Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 03/2019 (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Essingeringen och Badstrandsvägen på Stora Essingen. Genomförandebeslut (Tp)

10 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2019. Genomförandebeslut (Stm)

11 Parkleken Vårgården i Vårberg, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut (Stm)

12 Tillgänglighetsåtgärder 2018. Slutredovisning (Inf)

13 Breddad gångbana på Fridhemsplan vid Kv. Väktaren. Slutredovisning (Inf)

14 Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Inf)

15 Plan för gatuparkering 2016-2018. Slutredovisning (Ti)

17 Utredning av hinder på gång- och cykelvägar. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

18 Införande av miljözon klass 2 på Hornsgatan. Hemställan till kommunfullmäktige (Ti)

19 Byggande av ny tunnelbanelinje sträckan Alvik-Hässelby via Bromma flygplats. Motion från Karin Wanngård m.fl (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

20 Effekter av storskalig elektrifiering och stadens roll. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp & Mf)

21 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

22 Initiativ från staden för byggande av Tvärförbindelse Södertörn. Motion från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

23 Riktlinjer för exploateringsavtal i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

24 Alvik östra i stadsdelen Alvik och Traneberg. Programhandling. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (Tp)

25 Uppföljning av trafikutvecklingen i Stockholm 2018. Lägesrapport (Tp)

26 Knowledge Innovation Comunity inom urban mobilitet. Beslut om deltagande i EIT-projekt (Ti)

27 Utomhusreklam på stadens mark. Utvärdering av etiska riktlinjer (Ti)

28 Årsavtal 2019 Elarbeten offentlig belysning inom innerstad. Upphandling (Inf)

29 Ramavtalsentreprenör för byggnadsverk i innerstaden, i söderort och i västerort samt för kajer. Upphandling (Inf)

30 Förvaltnings- och supportavtal av verksamhetssystem för trafiksignaler, belysning och trafikstörande arbeten. Upphandling (Adm)

31 Elsparkcyklar. Samarbetsavtal (Ti)

32 Anmälan av rapport ”Effekter av miljözoner i Stockholms stad” (Stab)

33 Gångstråk Norrtullsgatan vid Karlbergsvägen. Genomförandebeslut (Tp)

34 Husby – gräns mot Järvafältet, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2019-00066

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2019-00086

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 03/2019, Dnr T2019-00289

§7 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Essingeringen och Badstrandsvägen på Stora Essingen. Genomförandebeslut, Dnr T2019-00320

§10 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2019. Genomförandebeslut, Dnr T2019-00268

§11 Parkleken Vårgården i Vårberg, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut, Dnr T2017-00093

§12 Tillgänglighetsåtgärder 2018. Slutredovisning, Dnr T2017-03395

§13 Breddad gångbana på Fridhemsplan vid kv. Väktaren. Slutredovisning, Dnr T2016-03135

§14 Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2019-00945

§15 Plan för gatuparkering 2016-2018. Slutredovisning, Dnr T2018-01631

§17 Utredning av hinder på gång- och cykelvägar. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2019-00113

§18 Införande av miljözon klass 2 på Hornsgatan, Dnr T2019-00971

§19 Byggande av ny tunnelbanelinje sträckan Alvik-Hässelby via Bromma flygplats. Motion från Karin Wanngård m.fl (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-00262

§20 Effekter av storskalig elektrifiering och stadens roll. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2018-03388

§21 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-00679

§22 Initiativ från staden för byggande av Tvärförbindelse Södertörn. Motion från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2018-03616

§23 Riktlinjer för exploateringsavtal inom Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-00504

§24 Programhandling Alvik östra. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2019-00433

§25 Trafikutvecklingen i Stockholm 2018. Lägesrapport, Dnr T2019-00970

§26 Knowledge Innovation Community inom urban mobilitet. Beslut om deltagande i EIT-projekt, Dnr T2019-01087

§27 Utomhusreklam på stadens mark. Utvärdering av etiska riktlinjer, Dnr T2017-00300

§28 Årsavtal 2019 Elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden. Upphandling, Dnr T2019-00835

§29 Ramavtalsentreprenör för byggnadsverk i innerstaden, i söderort och i västerort samt för kajer. Upphandling, Dnr T2019-00686

§30 Förvaltnings- och supportavtal av verksamhetssystem för trafiksignaler, belysning och trafikstörande arbeten. Upphandling, Dnr T2019-00944

§31 Elsparkcyklar. Samarbetsavtal, Dnr T2019-01231

§32 Anmälan av rapport "Effekter av miljözoner i Stockholms stad", Dnr T2019-00347

§33 Gångstråk Norrtullsgatan vid Karlbergsvägen. Genomförandebeslut, Dnr T2019-00618

§34 Husby - gräns mot Järvafältet, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut, Dnr T2017-00093