Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
19:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund kl. 18:00 - 19:00. Frågestunden till allmänheten inleds med inform Läs mer...ation från förvaltningen om nämndens verksamhetsberättelse 2015. Därefter följer en information från stadsbyggnadskontoret av Abdallah Azam om kv. Riddaren 13 och Östermalm 2:47 i stadsdelen Östermalm.

1 Val av justerare och dag för justering

* Upprop och närvaroregistrering
* Val av protokollsjusterare
* Tid för protokollsjustering
* Anmälan av föregående protokoll
* Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

2 Gärdet för barn

3 Lekplats i kvarteret Krubban

Svar på medborgarförslag
Dnr 2015-765-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Röjning av ekbacken mellan Docentbacken och Åminnevägens fritidshem

Svar på medborgarförslag
Dnr 2015-775-1.2.4.

5 Besiktning och bedömning av träden längs Hjorthagens natur- och kulturstig

Svar på medborgarförslag
Dnr 2015-766-1.2.4.

7 Partiell revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd

8 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2015-819-1.4. (Omedelbar justering)

9 Ungdomsrådet i Östermalm

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L)
Dnr 2015-746-1.1.

10 Demokrati- och utvecklingsmedel

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L) Dnr 2015-747-1.1.

11 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2015 inklusive ansökan om statsbidrag

12 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Linnégårdens vård-och omsorgsboende 2015

14 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2015

15 Uppföljning av dagverksamheterna Östermalm 2015

16 Uppföljning av hemtjänst i kommunal regi 2015

17 Verksamhetsuppföljning av VH-assistans 2015

Remissärenden

18 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom särskilda boenden, dagverksamheter och daglig verksamhet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2015-705-1.5.1.

19 Instruktion för Stockholms stads äldreomsorgsombudsman

20 Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2015-770-1.5.1.

21 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2015-728-1.5.1. (Omedelbar justering)

22 Förslag till detaljplan för Riddaren 13 och Östermalm 2:47 i stadsdelen Östermalm

Remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2015-788-1.5.3. (Omedelbar justering)

23 Nybyggnad av ett s.k. Nordens Hus inom kvarteret Krubban 18

Remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2015-744-1.5.3. (Omedelbar justering)

24 Ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:76) av Yvonne Fernell Ingelström (M) Dnr 2015-715-1.5.1.

25 Effektivt nyttjande av stadens skollokaler

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:70) av Dennis Wedin (M) Dnr 2015-811-1.5.1. (Omedelbar justering)

26 Stockholms miljöprogram 2016-2019

Anmälningsärenden

27 Anmälan av enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2016

28 Anmälan av upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut matlådor hemtjänsten

31 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

32 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

33 Anmälan av minnesanteckningar från BRÅ Östermalm inklusive Trygghetsvandring i Norra Djurgårdsstaden/Hjorthagen

34 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

35 Anmälan av promemoria 2016-02-04 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

36 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

38 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 inom äldreomsorgen

39 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

40 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 p föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

41 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokkoll 2015-12-03 och 2015-12-10

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Röjning av ekbacken mellan Docentbacken och Åminnevägens fritidshem

§5 Besiktning och bedömning av träden längs Hjorthagens natur- och kulturstig

§7 Partiell revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd

§8 Yttrande till förvaltningsrätten

§10 Demokrati- och utvecklingsmedel

§11 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2015 inklusive ansökan om statsbidrag

§16 Uppföljning av hemtjänst i kommunal regi 2015

§17 Verksamhetsuppföljning av VH-assistans 2015

§18 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom särskilda boenden, dagverksamheter och daglig verksamhet

§19 Instruktion för Stockholms stads äldreomsorgsombudsman

§20 Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning

§21 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

§22 Förslag till detaljplan för Riddaren 13 och Östermalm 2:47 i stadsdelen Östermalm

§23 Nybyggnad av ett s.k. Nordens Hus inom kvarteret Krubban 18

§24 Ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd

§25 Effektivt nyttjande av stadens skollokaler

§27 Anmälan av enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2016

§28 Anmälan av upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut matlådor hemtjänsten

§31 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§32 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§33 Anmälan av minnesanteckningar från BRÅ Östermalm inklusive Trygghetsvandring i Norra Djurgårdsstaden/Hjorthagen

§34 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§35 Anmälan av promemoria 2016-02-04 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§36 Information av stadsdelsdirektören

§38 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 inom äldreomsorgen

§39 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§40 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§41 Anmälan av sociala delegationens protokoll