkning dagtid och befolkning nattetid, dels på att bli bättre integrerad med omkringliggande stadsdelar.

Järnvägsområdet i östra Västberga lämpar sig dock mindre bra för en liknande omvandling. Det behövs eftersom mer av framtidens transporter måste gå på järnväg istället för på landsväg.”

_______________

§14 Enheternas verksamhetsplaner 2013

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan av enheternas verksamhetsplaner för 2013 till handlingarna.

Ärendet

Enheterna har utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt i dialog med medarbetare och brukare tagit fram verksamhetsplaner. I verksamhetsplanen beskrivs enhetens åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, metoder för uppföljning och indikatorer. I verksamhetsplanen finns även enhetens ekonomiska ramar beskrivna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 januari 2013.

Dnr 496-2012-1.1

_______________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
14 Tjutbilaga 01 Försettsblad enheternas verksamhetsplaner.pdf (97 kb) 14 Tjutbilaga 02 VP 2013 Norra förskoleområdet.pdf (327 kb) 14 Tjutbilaga 03 VP 2013 Södra forskoleomradet.pdf (275 kb) 14 Tjutbilaga 04 VP 2013 Västra förskoleområdet.pdf (322 kb) 14 Tjutbilaga 05 VP 2013 Östra förskoleområdet.pdf (329 kb) 14 Tjutbilaga 06 Assistansenheten vp 2013.pdf (315 kb) 14 Tjutbilaga 07 Barn- och ungdomsenheten vp 2013.pdf (427 kb) 14 Tjutbilaga 08 Beställarenheten funktionsnedsättning vp 2013.pdf (385 kb) 14 Tjutbilaga 09 Beställarenheten äldre vp 2013.pdf (360 kb) 14 Tjutbilaga 10 Ekonomiskt bistånd vp 2013.pdf (394 kb) 14 Tjutbilaga 11 Fruängens yrkesgrupp vp 2013.pdf (381 kb) 14 Tjutbilaga 12 Glasade gången vp 2013.pdf (421 kb) 14 Tjutbilaga 13 Hägerstens gruppbostäder vp 2013.pdf (336 kb) 14 Tjutbilaga 14 Liljeholmens dagliga verksamhet vp 2013.pdf (382 kb) 14 Tjutbilaga 15 Liljeholmens gruppbostäder vp 2013.pdf (356 kb) 14 Tjutbilaga 16 Stöd- och aktivitetsenheten vp 2013.pdf (388 kb) 14 Tjutbilaga 17 Vuxenenheten vp 2013.pdf (338 kb) 14 Tjutbilaga 18 Västertorps dagliga verksamhet vp 2013.pdf (372 kb) 14 Tjutbilaga 19 VP 2013 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst.pdf (390 kb) 14 Tjutbilaga 20 VP 2013 Axelsbergs vård- och omsorgsboende.pdf (405 kb) 14 Tjutbilaga 21 VP 2013 Axgårdens vård- och omsorgsboende.pdf (453 kb) 14 Tjutbilaga 22 VP 2013 Fruängsgårdens servicehus.pdf (465 kb) 14 Tjutbilaga 23 VP 2013 Trekantens servicehus.pdf (407 kb) 14 Tjutbilaga 24 VP 2013 Äldrestöd.pdf (445 kb) 14 Tjutbilaga 25 VP 2013 Samhällsplanering.pdf (349 kb) 14 Tjutbilaga 26 VP 2013 Administration.pdf (362 kb)

§15 Uppföljning av omorganisation inom enheten för <BR>ekonomiskt bistånd

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Under våren 2012 genomfördes en omorganisation av enheten för ekonomiskt bistånd. Klienterna har nu kontakt med en utredande socialsekreterare istället för som tidigare en socialsekreterare och en bidragshandläggare. Resultatet från intervjuerna visar att klienterna som har intervjuats överlag är positiva till omorganiseringen och påpekar att det är lättare att ha kontakt med en handläggare istället för två. Socialsekreterarna ser fördelar med den nya organisationen men anser att de utredande socialsekreterarna numera har en för hög arbetsbelastning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 januari 2013.

Dnr 631-2012-1.2.1

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi uppskattar att förvaltningen redan under hösten gjorde en uppföljning av den omorganisation, som genomfördes i april 2012.

Förändringen innebär att klienterna nu har kontakt med en socialsekreterare istället för som tidigare med en socialsekreterare och en bidragshandläggare. I uppföljningen framkommer att det bland klienterna finns olika uppfattningar om omorganisationen men att de överlag är nöjda med förändringen.

Socialsekreterarna sympatiserar med syftet bakom omorganisationen, nämligen att kunna få en bättre helhetssyn av klienten. De ökade administrativa arbetsuppgifterna gör dock att många socialsekreterare upplever sig ha svårt att hinna med sitt arbete.

Vi delar förvaltningens uppfattning att ytterligare insatser måste till för att underlätta arbetet för socialsekreterarna och ge dem en god arbetssituation/arbetsmiljö. En del i detta kan vara att anställa ytterligare en biträdande enhetschef, något som förvaltningen redan planerar.”

_______________

§16 Patientsäkerhetsberättelser 2012 för särskilda boenden i kommunal regi och entreprenaddrivna

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2012 till handlingarna.

Ärendet

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete genom att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls. Senast 1 mars varje år ska vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Verksamhetscheferna för hälso- och sjukvården har utarbetat en patientsäkerhetsberättelse för 2012 samt mål och strategier för 2013. Patientsäkerhetsberättelsen omfattar bland annat redovisning av inträffade avvikelser och omfattningen av gjorda riskbedömningar under 2012.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 januari 2013.

Dnr 37-2013-1.2.1

_______________

§17 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorg 2012 av utförare i egen regi i Hägersten-Liljeholmen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Verksamhetsuppföljningar har genomförts av äldreomsorgens utförare i egen regi under 2012 vid Hägersten-Liljeholmens hemtjänst, Eternellens dagverksamhet, Solkattens dagverksamhet, Axelsbergs korttidsboende, Fruängsgårdens servicehus, Trekantens servicehus, Axelsbergs vård- och omsorgsboende med demens och somatisk inriktning och Axgårdens vård- och omsorgsboende med demens- och somatisk inriktning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 januari 2013.

Dnr 602-2012-1.2.1

_______________

§18 Verksamhetsuppföljningar vård- och omsorgsboende 2012 på entreprenad och privat regi med ramavtal

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Verksamhetsuppföljningar har genomförts av vård- och omsorgsboende på entreprenad och i privat regi med ramavtal under 2012 vid Fruängsgårdens B-hus med demens- och demens/somatisk inriktning, Åsengården med demensinriktning, Rosengården med demens- och somatisk inriktning, Höstfibblan med somatisk inriktning, Nackahemmet med demensinriktning och Rosstorp med demens- och somatisk inriktning samt korttidsvård.


Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 januari 2013.

Dnr 603-2012-1.2.1

_______________

§19 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorg 2012 inom kundvalsmodellen inom hemtjänst

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Verksamhetsuppföljningar har genomförts av privata utförare inom kundvalsmodellen för hemtjänst under 2012 vid Adlersons Fönsterputs AB, Attendo care AB, Carema care AB, CHISPA HB, FSB Finsk hemtjänst, Hemstyrkan i Stockholm AB, Legevisitten AB och Vantörs hemtjänst.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 januari 2013.

Dnr 604-2012-1.2.1

_______________

§20 Stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare 2013

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2013:

Ledamöter

Ersättare

Abit Dundar (FP) ordförande

Olof Gustafsson (M)

Eva Fagerhem (S) vice ordförande

Erik Englund (M)

Lars Svärd (M)

Filip Solsjö (M)

Johan Nilsson (M)

Magnus Bock (M)

Anette Hellström (M)

Tita Bergquist (M)

Tomas Tetzell (M)

Vakant (M)

Malin Strid (FP)

Jonas Haak (FP)

Hans Tjernström (C)

Sara Gunnerud (S)

Björn Sund (S)

Marita Ros (S)

Larsolof Blixt (S)

Patrik Lindgren (S)

Jessica Jormtun (MP)

Christopher Ödmann (MP)

Johan Faxér (MP)

Magnus Runsten (MP)

Carita Stenbacka Tenezakis (V)

Johanna Fogel (V)

_______________

§21 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 5 februari 2013.

_______________

§22 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av synpunkterna från rådet för funktionshinderfrågor och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor från 31 januari 2013

_______________

§23 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 29 januari 2013.

_______________

§24 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Räcke vid Liljeholmskajen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 10 december 2012, dnr 615-2012-1.2.3

Namninsamling och tilläggsskrivelser.

Samtliga är översända till exploateringskontoret och trafikkontoret

Förslag på förbättringar i Aspuddsparken

(Rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 19 december 2012, dnr 634-2012-1.2.3

Förvaltningens svar 19 december 2012.

Svar från Idrottsförvaltningen 28 december 2012

Förslag att konstgräsplanen vid Björnriket ovanför Årstadalsskolan
spolas på vintern

(Rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 8 januari 2013, dnr 17-2013-1.2.3

Förvaltningens svar 22 januari 2013

_______________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 3-2013-1.1

_______________

§26 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om personer med insatser enligt LSS

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Jessica Jormtun m.fl. (MP) överlämnade en skrivelse om socialtjänstens insatser för att personer med insatser enligt LSS ska få vård i tid. Dnr 80-2013-6

Beslutsgång

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

____________________

Skrivelse för beredning om rekrytering av förskollärare

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Jessica Jormtun m.fl. (MP) överlämnade en skrivelse med begäran att förvaltningen ska presentera ett förslag till hur andelen förskollärare ska ökas i stadsdelen. Dnr 81-2013-2.3.1

Beslutsgång

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

____________________

Skrivelse för beredning om arbetssätt inom förskolan

Eva Fagerhem m.fl. (S), Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Jessica Jormtun m.fl. (MP) överlämnade en skrivelse med begäran att förvaltningen utvärderar förskolornas arbetssätt ”rum i rummet”. Dnr 82-2013-1.2.1

Beslutsgång

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

____________________

Skrivelse för beredning om val av hemtjänstutförare

Jessica Jormtun m.fl. (MP)med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse om val av hemtjänstutförare. Dnr 83-2013-7

Beslutsgång

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

____________________

Ny ersättare

Abit Dundar (FP) välkomnade Johanna Fogel (V) som ny ersättare i nämnden.

Avtackning

Abit Dundar (FP) avtackade Olof Gustafsson (M) som slutar sitt uppdrag som ersättare i nämnden.

Mattor i förskolan

Gunnar Ohlsén besvarade frågor från Björn Sund (S) om mattor i förskolan. Alla mattor är godkända enligt byggvarubedömning. I stadens miljöprogram står att PVC ska undvikas där godtagbara alternativ finns. Förvaltningen i likhet med SISAB har dock ännu inte funnit något bättre alternativ med tanke på att golven ska tåla våtrengöring, klara stegljuddämpning med mera.

Årstadalsskolan

Gunnar Ohlsén besvarade frågor från Eva Fagerhem (S), Marita Ros (S) och Sara Gunnerud (S) om situationen på Årstadalsskolan. Ett informationsmöte kommer att hållas för föräldrar 11 februari som presenterar en lösning för 2013 med skolpaviljonger på skolgården. Frågan hur man löser situationen för övriga år fram till dess att en ny permanent skola sår klar utreds fortfarande.

Stadsdelsnämnden uttryckte önskemål om ett tema till hösten dit man inbjuder utbildningsförvaltningen att informera om skolfrågor.

Trekantens servicehus

Maria Mannerholm och Yvonne Goldberg besvarade frågor från Eva Fagerhem (S) om Trekantens servicehus. Arbetet pågår med andra etappen med beräknad återflytt i april/maj. Arbetsmiljöverket har varit på inspektion och konstaterade att samtliga brister i deras krav var åtgärdade förutom det fria arbetsutrymmet i två av lägenheterna där vi ska inkomma med kompletteringar om hur vi säkerställer att det fria arbetsutrymmet finns om omvårdnad behöver ges i dessa hygienutrymmen.

Stadsdelsdirektörens information

Budget för Stockholms stad 2013-2015

De ledamöter som önskar var sitt exemplar av budgeten för Stockholm stad med reservationer anmäler detta till nämndsekreteraren.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2012.

Rapporter för kännedom i pärm

Brukarundersökningar inom LSS-verksamheter och socialpsykiatri 2012

- Socialpsykiatrin – boendestöd, Hägersten-Liljeholmen

- Socialpsykiatrin – boendestöd, hela staden

- Socialpsykiatrin – gruppboende, Hägersten-Liljeholmen

- Socialpsykiatrin – gruppboende, hela staden

- Socialpsykiatrin – sysselsättning, Hägersten-Liljeholmen

- Socialpsykiatrin – sysselsättning, hela staden

- Barnboende, hela staden

- Daglig verksamhet, hela staden

- Gruppboende, hela staden

- Korttidshem, hela staden

Rapport om arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad

(1 april – 1 december 2012

Socialnämnden 18 december 2012

Funktionshinderinspektörenrnas rapport 6

Uppföljning av tidigare granskningar

Socialnämnden 18 december 2012

Fördelning av verksamhetsbidrag för 2013

Socialnämnden 18 december 2012, organisations- och föreningsutskottet

_______________

§27 Upphandling av driften av Öppna förskolan i Fruängen. Godkännande av förfrågningsunderlag

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av entreprenaddriften av öppna förskolan i Fruängen.

3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, till exempel förtydligande av förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns fyra öppna förskolor, varav en i Fruängen som drivs på entreprenad av Alla Barnen AB. Avtalet upphör 31 juli 2013. En ny upphandling behöver därför genomföras. Avtalstiden i denna upphandling föreslås vara
1 augusti 2013 till och med 31 juli 2015 med möjlighet till förlängning i ett år plus ett år. Längsta möjliga avtalstid är till och med 31 juli 2017.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 januari 2013.

Dnr 392-2012-2.2.2

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Jessica Jormtun m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Att nämnden beslutar att öppna förskolans verksamhet återgår i kommunal regi.

Om det blir en upphandling så vill vi att följande krav ställs

- Att leverantörer följer ILO:s åtta kärnkonventioner.

- Att anställda vid upphandlat företag har meddelarfrihet.

- Att allmänheten har samma insyn i företaget som om det drivits direkt av kommunen. ”

Särskilt uttalande

Jessica Jormtun m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande:

”Vi vill att följande krav ställs i upphandlingen.

- Att leverantörer följer ILO:s åtta kärnkonventioner.

- Att anställda vid upphandlat företag har meddelarfrihet.

- Att allmänheten har samma insyn i företaget som om det drivits direkt av kommunen. ”

_______________

§32 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 17 januari 2013.

_______________