Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds med information från förvaltningen om nämndens verksam Läs mer...hetsberättelse 2016. Därefter följer en information från Gärdets förskoleenhet, Norra Djurgårdsstadens förskolor 1 och stöd och serviceenheten om enheternas verksamhetsplaner 2017.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Medborgarförslag

2 Tillgång till ytterligare utomhusutrymmen

Svar på medborgarförslag
Dnr 2016-702-1.2.4.

4 Ändrad sammanträdesdag för Östermalms stadsdelsnämnd år 2017

Dnr 2017-2-1.1. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Partiell revidering av delegationsordning för Östermalms stadsdelsnämnd

6 Verksamhetsuppföljning av Dianagårdens vård- och omsorgsboende år 2016

7 Verksamhetsuppföljning av dagverksamheterna Östermalm 2016

8 Verksamhetsuppföljning av Gärdets och Värtans gruppbostäder och Töfsingdalens servicebostad

9 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2016 och ansökan om statsbidrag för år 2017

10 Samverkansöverenskommelse Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm

Remissärenden

12 Uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatrin

13 Ett jobbtorg för validering

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:111) av Gulan Avci (L) och Lotta Edholm (L)
Dnr 2016-679-1.5.1.

14 Åtgärder för minskad nedskräpning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-755-1.5.3.

15 Förslag till ny översiktsplan för Stockholm

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2016-648-1.5.3. (Omedelbar justering)

16 Detaljplan för Ängsbotten 6 i Hjorthagen

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2016-02323 Dnr 2016-675-1.5.3. (Omedelbar justering)

17 Detaljplan och ändring av detaljplaner för del av fastigheten Hjorthagen 1:5 m fl, Bergrumsgarage i Hjorthagsberget

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp/ÄDp 2015-10858 Dnr 2016-728-1.5.3. (Omedelbar justering)

18 Detaljplan för fastigheten Antwerpen 2 m.fl. Södra Värtan, del av Norra Djurgårdsstaden

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2015-08816 Dnr 2016-758-1.5.3. (Omedelbar justering)

19 Detaljplan för fastigheten Ambassadören 5 i stadsdelen Östermalm

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2015-16290
Dnr 2016-761-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

20 Anmälan av enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2017

22 Anmälan av verksamhetsuppföljning av Saras Omsorgs dagverksamhet enligt ramavtal 2016

23 Anmälan av resultatet av enkätundersökning om ekonomiskt bistånd år 2016 - Östermalm

24 Anmälan av projektrapport från stadsrevisionen - "Lokalförsörjning - förskola och skola"

25 Anmälan av projektrapport från stadsrevisionen - "Ensamkommande flyktingbarn"

26 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

27 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

27:a Minnesanteckningar från Trygghets- och säkerhetsrådet Östermalm - TSR

Minnesanteckningar 2016-12-01
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

29 Anmälan av promemoria 2017-02-02 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

30 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

32 Upphandling av interna trygghetslarm i vård- och omsorgsboende

Dnr 2016-336-2.2.2. (Omedelbar justering)

33 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

34 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

36 Begäran om att väcka talan enligt 6 kap 15 a § 2 stycket föräldrabalken (FB) om umgänge mellan barn och någon annan än förälder

Anmälningsärenden

37 Anmälan enligt patientsäkerhetslagen (lex Maria) - Kattrumpstullens vård och omsorgsboende

38 Anmälan av dom från Förvaltningsrätten i Stockholm - återbetalning av kommunalt vårdnadsbidrag

39 Anmälan av träffad förlikning - personalärende

40 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Tillgång till ytterligare utomhusutrymmen

§4 Ändrad sammanträdesdag för Östermalms stadsdelsnämnd år 2017

§5 Partiell revidering av delegationsordning för Östermalms stadsdelsnämnd

§6 Verksamhetsuppföljning av Dianagårdens vård- och omsorgsboende år 2016

§7 Verksamhetsuppföljning av dagverksamheterna Östermalm 2016

§8 Verksamhetsuppföljning av Gärdets och Värtans gruppbostäder och Töfsingdalens servicebostad

§9 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2016 och ansökan om statsbidrag för år 2017

§10 Samverkansöverenskommelse Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm

§14 Åtgärder för minskad nedskräpning

§17 Detaljplan och ändring av detaljplaner för del av fastigheten Hjorthagen 1:5 m fl, Bergrumsgarage i Hjorthagsberget

§18 Detaljplan för fastigheten Antwerpen 2 m.fl. Södra Värtan, del av Norra Djurgårdsstaden

§19 Detaljplan för fastigheten Ambassadören 5 i stadsdelen Östermalm

§20 Anmälan av enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2017

§22 Anmälan av verksamhetsuppföljning av Saras Omsorgs dagverksamhet enligt ramavtal 2016

§23 Anmälan av resultatet av enkätundersökning om ekonomiskt bistånd år 2016 - Östermalm

§24 Anmälan av projektrapport - Lokalförsörjning förskola och skola

§25 Anmälan av projektrapport från stadsrevisionen - "Ensamkommande flyktingbarn"

§26 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§27 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§27:a Minnesanteckningar från Trygghets- och säkerhetsrådet Östermalm - TSR

§28 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§29 Anmälan av promemoria 2017-02-02 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§30 Information av stadsdelsdirektören

§32 Upphandling av interna trygghetslarm i vård- och omsorgsboende

§33 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§34 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§36 Begäran om att väcka talan enligt 6 kap. 15 a § 2 stycket föräldrabalken (FB) om umgänge mellan barn och någon annan än förälder

§37 Anmälan enligt patientsäkerhetslagen (lex Maria) - Kattrumpstullens vård och omsorgsboende­

§38 Anmälan av dom från Förvaltningsrätten i Stockholm - återbetalning av kommunalt vårdnadsbidrag

§39 Anmälan av träffad förlikning - personalärende

§40 Anmälan av sociala delegationens protokoll